ПОРТАЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПО ДЕЛАТА
Чрез този електронен портал, всеки, който е страна по съдебни дела или пълномощник, може да прави справки отдалечено по електронните досиета на делата си в реално време чрез всички технически устройства, които ползват и работят с Интернет. Дистанционни справки могат да се правят също така от юрисконсулти на страните и от самите страни. Порталът предоставя възможност за справки по висящите към момента дела, както и достъп до всички подадени на регистратура и получени по пощата документи по делата, протоколите от съдебните заседания и постановените съдебни актове. Тези документи могат да се разпечатват безплатно.
Условията, при които всеки потребител може да се възползва от достъп до делата в електронен вид, са следните:
1. Адвокатът да е пълномощник по съответното дело и да има представено пълномощно по него с попълнени три имена. Юрисконсултът да има пълномощно за представителство по делото от страна по него.
2. Адвокатът да не е освободен по делото или с оттеглено пълномощно от упълномощителя.
3. Да се подаде писмено заявление, подписано от лицето за електронен дистанционен достъп до информация по делото.
4. Да се разреши такъв достъп с изрична резолюция от Председателя на съда.
5. Да получи уникална парола от администраторите на портала при влизане и ползване на електронният портал за достъп до съдебните си дела, след разрешението за достъпа от Председателя на съда.

ВХОД КЪМ ПОРТАЛА

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛА

След получаване на уникална парола, всеки потребител може да влезе в Електронният портал като използва въпросната парола и посоченото при регистрацията потребителско име..
При отваряне на електронната папка за конкретното електронно дело, потребителят получава информация за :
-вида на делото и статус на същото/дата на образуване, движение, насрочване, обявяване за решаване/,
-съдебен състав, страни в процеса
- постановени съдебни актове по делото, в това число съдебни протоколи и окончателни съдебни актове,
-информация за обжалване на съдебните актове,
-приложени други документи към електронната папка-писмени доказателства, които се сканират, актове, писма, удостоверения, издавани по делото.

ЕЛЕКТРОННИ СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА

Електронният портал за достъп предоставя възможност за направата на бързи справки по редица зададени критерии.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ДЕЛО И ЕЛКТРОННО ПРИЗОВАВАНЕ          
Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд град Трън
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт