РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 138/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

З.Б.Т.

А.А.А.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Решение от 21.12.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, вр. с чл. 415 и и чл.240 от ЗЗД. от ГПК по отношение на А.А.А. с адрес: *** с ЕГН: **********, че дължи на З.Б.Т. ***, с ЕГН: **********, за което е издадена заповед за изпълнение №138/11.07.2017 г. по ЧГД № 93/2017 г. по описа на РС – Трън за сумата от 950.00 лв. /деветстотин и петдесет лева /, представляваща сума по договорен заем от 1000 лева, сключен на 05.11.2015г. и дата на падеж 30.04.2016г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК А.А.А. с адрес: *** с ЕГН: ********** да заплати на „З.Б.Т. ***, с ЕГН: ********** сумата от 350 / триста и петдесет / лева – в това число 50.00 лв. / петдесет лева/ държавна такса и 300.00 лв. /триста лева/ - платено адвокатско възнаграждение.

2

Гражданско дело No 174/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

И.Т.А.

Ц.Д.Д.,
З.Р.Д.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Определение от 19.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 299, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ГПК производството по гр. д. № 174/2017 г. по описа на ТРС като недопустимо.

3

Гражданско дело No 24/2017

Делба

В.С.Н.

К.А.А.,
С.А.Й.,
Р.С.Р.,
С.С.Р.,
Д.Ц.М.,
М.Ц.П.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Определение от 19.12.2017г.
Спогодбата има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване. Предвид постигнатото споразумение страните десезираха съда с правния спор предмет на делото и производството по него следва да бъде прекратено, поради което, съдът ОПРЕДЕЛИ: Прекратява производството по гр.д. №24/2017г. по описа на Районен съд – гр.Трън. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр.Перник в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 3.1.2018г.