РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 31/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Л.С. А.А.С.,
Л.А.С.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 3.10.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Л.А.С. с ЕГН **********, с адрес: *** и А.А.С., с ЕГН: **********, гр.София, с адрес: ***, че А.Л.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, е собственик на ? идеална чст на следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на с.Л., общ.Трън, обл.Перник, целият с площ от 1 693 /хиляда шестотин деветдесет и три/ квадратни метра, представляваща западната половина от УПИ II-41 /втори за имот с планоснимачен номер четиридесет и първи/ , в квартал 21 /двадесет и първи/, по плана на селото, заедно с построените върху парцела в западната му част полумасивна жилищна сграда, на един етаж, със застроена площ от 55 /петдесет и пет/ квадратни метра, и стопанска сграда със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ квадртни метра, при граници на целия парцел по скица: о.т. 28-32, УПИ I-40, улица с о.т. 27-35, УПИ XV-42, УПИ III-42, УПИ XIV-42, в кв.21 на селото, утвърден със заповед № 1086/1932г. по силата на наследство и давностно владение.
В законна сила на 1.11.2018г.
2 АНД No 33/2018 КАТ В.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 2.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0361-000214/17.11.2017г.на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179 ал.3 т.4 от ЗДвП, на В.В.В., с ЕГН: **********, с адрес: ***, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв., за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл.139 ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 10.11.2018г.
3 АНД No 42/2018 КАТ Ц.К.Ц. РУ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 24.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0361-000144/03.09.2018г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл.174 ал.1 т.1 от ЗДвП на Ц.К.Ц., с ЕГН: **********, с адрес: ***, му е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца и „глоба” в размер на 500 лв., за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.
В законна сила на 9.11.2018г.