Във вертикалното меню в дясно първите три бутона, са: Насрочени дела, Решени дела и Съдебни актове влезли в законна сила. При кликването на бутона се отваря времева таблица, в която по периоди могат да бъдат прегледани съответните дела и получена информация относно дейността на Районен съд гр. Трън.

Районен съд гр. Трън е най-стария съд в региона на Окръжен съд гр. Перник.

Създаден е през 1879г. като Окръжен съд, в чиито район са влизали Трънска, Брезнишка и Царибродска околии и е разглеждал като втора инстанция актовете на мировите съдии. Трънският съд е бил един от най-големите съдилища в пределите на Княжество България. По силата на Ньойския договор от 1919г. селата от Клисурска, Одърновска и Звонска общини, общо 17 села преминават преминават в Сърбохърватското кралство. В този тежък момент трънската общественост се обявява срещу закриването на Окръжния съд, тъй като той се явява не само съдебна институция, но и обединителен център на местната власт, която не прекъсва връзките с хората от Западните покрайнини.

Днес 130 години след създаването на съда, той обслужва гражданите на Община Трън, които наброяват около 5000 души, населяващи общинския център – гр. Трън и 51 села. Характерното за този район е че селата са отдалечени от областния център и са слабо населени, предимно от хора над средната възраст.  

      
Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд град Трън
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт