РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 83/2017 КАТ З.Т.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 27.11.2017г.
НП-измененоПОТВРЪЖДВА наказателно постановление № 16-0361-000190/11.10.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на З.Т.З.- ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 185 и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 70 лв. както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.20 ал.1 и чл.123 ал.1 т.3 чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0361-000190/11.10.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на З.Т.З.- ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. чл.343 б ал.1 от НК му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 00 лв. за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.
2 НОХД No 84/2017 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН Е.Е.Н. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 23.11.2017г.
- На 29.09.2017 година около 10,20 часа, в гр. Трън, обл. Перник, на ул. „Пещерица”, с посока на движение към ул. „Денчо Знеполски” е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Либра”, с рег. № ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена й със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0361-000072/01.11.2016г. на Началника на РУМВР гр. Трън, влязла в сила на 30.11.2016г- престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК Престъплението е извършено от обвиняемата Е.Е.Н. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление страните са съгласяват на обвиняемата Е.Е.Н., със снета самоличност, да се наложи следното наказание: - на основание чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК, вр. чл. 55 ал.1 т.2 б. Б, вр. чл. 54, вр. чл. 42а ал.1 т.1 и 2 и 42б от НК, да се наложи наказание „ПРОБАЦИЯ“, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично, и задължителни периодични срещи с пробационен служител, и двете с продължителност от 6 /шест /месеца/, Както и наказание – „глоба“ в размер на 300 /триста/ лева. На осн. чл. 343г, вр. чл.343в ал.3 вр.ал.1 от НК, обвиняемата Е.Е.Н. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 4 /четири/ месеца.
Е.Е.Н.
В законна сила на 23.11.2017г.