РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2016г. до 15.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 17/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ С.М.Й. Е.С.Ж. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 13.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗД иск от С.М.Й., ЕГН ********** *** против Е.С.Ж. с ЕГН: **********, с адрес ***, със съдебен адрес *** за прогласяване за недействителен като противоречащ на закона на договор за аренда на наследствени земеделски земи, находящи се в землището на *** от 19.03.2015г. вписан с Акт № 35, том първи, рег.№ 1677/2015г. от 23.03.2015г. на служба по вписванията гр.Трън. ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 40 от ЗЗД иск от С.М.Й., ЕГН ********** *** против Е.С.Ж. с ЕГН: **********, с адрес ***, със съдебен адрес *** да бъде обявен сключения договор за аренда на наследствени земеделски земи, находящи се в землището на *** от 19.03.2015г. вписан с Акт № 35, том първи, рег.№ 1677/2015г. от 23.03.2015г. на служба по вписванията гр.Трън за непроизвеждащ действие спрямо ищеца, както и му заплати 349,50 лв., представляващи имуществени вреди от сключения договор, вследствие противоправното му лишаване от страна на същия от неговия наследствен дял. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК С.М.Й., ЕГН ********** *** да заплати на Е.С.Ж. с ЕГН: **********, с адрес ***, със съдебен адрес *** от 800 лв. /осемстотин лева/, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
2 Гражданско дело No 104/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД П.С.П. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 415 от ГПК иск от Топлофикация София ЕАД, представлявано от изпълнителния си директор Георги Беловски срещу П.С.П., ЕГН **********, с адрес: ***, за признаване на установено, че П.С.П. като собственик на топлоснабден имот находящ се в ***, е абонат с № 315334 на дружеството, дължи сумата от 560.16 ( петстотин лева и шестнадесет стотинки) лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението до окончателното изплащане на задължението, представляваща стойността на доставената топлинна енергия за периода от време от месец декември 2012г. до месец април 2015г. ОСЪЖДА, П.С.П. да заплати на Топлофикация София ЕАД сумата от 748.40 лв. представляваща разноски по водене на делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 НОХД No 101/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Н.В.Г. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 1.12.2016г.
за виновен в това, че: За времето от 03.04.2016 г. до 06.04.2016 г., в землището на гр.Трън, от къща/вила/, находяща се в местността ***, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /взломяване на входна врата посредством ритник с крак/, отнел чужди движими вещи- 1бр.електрическа скара с капак, модел 7220601 и 1 бр.електрически проточен бойлер”DIPLOMAT”, модел “Bravisimo” , със сериен номер 38001522000161134DI00939, на обща стойност 140 лв., /представляващи 0,33 пъти МРЗ към датата на извършване на деянието/, от владението на Х.М.Х. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои-престъпление по чл. чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. Деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вина, отнетите вещи са възстановени. ІІ. Страните се съгласяват на подсъдимия Н.В.Г., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.С., с адрес ***, На основание чл.195, ал.1,т.3; вр. чл.194, ал1, вр. с чл. 54, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - 5/пет/ месеца „Лишаване от свобода“. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ да се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на споразумението в сила.
Н.В.Г.
В законна сила от 1.12.2016г.
4 АНД No 107/2016 РДГ Е.Й.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 326 от 11.10.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на Е.Й.М., ЕГН ********** *** основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.
5 НОХД No 115/2016 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Т.В.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 15.12.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.В.К. роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, неженен, ***, с постоянен адрес:***, осъждан, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 05.07.2016г. около 17.50 часа в с. Филиповци, общ. Трън по път II-63 при км. 39+100 с посока на движение от гр.Перник към гр.Трън, управлявал МПС- лек автомобил марка ***, с рег.№ ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложено му с наказателно постановление № 15-0249-000336/20.01.2016г. на Началника на РУ на МВР гр. Брезник, поради което и на основание чл. 304 НПК, във вр. с ал. 1 от НК го оправдава по повдигнато му обвинение. На осн. чл. 190, ал. 1 от НПК направените в хода на наказателното производство разноски остават за сметка на държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред ОС – Перник в 15-дневен срок от днес.
Т.В.К.
Мотиви от 19.12.2016г.
Мотиви по НОХД № 115 по описа на Районен съд гр. Трън, ІI с-в за 2016 г. Обвинението е повдигнато от Районна прокуратура гр. Трън против Т.В.К. с ЕГН **********, за това, че на 05.07.2016г. около 17.50 часа в с. Филиповци, общ. Трън на път II-63 км. 39+100, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка *** с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на МПС /Наказателно постановление № 15-0249-000336/20.01.2016г. на Началник РУ – гр. Брезник към ОДМВР – гр. Перник/ - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Трън поддържа обвинението спрямо подсъдимия във вида, в който е внесено с обвинителния акт/ОА/. Поддържаното обвинение счита, че се доказва по несъмнен начин в хода на съдебното следствие от събраните по делото доказателства, които кореспондират с фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА. С оглед на изложеното предлага на съда да признае подсъдимия да виновен и да му наложи наказание осемнадесет месеца „лишаване от свобода” в предвидения в чл.343 ал.2 от НК за срок от две години при строг режим на изтърпяване. Защитникът на подсъдимия К.- адв. М., пледира съдът да постанови присъда, с която да признае подзащитния й за невиновен, тъй като извършеното от подсъдимия не е съставомерно. Подсъдимият К. не се признава за виновен и поддържа поисканото от неговия защитник. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 от НПК, намира за установено следното: ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА: Подсъдимият Т.В.К. с ЕГН ********** роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, неженен, ***, с постоянен адрес:***, осъждан, е многократно наказван по ЗДвП. Видно от събраните доказателства на последния са му съставени следните наказателни постановления, с които са му наложени наказания, относими към предявеното обвинение, както следва / л.48 от ДП 48/2016г. по описа на РУ-гр.Трън под № 47/ : 1. Наказателно постановление №15-0249-000310/07.12.2015 издадено от началника на РУ – Брезник, влязло в сила на 28.12.2015г., с което за нарушения по чл. 150, чл.100 ал.1 т.2 и чл.147 ал.1 от ЗДвП са му наложени следните наказания по ЗДвП: • Глоба в размер на 100 лв. по чл. 177, ал. 1, т.2, пр. 1 от ЗДвП • Глоба в размер на 10 лв. по чл. 183, ал. 1, т. 1, пр.3 от ЗДвП • Глоба в размер на 20 лв. по чл. 181, т. 1 от ЗДвП 2. Наказателно постановление №15-0249-000336/20.01.2016 издадено от началника на РУ – Брезник, влязло в сила на 16.02.2016г., с което за нарушения по чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП и чл.150, от ЗДвП са му наложени следните наказания по ЗДвП: • Глоба в размер на 100 лв. по чл. 177, ал. 1, т.4, пр. 1 от ЗДвП • Глоба в размер на 0 лв. по чл. 343 в ал.2 от НК от ЗДвП На 05.07.2016г. свидетелите Е.К.В., В.Б.Д. и Б.К.Б.– полицейски служители при ГПУ-Трън, изпълнявали служебните си задължения във връзка с контрол на движението в района на граничен полицейски участък – гр.Трън, като се намирали на установъчен проверочен пункт на път II-63 , км. 39+100 в района на с. Филиповци. Около 17.50 ч. спрели за проверка лек автомобил марка *** с рег. № ***, установили самоличността на водача, а именно подсъдимия Т.В.К.. Същия в хода на проверката не представил свидетелство за управление на МПС. При извършената справка в ОДЧ на РУП-Трън установили, че Т.В.К. е неправоспособен водач- няма валидно свидетелството за правоуправление- на подсъдимия е било иззето за нарушение по ЗДвП. С оглед констатациите служителите на ГПУ-Трън извикали за съдействие служител на КАТ при РУ-гр.Трън за вземане на отношение- в случая дежурен бил св. Б.Г., който заедно със св. А.М. дошли на място и съставили АУАН с бланков № 531702 от 05.07.2016г. за установяване на административно нарушение на чл. 150 от ЗДвП, който бил връчен на подсъдимия. Към датата на извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение подсъдимият е бил неправоспособен водач, като нямал контролни точки. ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА: Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните гласни и писмени доказателства по делото събрани в хода на проведеното съдебно следствие, а именно: показанията на свидетелите, приложените наказателни постановления и заповед за ПАМ, справка за съдимост, справка от КАТ, АУАН. Посочените писмени доказателства бяха приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 НПК. Съдът кредитира изцяло показанията на всички разпитани по делото свидетели, т.к. същите са логични, последователни, вътрешнонепротиворечиви и кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал и най- вече с писмените доказателства и доказателствени средства, както и с направените от подсъдимия самопризнания. ОТ ПРАВНА СТРАНА: Престъпното управлението на моторно превозно средство при установена забрана за това е уредено в два самостоятелни състава на чл. 343в НК. Непосредствен обект на посегателство, това са обществените отношения, в рамките на които се гарантира спазването на установената със закон или съдебен акт забрана за управление на МПС. От обективна страна, разглежданите престъпни състави разкриват следните особености: 2. 1. Предмет на престъпно посегателство, това е моторно превозно средство по смисъла на § 6, т. 11 ДР на ЗДвП. 2. 2. Изпълнителното деяние се изразява в управление на МПС. 2. 3. Престъпленията по този законов текст се отличават по останалите обективни признаци: а) За съставомерността на деянието по чл. 343в, ал. 2 НК се изисква наличието на следните признаци, предвидени в кумулативност помежду си: 1. деецът да е наказван по административен ред с влязло в сила наказателно постановление за управляване на МПС без съответно свидетелство за управление. Не е от значение вида наказание, определено за изтърпяване от дееца; 2. в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, издадено за нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 ЗДвП, деецът управлява моторно превозно средство. Деянието няма да е съставомерно по чл. 343в, ал. 2 НК в случаите, когато: За посочените време, място и други обстоятелства деецът не е управлявал МПС; наказателното постановление не е влязло в сила; то е издадено за нарушение по друг законов текст; управляваното от дееца превозно средство след санкционирането му по административен ред, не е моторно; не е определено наказание за административно нарушение по чл. 150 от ЗДвП- респективно не е наложено наказание по чл.177 ал.1 т.2 пр. 1 от ЗДвП; срокът за изтърпяване на наказанието по административен ред е изтекъл. С цитираната наказателноправна норма се инкриминира общественоопасно поведение на дееца, което е израз на оформената нагласа да не се съобразява с наложената му забрана да управлява МПС без съответна правоспособност, и срещу когото въздействието с методите, и средствата на административното наказване, не е постигнало целите си. Субект на престъпленията по чл. 343 в, ал. 1 - 3 НК може да бъде всяко наказателноотговорно лице, по отношение на което са налице посочените по-горе изисквания. От субективна страна и двата престъпни състава могат да бъдат осъществени при форма на вината пряк умисъл. При така установената фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимият Т.В.К. НЕ е осъществил от обективна страна състава на престъплението по