РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 75/2017 КАТ А.К.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление против Наказателно постановление № 17- 0361-000153 от 13.09.2017 година на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН на А.К.С., с ЕГН:********** му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.
В законна сила на 16.11.2017г.
2 АНД No 76/2017 КАТ Н.Д.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.10.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление 17-0361-000164/15.09.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу Н.Д.Ц.- ЕГН ********** в частта в пунктове от първи до четвърти касаещи извършени административни нарушения по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП, чл.100 ал.1 т.3 от ЗДвП, чл.147 ал.1 от ЗДвП и чл.150 А ал.1 от ЗДвП за, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП, чл.183 ал.1 т.2 от ЗДвП, чл.185 от ЗДвП и чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер общо на 140 лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление 17-0361-000164/15.09.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу Н.Д.Ц.- ЕГН ********** в частта в пункт пети касаещо извършено административно нарушение по чл.146 ал.1 от ЗДвП, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 178 ал.1 т.2 пр.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000лв.
В законна сила на 16.11.2017г.
3 АНД No 78/2017 Други административни от наказателен характер дела С.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 26.10.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА наказателно постановление №61 от 26.09.2017г. година, издадено от за Началник на РУ на МВР - Трън срещу С.Г.Г.,с ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 80 т. 1 от ЗБЛД в размер на 50 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 6 от Закон за българските документи за самоличност.
В законна сила на 14.11.2017г.
4 АНД No 80/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН И.Д.И. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 14.11.2017г.
Признава И.Д.И. с ЕГН ********** ***, ***, с *** гражданство, ***, ***, ***, ***, за виновен в това, че на 26.07.2017г., на път II-63 км 59+300, в района на с. Г., община Трън, управлявал моторно превозно средство /***, с рег.№ ***/, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 30142/12.07.2006г., на Началника на сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР- В., влязла в сила от 19.01.2007г.- престъпление по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/. Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.
И.Д.И.
Мотиви от 14.11.2017г.
МОТИВИ ПО НАХД №80/2017 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с. Срещу обвиняемия И.Д.И. с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за това, че на 26.07.2017г., на път 11-63, в района на с. Г., община Трън, управлявал моторно превозно средство /***, с рег.№ ***/, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 30142/12.07.2006, на Началника на сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР- В., влязла в сила от 19.01.2007г., с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по за престъпление по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК, за което деяние РП-гр.Трън е внесла за разглеждане пред ТРС предложение по глава 28 НПК. В съдебно заседание РП– гр.Трън изпраща представител-прокурор Първанов. Предложението е обвиняемият И.Д.И., бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 3 вр. с ал.1 от НК и на основание чл.78 А от НК да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба. Обвиненият И.Д.И. признава вината си и съжалява за извършеното. Моли съда да му наложи минималната глоба предвидена в чл.78 А НК. Съдът, като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Б.Н.Г., Ю.Б.К. и Ц.А.А., дадени в хода на съдебното производство и приетите на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства- справка картон на водача, копие от ЗПАМ №30142/12.07.2006г. на началник Сектор ПП-КАТ В., АУАН от 26.07.2017г. № 163 бл.№392086 серия Г, писмо от Началника на ПП КАТ при ОДМВР гр. В. рег. № 819р-18701/29.08.2017г., справка за съдимост, намери за установено следното: Обвиняемият И.Д.И. с ЕГН ********** ***, ***, с *** гражданство, ***, ***, търговец – Ф“ Елис Пуулс“-В., ***. На 26.07.2017г. към около 10.00 часа свидетелите Ю.К., Ц.А.и Б.Г.в качеството си на полицейски служители при РУ гр.Трън се намирали в района на път II-63 при с.Г., общ.Трън, обл.км.59+300 с посока на движение към гр.Трън. Изпълнявайки задачи по КАТ спрели ***”, с рег.№ ***. При проверката се установило, че автомобила се управлява от обвиняемия И.Д.И., а същия управлява МПС в нарушение на чл. 150 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/- тъй като не предоставил на проверяващите свидетелство за управление на МПС /СУМПС/. За констатираното нарушение против обвиняемия бил съставен от свидетеля Григоров Акт за установяване на административно нарушение № 163/26.07.2017г., с бланков № 392086. Актът бил подписан от нарушителя без възражения. Видно от приложената справка за наложени административни наказания на обв.И.. От извършената справка в информационните масиви на МВР, се установило, че СУМПС е било отнето на 19.01.2007 след налагането на принудителна административна мярка на основание чл. 171 т.4 от Закона за движение по пътищата, наложена със заповед № 30142/12.07.2006, на Началника на сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР- В.. Обв. И. не е възстановил правоспособността си за управление на МПС и в случая е управлявал МПС в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство. От изложеното по-горе е видно, че обв.И.Д.И. с ЕГН ********** на 26.07.2017г.., на път 11-63, в района на с. Г., община Трън, управлявал моторно превозно средство /***, с рег.№ ***/, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 30142/12.07.2006, на Началника на сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР- В., влязла в сила от 19.01.2007г. Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в съдебното производство гласни доказателства и приетите писмени такива. Между събраните по делото доказателства не съществуват противоречия. От тях точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка. При така констатираното, настоящият състав намира, че обв. И.Д.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК. И.Д.И. е субект на престъплението по чл. чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК. Същият е наказателно отговорно лице по смисъла на чл. 31, ал. 1 от НК За престъплението по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК законът предвижда наказание от една до три години лишаване от свобода и глоба от 500 до 1200 лева. Обвиняемият И.Д.И. не е осъждан / реабилитиран е/, и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Поради това съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 78А от НК и обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК. Следва да му се наложи административно наказание ГЛОБА. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000 лв. до 5000 лв. Съдът намира, че справедливото и достатъчно за осъществяване целите по чл. 36, ал. 1 от НК, в случая е глоба в размер на 1000 лева. Изводът на съда е основан на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Обвиняемият *** е с добри характеристични данни, същия признава вината си, дава подробни обяснения за случилото се, разкайва се за постъпката си, не е осъждан или наказван по административен ред. Посочените обстоятелства са преценени от съда като смекчаващи отговорността. Предвид това и размерът на наказанието следва да бъде такъв, че да може чрез налагането му да се осъществи генералната и индивидуалната превенция, визирани в чл. 36 от НК. Поради изложеното съдът намира, че за извършеното от обвиняемият И.Д.И. следва да му бъде определено административно наказание ГЛОБА при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно в размер на 1000 лева. По изложените мотиви Съдът постанови Присъдата си.
В законна сила на 30.11.2017г.
5 НОХД No 84/2017 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН Е.Е.Н. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 23.11.2017г.
- На 29.09.2017 година около 10,20 часа, в гр. Трън, обл. Перник, на ул. „Пещерица”, с посока на движение към ул. „Денчо Знеполски” е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Либра”, с рег. № ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена й със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0361-000072/01.11.2016г. на Началника на РУМВР гр. Трън, влязла в сила на 30.11.2016г- престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК Престъплението е извършено от обвиняемата Е.Е.Н. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление страните са съгласяват на обвиняемата Е.Е.Н., със снета самоличност, да се наложи следното наказание: - на основание чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК, вр. чл. 55 ал.1 т.2 б. Б, вр. чл. 54, вр. чл. 42а ал.1 т.1 и 2 и 42б от НК, да се наложи наказание „ПРОБАЦИЯ“, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично, и задължителни периодични срещи с пробационен служител, и двете с продължителност от 6 /шест /месеца/, Както и наказание – „глоба“ в размер на 300 /триста/ лева. На осн. чл. 343г, вр. чл.343в ал.3 вр.ал.1 от НК, обвиняемата Е.Е.Н. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 4 /четири/ месеца.
Е.Е.Н.
В законна сила на 23.11.2017г.