РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 104/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД П.С.П. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 415 от ГПК иск от Топлофикация София ЕАД, представлявано от изпълнителния си директор Георги Беловски срещу П.С.П., ЕГН **********, с адрес: ***, за признаване на установено, че П.С.П. като собственик на топлоснабден имот находящ се в ***, е абонат с № 315334 на дружеството, дължи сумата от 560.16 ( петстотин лева и шестнадесет стотинки) лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението до окончателното изплащане на задължението, представляваща стойността на доставената топлинна енергия за периода от време от месец декември 2012г. до месец април 2015г. ОСЪЖДА, П.С.П. да заплати на Топлофикация София ЕАД сумата от 748.40 лв. представляваща разноски по водене на делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 24.12.2016г.
2 АНД No 76/2016 КАТ А.М.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО наказателно постановление №16- 0361-000101 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън, В ЧАСТТА с която на А.М.С. ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН и на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16- 0361-000101 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън, в останалата му част, с която на А.М.С. ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.
В законна сила от 9.12.2016г.
3 АНД No 87/2016 КАТ В.В.Н. РУ МВР ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0361-000127/04.09.2015 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу В.В.Н., ЕГН **********, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000 лева, на основание чл. 179, ал.3, т. 1 от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т.1 от ЗП, вр. чл. 139, ал. 5 от ЗДвП.
В законна сила от 14.12.2016г.
4 НОХД No 101/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Н.В.Г. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 1.12.2016г.
за виновен в това, че: За времето от 03.04.2016 г. до 06.04.2016 г., в землището на гр.Трън, от къща/вила/, находяща се в местността ***, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /взломяване на входна врата посредством ритник с крак/, отнел чужди движими вещи- 1бр.електрическа скара с капак, модел 7220601 и 1 бр.електрически проточен бойлер”DIPLOMAT”, модел “Bravisimo” , със сериен номер 38001522000161134DI00939, на обща стойност 140 лв., /представляващи 0,33 пъти МРЗ към датата на извършване на деянието/, от владението на Х.М.Х. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои-престъпление по чл. чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. Деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вина, отнетите вещи са възстановени. ІІ. Страните се съгласяват на подсъдимия Н.В.Г., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.С., с адрес ***, На основание чл.195, ал.1,т.3; вр. чл.194, ал1, вр. с чл. 54, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - 5/пет/ месеца „Лишаване от свобода“. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ да се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на споразумението в сила.
Н.В.Г.
В законна сила от 1.12.2016г.