РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2017г. до 15.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 4/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Л.С.,
А.К.С.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 4.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 от ГПК иск за признаване за установено по отношение на ответниците С.Л.С., с ЕГН:**********, с адрес: ***, и А.К.С., с ЕГН: **********, с адрес: ***, че дължат на „ЕОС Матрикс“ ЕООД сумите както следва: -10 609,97 лева / десет хиляди шестстотин и девет лева и деветдесет и седем стотинки/- главница, ведно със законната лихва за забава за периода от 05.06.2015г. / датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК/ до окончателното изплащане н дълга; -420,73 лева / четиристотин и двадесет лева и седемдесет и три стотинки/- договорна лихва, начислена за периода от 03.08.2014г. до 04.06.2015г. ОСЪЖДА „ЕОС Матрикс“ ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Р. И. М-Т., да заплатят солидарно на С.Л.С., с ЕГН:**********, с адрес: ***, и А.К.С., с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 1730 лева представляваща направени разноски за адвокатски хонорор и извършена съдебно- икономическа експертиза по настоящото дело и ч.гр.д №60/2015г.
2 АНД No 85/2017 КАТ Н.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 5.12.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0361-000204/02.11.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП и чл.183 ал.1, т.1 пр.3 от ЗДвП наложил на Н.С.Н. ***, роден н ***г. в С., с паспорт № *** административно наказание „глоба” в размер на 110 лв., за извършени административни нарушения на разпоредбите на 150 и чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП.