РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 102/2015 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Л.Т.Б.,
А.Р.Б.,
Р.Р.Б.
И.Ц.О.,
М.П.О.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 19.12.2016г.
ОСЪЖДА И.Ц.О., с ЕГН: ********** и М.П.О., с ЕГН: ********** на основание чл. 76 ЗС, ДА ПРЕДАДАТ владението на Л.Т.Б. с ЕГН: **********, А.Р.Б. – М., с ЕГН: ********** и Р.Р.Б. с ЕГН: ********** върху недвижим имот, с площ от 175 кв. м. от северозападната част на дворно, урегулирано, застроено място, находящо се в ***, ***, съставляващо реална част от УПИ № ХХХVІІ-18 в кв.33 с административен адрес: ***, с площ от 775 кв.м., с неуредени регулационни сметки, по плана на ***, заключено между буквите по т.ЕБВГДЖЕ от скица 2 от заключението на СТЕ, при граници и съседи на дворното място: улици, УПИ ХХХVІ и край на регулацията, ДА ВЪЗСТАНОВЯТ премахнатата от тях телена ограда по т. ЕБВ, КАКТО И ДА ПРЕМАХНАТ изградените бетонови основи в имота на ищците, затрупат изкопаните основи, и рекултивират почвата на това място. ОСЪЖДА И.Ц.О., с ЕГН: ********** и М.П.О., с ЕГН: **********, да заплатят на Л.Т.Б. с ЕГН: **********, А.Р.Б. – М., с ЕГН: ********** и Р.Р.Б. с ЕГН: **********, сумата 1300 лв. - разноски пред ТРС, на осн. чл. 78, ал.1 ГПК.
2 НОХД No 100/2016 Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН К.Л.М. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 19.12.2016г.
На 13.05.2016 г. в землището на с.Филиповци, махала „Йовичина“, общ.Трън, като съизвършител, в съучастие с неустановен извършител, спрямо когото досъдебното производство е отделено в друго ДП, направил опит да преведе през границата на страната /от Република България в Република Сърбия/, група от хора, които не са български граждани / 15 лица- 1.А.Е.- род.на *** г.в Афганистан, 2. И.Н.- род.на *** г. в Афганистан, 3. Н.Д.- род.на *** г.в Афганистан, 4. А.М.А.- роден на *** г.в Афганистан, 5. А.Г.- роден на *** г.в Афганистан, 5. А.Г.- роден на *** г.в Афганистан 6. А.Б.-роден на *** г. в Афганистан 7. Р.Б.- род.на *** г.в Афганистан 8. А.С.Б.- роден на *** г.в Афганистан 9. А.М.Б./ роден на *** г.в Афганистан 10. М.М.Б.- роден на *** г.в Афганистан 11. З.Б.- род.на *** г. в Афганистан 12. У.Н.- род.на 01.011981 г.в Афганистан 13. Р.С.- род.на *** г. в Афганистан 14. А.А.- род.на ***г. в Афганистан, ЛНЧ ********** и 15. Х.Р.- род.на *** г. в Афганистан ЛНЧ **********/, между които и три лица, ненавършили 16 годишна възраст / А.С.Б.- роден на *** г, З.Б.- род.на *** г и А.М.Б./ роден на *** / , без разрешение на надлежните органи на властта, като за целта е използвал 2 бр. моторни превозни средства / л.а.„Ауди“,с рег.№ ***“, и л.а.“Опел“, модел „Астра“, с транзитен рег.№ ***/, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини /намеса на граничните власти / - престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, вр. ал. 1,вр.чл. 20,ал. 2, вр.чл. 18, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вина. ІІ. Страните се съгласяват на подсъдимия К.Л.М., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С., българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, жив. в *** да се наложи следното наказание: На основание чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, вр. ал.1, вр.чл. 20,ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК - „лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, да бъде отложено за срок от 3/три/ години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия К.Л.М. да не се налагат предвидените в разпоредбата на чл. 280, ал. 2 от НК по-леки наказания „Глоба“ и „Конфискация“.
К.Л.М.
На 13.05.2016 г. в землището на с.Филиповци, махала „Йовичина“, общ.Трън, като съизвършител, в съучастие с неустановен извършител, спрямо когото досъдебното производство е отделено в друго ДП, направил опит да преведе през границата на страната /от Република България в Република Сърбия/, група от хора, които не са български граждани / 15 лица- 1.А.Е.- род.на *** г.в Афганистан, 2. И.Н.- род.на *** г. в Афганистан, 3. Н.Д.- род.на *** г.в Афганистан, 4. А.М.А.- роден на *** г.в Афганистан, 5. А.Г.- роден на *** г.в Афганистан, 5. А.Г.- роден на *** г.в Афганистан 6. А.Б.-роден на *** г. в Афганистан 7. Р.Б.- род.на *** г.в Афганистан 8. А.С.Б.- роден на *** г.в Афганистан 9. А.М.Б./ роден на *** г.в Афганистан 10. М.М.Б.- роден на *** г.в Афганистан 11. З.Б.- род.на *** г. в Афганистан 12. У.Н.- род.на 01.011981 г.в Афганистан 13. Р.С.- род.на *** г. в Афганистан 14. А.А.- род.на ***г. в Афганистан, ЛНЧ ********** и 15. Х.Р.- род.на *** г. в Афганистан ЛНЧ **********/, между които и три лица, ненавършили 16 годишна възраст / А.С.Б.- роден на *** г, З.Б.- род.на *** г и А.М.Б./ роден на *** / , без разрешение на надлежните органи на властта, като за целта е използвал 2 бр. моторни превозни средства / л.а.„Ауди“,с рег.№ ***“, и л.а.“Опел“, модел „Астра“, с транзитен рег.№ ***/, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини /намеса на граничните власти / - престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, вр. ал. 1,вр.чл. 20,ал. 2, вр.чл. 18, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вина. ІІ. Страните се съгласяват на подсъдимия К.Л.М., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С., българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, жив. в *** да се наложи следното наказание: На основание чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, вр. ал.1, вр.чл. 20,ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК - „лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, да бъде отложено за срок от 3/три/ години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия К.Л.М. да не се налагат предвидените в разпоредбата на чл. 280, ал. 2 от НК по-леки наказания „Глоба“ и „Конфискация“.
3 АНД No 122/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН К.И.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.12.2016г.
Признава К.И.А., ЕГН **********, роден на *** г. в ***, българин, с българско гражданство, начално образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, за виновен в това, че от началото на м.август 2015г. до 03.04.2016г. в с.К., общ.Трън, като пълнолетен, без да е сключил брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол – ненавършилата 16 годишна възраст Д.К.Д. с ЕГН ********** *** - престъпление по чл.191,ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/. Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.
К.И.А.
Мотиви от 20.12.2016г.
МОТИВИ ПО НАХД №122/2016 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с. Срещу обвинения К.И.А., ЕГН **********, е повдигнато обвинение за това, че от началото на м.август 2015г. до 03.04.2016г. в с.К., общ.Трън, като пълнолетен, без да е сключил брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол – ненавършилата 16 годишна възраст Д.К.Д. с ЕГН ********** ***, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. чл.191, ал.1 от НК , за което деяние РП-гр.Трън е внесла за разглеждане пред ТРС предложение по глава 28 НПК. В съдебно заседание РП– гр.Трън не изпраща представител. Предложението е обвиненият К.И.А. бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.191 ал.1 от НК и на основание чл.78 А от НК да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба. Обвиненият К.И.А. признава вината си и съжалява за извършеното. Моли съда да му наложи минималната глоба предвидена в чл.78 А НК. Съдът, като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Д.К.Д., К.Д.Ш. и Й.Р.Г., дадени в хода на съдебното производство и приетите на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства- свидетелство за съдимост, социален доклад, удостоверения за раждане, намери за установено следното: Обвиняемият К.И.А., ЕГН **********, роден на *** г. в ***, българин, с българско гражданство, начално образование, неженен, безработен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, с добра обществена характеристика. От началото на м.август 2015г. до 03.04.2016г. в с.К., общ.Трън, без да е сключил брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол – ненавършилата 16 годишна възраст Д.К.Д. с ЕГН ********** ***. Двамата се запознали когато свидетелката Д.К.Д. била на 14 години - същата е родена на ***г. Първоначално били само приятели, а впоследствие започнали интимна връзка. От месец август 2015г. живеят в дома на родителите на св.Д.Д. в с.К.. След като заживели на съпружески начала св.Д. забременяла и родила на 18.07.2016г. син- детето К.К.Д.. Обв.А. нямал лична карта и затова не припознал официално детето. Иначе се грижи за него, тримата живеят като семейство и към настоящия момент в с.К., общ.Трън, обл.Перник. Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в съдебното производство гласни доказателства и приетите писмени такива. Между събраните по делото доказателства не съществуват противоречия. От тях точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка. При така констатираното, настоящият състав намира, че обв. К.И.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191, ал. 1 от НК. К.И.А. е субект на престъплението по чл. 191, ал. 1 от НК. Същият е наказателно отговорно лице по смисъла на чл. 31, ал. 1 от НК От обективна страна е осъществил изпълнителното деяние на посочения престъпен състав като е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст- Д.К.Д. с ЕГН ********** ***, родена на ***г. , без да е сключил с нея граждански брак. Изпълнителното деяние е извършено чрез установяване на фактическо съжителство между субекта и пострадалата, наподобяващо отношенията, които възникват при сключен брак, което е осъществено със съдействието на пострадалата. В случая обвиняемият е засегнал обществените отношения, свързани с правилното физическо, умствено и нравствено развитие на подрастващите и с особената обстановка, при което те се осъществяват. За престъплението по чл. 191, ал. 1 от НК законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода или с пробация, както и с обществено порицание. Обвиняемият А. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Поради това съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 78А от НК и обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК. Следва да му се наложи административно наказание ГЛОБА. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000 лв. до 5000 лв. Съдът намира, че справедливото и достатъчно за осъществяване целите по чл. 36, ал. 1 от НК, в случая е глоба в размер на 1000 лева. Изводът на съда е основан на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Обвиняемият А. е с добри характеристични данни, същия признава вината си, дава обяснения по случилото се, на млада възраст е, не е осъждан или наказван по административен ред, не осъществява трудова дейност на постоянен договор, но от изявлението му пред съда се установи, че полага труд като дървосекач. Посочените обстоятелства за преценени от съд като смекчаващи отговорността. Предвид това и размерът на наказанието следва да бъде такъв, че да може чрез налагането му да се осъществи генералната и индивидуалната превенция, визирани в чл. 36 от НК. Поради изложеното, съдът намира, че за извършеното от обвиняемият Павлов следва да му бъде определено административно наказание ГЛОБА при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно в размер на 1000 лева. По изложените мотиви Съдът постанови Присъдата си.
4 АНД No 130/2016 КАТ И.Е.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0361-000165/05.10.2016г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174 ал.1 на И.Е.А.- ЕГН ********** му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 лв. както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за извършени административни нарушения на разпоредбата на 5 ал.3 т.1 от ЗДвП.
5 НОХД No 139/2016 Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН А.Р.Х. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 28.12.2016г.
се признава за виновен в това, че: На 28.06.2016 година в района на с. Стайчовци, местността „Чилийски реки“, община Трън, е направил опит да преведе през границата на страната /от Република България към Република Сърбия/ група от хора, които не са български граждани – 25 / двадесет и пет/ лица: HOMAYN SHAFAATI /**/ роден на *** г. в Афганистан, PARWANA SHAFAATI / **/ родена на *** г. в Афганистан, REDWAN SHAFAATI / **/ роден на *** г. в Афганистан, SAFA SHAFAATI / **/ родена на *** г. в Афганистан, NOORULLHAQ AIDARI / ***/ роден *** г. в Афаганистан, MOHAMMAD HAMID / ***/ роден на *** г. в Афганистан, STORAI HAMID / ***/ родена на *** г. в Афганистан, MOHAMMAD SAMIR / ***/ роден на *** г. в Афганистан, MOHAMMAD SOHRAB / ***/ роден на *** г. в Афганистан, SETAESH HAMID / ***/ роден на *** г. в Афганистан, KHADEJA ROSHAN/ ***/ родена на *** г. в Афганистан, EMRAN ROSHAN /***/ роден на *** г. в Афганистан, ABDUL RAZAQ / ***/ роден на *** г. в Афганистан, EDRIS RAMEZ / ***/ роден на *** г. в Афганистан, KHATER RAMEZ /***/, родена на ***г. в Афганистан, ADIA RAMEZ /***/, родена на ***г. в Афганистан, ADES RAMEZ /***/, роден на ***г. в Афганистан, GULSOM RAMEZ /***/, родена на ***г. в Афганистан, BELAL RAMEZ /***/, родена на ***г. в Афганистан, LANO QURBANI /***/, роден на ***г. в Ирак, BRAYAR JAZA /***/, роден на ***г. в Ирак, REBWAR GHARIB SOFI ISMAEL /***/, роден на ***г. в Ирак с ЛНЧ **********, FARIDA ABDALRAHMAN HAMA /***/, родена на ***г. в Ирак, с ЛНЧ **********, ***, роден на ***г. с ЛНЧ ********** и ***, роден на ***г. с ЛНЧ **********, между които и дванадест лица, ненавършили 16-годишна възраст - REDWAN SHAFAATI / **/ роден на *** год., SAFA SHAFAATI /**/ родена на *** год., MOHAMMAD SAMIR / ***/ роден на *** год., MOHAMMAD SOHRAB / ***/ роден на *** год., SETAESH HAMID / ***/ роден на *** год., EMRAN ROSHAN /***/ роден на *** год., ADIA RAMEZ /***/, родена на ***г., ADES RAMEZ /***/, роден на ***г., GULSOM RAMEZ /***/, родена на ***г., BELAL RAMEZ /***/, родена на ***г., ***, роден на ***г. с ЛНЧ ********** и ***, роден на ***г. с ЛНЧ **********, без разрешение на надлежните органи на властта, като за целта е използвано моторно превозно средство /„Тойота Ланд Круизер“ с рег. № ***/, като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини /намеса на граничните власти/ - престъпление по чл. 280, ал. 2, т.1, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия А.Р.Х. при условията на пряк умисъл. ІІ. Страните се съгласяват на обвиняемия А.Р.Х., ЕГН ********** за така извършеното престъпление да се определи и наложи следното наказание: 1/ На основание чл. 280, ал. 2, т.1, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, като на основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК при изпълнение на така определеното наказание да бъде приспаднато времето, през което обвиняемия е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, както и задържан по ЗМВР със заповед за задържане на лице № ** считано от 28.06.2016 г. 2/ На основание чл. 55, ал. 3 от НК, на обвиняемия А.Р.Х., ЕГН ********** да не се налагат предвидените в разпоредбата на чл. 280, ал. 2 от НК по-леки наказания „Глоба“ и „Конфискация“.
А.Р.Х.