РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 15.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 15/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЛФА СОЛЮШЪНС 7 ЕООД ХРАМ СВЕТА ПЕТКА ГРАД ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА ***, със седалище и адрес на управление: ***, ***, ЕИК ***, при ***, представляван от *** да заплати на ***, със седалище и адрес на управление - ***, с ЕИК ***, сумата от 4 610.41 лв. ( четири хиляди шестстотин и десет лева и четиридесет и една) лева, като отхвърля иска за разликата до предявената в пълен размер сума. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК „***, със седалище и адрес на управление: ***, ***, ЕИК ***, при ***, представляван от *** да заплати на ***, със седалище и адрес на управление - ***, с ЕИК ***, направени от ищеца разноски в размер на 637 лв., съразмерно с уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.
2 АНД No 79/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН А.С.Г. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 14.11.2017г.
Признава А.С.Г., ЕГН **********,***, ***, *** гражданство, ***, ***, ***, ***, за виновен в това, че на 27.07.2017 г. гр.Трън, в сградата на Регионална служба за пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/- гр. Трън, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - не спазвал установения ред, пречел на служителите да изпълняват служебните си задължения, отказвал да напусне служебната сграда, крещял на висок тон, обиждал Б.Б. в качеството му на началник на РСПБЗН- Трън, с думите: „мръсник, долен човек, боклук, глупак, простак“ и отправил спрямо него закани, които не са предизвикали основателен страх от осъществяването им: „ как ще се почувстваш, ако дойда и запаля къщата ти“, „ще видиш ти какво ще ти се случи, не те заплашвам, но от тука натам аз ще се занимавам с тебе“ - престъпление по чл. 325 ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/. Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, по реда на глава ХХІ от НПК.
А.С.Г.
Мотиви от 14.11.2017г.
МОТИВИ ПО НАХД №79/2017 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с. Срещу обвиняемия А.С.Г. , ЕГН ********** е повдигнато обвинение, за това че на 27.07.2017 г. гр.Трън, в сградата на Регионална служба за пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/- гр. Трън, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото- /не спазвал установения ред, пречел на служителите да изпълняват служебните си задължения, отказвал да напусне служебната сграда, крещял на висок тон, обиждал Б.Б. в качеството му на началник на РСПБЗН- Трън, с думите: „мръсник, долен човек, боклук, глупак, простак“ и отправил спрямо него закани, които не са предизвикали основателен страх от осъществяването им: „ как ще се почувстваш, ако дойда и запаля къщата ти“, „ще видиш ти какво ще ти се случи, не те заплашвам, но от тука натам аз ще се занимавам с тебе“, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по за престъпление по - престъпление по чл. 325 ал. 1 от НК. За което деяние РП-гр.Трън е внесла за разглеждане пред ТРС предложение по глава 28 НПК. В съдебно заседание РП– гр.Трън изпраща представител-прокурор Първанов. Предложението е обвиненият А.С.Г. бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и на основание чл.78 А от НК да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба. Обвиненият А.С.Г. не се явява в съдебно заседание. Съдът, като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите В.А.Д., Ж.П.Ж. и Д.С.Т., дадени в хода на съдебното производство и приетите на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства- справка за съдимост, намери за установено следното: Обвиняемият А.С.Г., ЕГН **********,***, ***к, ***. На 27.07.2017 г. гр.Трън, обв. А.Г. отишъл в сградата на Регионална служба за пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/- гр. Трън, за да поиска да му издадат документи във връзка с пожар, възникнал в негов имот. Със същото искане десетина минути преди това пожарната посетила и майката на обвиняемия , на която била обяснена процедурата по издаването. Св. Б.Б., началник на РСПБЗН- гр. Трън, отново обяснил и на св.Г., че следва да представи документи за собственост и да попълни искане. Обв.Г. заявил, че не притежава документи за собственост, като същевременно повишил тон и заявил на Б., че не го интересуват процедурите, и настоява да му се издаде такова удостоверение. Б. отново му обяснил какъв е редът за издаване на такива удостоверения, какви документи да представи, но обв. Г. продължил да крещи, като заявил на Б.- „ как ще се почувстваш ти, ако дойда и запаля къщата ти“. Б. отново му обяснил цялата процедура, предоставил му съответната бланка, помолил го да се успокои, но обв. Г. започнал да го обижда, с думите: „мръсник, долен човек, боклук, глупак, простак“. Крещял много силно, което привлякло вниманието на останалите служители на РСПБЗН, намиращи се в сградата, след които и свидетелите В.Д., Ж.Ж. и Д.Т.. Всички те възприели поведението на обвиняемия. Св. Б. помолил Г. да напусне сградата, но обв. Г. отказал, и продължавайки да крещи, отправил спрямо св.Б. закани: „ как ще се почувстваш, ако дойда и запаля къщата ти“, след като бил помолен да напусне, Г. излязъл на стълбите и казал на Б.- „ще видиш ти какво ще ти се случи, не те заплашвам, но оттука натам аз ще се занимавам с тебе“. След което обв. Г. напуснал сградата. Св.Б. обяснява, че заканите не са предизвикали основателен страх от осъществяването им, тъй като се познавал отдавна с обвиняемия, но държането му било скандално. Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в съдебното производство гласни доказателства и приетите писмени такива. Между събраните по делото доказателства не съществуват противоречия. От тях точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка. При така констатираното, настоящият състав намира, че обв. А.С.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК. А.С.Г. е субект на престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК. Същият е наказателно отговорно лице по смисъла на чл. 31, ал. 1 от НК От обективна страна е осъществил изпълнителното деяние на посочения престъпен състав като обвиняемия на 27.07.2017 г. гр.Трън, в сградата на Регионална служба за пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/- гр. Трън, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото- /не спазвал установения ред, пречел на служителите да изпълняват служебните си задължения, отказвал да напусне служебната сграда, крещял на висок тон, обиждал Б.Б. в качеството му на началник на РСПБЗН- Трън, с думите: „мръсник, долен човек, боклук, глупак, простак“ и отправил спрямо него закани, които не са предизвикали основателен страх от осъществяването им: „ как ще се почувстваш, ако дойда и запаля къщата ти“, „ще видиш ти какво ще ти се случи, не те заплашвам, но от тука натам аз ще се занимавам с тебе“, За престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК законът предвижда наказание лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание. Обвиняемият *** ***. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Поради това съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 78А от НК и обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 325, ал. 1от НК. Следва да му се наложи административно наказание ГЛОБА. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000 лв. до 5000 лв. Съдът намира, че справедливото и достатъчно за осъществяване целите по чл. 36, ал. 1 от НК, в случая е глоба в размер на 1000 лева. Изводът на съда е основан на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Обвиняемият Г. е с добри характеристични данни, същия признал вината си, дал подробни обяснения за случилото се, разкайва се за постъпката си, не е осъждан или наказван по административен ред. Посочените обстоятелства са преценени от съда като смекчаващи отговорността. Предвид това и размерът на наказанието следва да бъде такъв, че да може чрез налагането му да се осъществи генералната и индивидуалната превенция, визирани в чл. 36 от НК. Поради изложеното, съдът намира, че за извършеното от обвиняемият *** следва да му бъде определено административно наказание ГЛОБА при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно в размер на 1000 лева. По изложените мотиви Съдът постанови Присъдата си.
3 АНД No 80/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН И.Д.И. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 14.11.2017г.
Признава И.Д.И. с ЕГН ********** ***, ***, с *** гражданство, ***, ***, ***, ***, за виновен в това, че на 26.07.2017г., на път II-63 км 59+300, в района на с. Г., община Трън, управлявал моторно превозно средство /***, с рег.№ ***/, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 30142/12.07.2006г., на Началника на сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР- В., влязла в сила от 19.01.2007г.- престъпление по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/. Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.
И.Д.И.
Мотиви от 14.11.2017г.
МОТИВИ ПО НАХД №80/2017 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с. Срещу обвиняемия И.Д.И. с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за това, че на 26.07.2017г., на път 11-63, в района на с. Г., община Трън, управлявал моторно превозно средство /***, с рег.№ ***/, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 30142/12.07.2006, на Началника на сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР- В., влязла в сила от 19.01.2007г., с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по за престъпление по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК, за което деяние РП-гр.Трън е внесла за разглеждане пред ТРС предложение по глава 28 НПК. В съдебно заседание РП– гр.Трън изпраща представител-прокурор Първанов. Предложението е обвиняемият И.Д.И., бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 3 вр. с ал.1 от НК и на основание чл.78 А от НК да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба. Обвиненият И.Д.И. признава вината си и съжалява за извършеното. Моли съда да му наложи минималната глоба предвидена в чл.78 А НК. Съдът, като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Б.Н.Г., Ю.Б.К. и Ц.А.А., дадени в хода на съдебното производство и приетите на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства- справка картон на водача, копие от ЗПАМ №30142/12.07.2006г. на началник Сектор ПП-КАТ В., АУАН от 26.07.2017г. № 163 бл.№392086 серия Г, писмо от Началника на ПП КАТ при ОДМВР гр. В. рег. № 819р-18701/29.08.2017г., справка за съдимост, намери за установено следното: Обвиняемият И.Д.И. с ЕГН ********** ***, ***, с *** гражданство, ***, ***, търговец – Ф“ Елис Пуулс“-В., ***. На 26.07.2017г. към около 10.00 часа свидетелите Ю.К., Ц.А.и Б.Г.в качеството си на полицейски служители при РУ гр.Трън се намирали в района на път II-63 при с.Г., общ.Трън, обл.км.59+300 с посока на движение към гр.Трън. Изпълнявайки задачи по КАТ спрели ***”, с рег.№ ***. При проверката се установило, че автомобила се управлява от обвиняемия И.Д.И., а същия управлява МПС в нарушение на чл. 150 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/- тъй като не предоставил на проверяващите свидетелство за управление на МПС /СУМПС/. За констатираното нарушение против обвиняемия бил съставен от свидетеля Григоров Акт за установяване на административно нарушение № 163/26.07.2017г., с бланков № 392086. Актът бил подписан от нарушителя без възражения. Видно от приложената справка за наложени административни наказания на обв.И.. От извършената справка в информационните масиви на МВР, се установило, че СУМПС е било отнето на 19.01.2007 след налагането на принудителна административна мярка на основание чл. 171 т.4 от Закона за движение по пътищата, наложена със заповед № 30142/12.07.2006, на Началника на сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР- В.. Обв. И. не е възстановил правоспособността си за управление на МПС и в случая е управлявал МПС в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство. От изложеното по-горе е видно, че обв.И.Д.И. с ЕГН ********** на 26.07.2017г.., на път 11-63, в района на с. Г., община Трън, управлявал моторно превозно средство /***, с рег.№ ***/, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 30142/12.07.2006, на Началника на сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР- В., влязла в сила от 19.01.2007г. Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в съдебното производство гласни доказателства и приетите писмени такива. Между събраните по делото доказателства не съществуват противоречия. От тях точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка. При така констатираното, настоящият състав намира, че обв. И.Д.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК. И.Д.И. е субект на престъплението по чл. чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК. Същият е наказателно отговорно лице по смисъла на чл. 31, ал. 1 от НК За престъплението по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК законът предвижда наказание от една до три години лишаване от свобода и глоба от 500 до 1200 лева. Обвиняемият И.Д.И. не е осъждан / реабилитиран е/, и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Поради това съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 78А от НК и обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.343в ал.3, вр. ал.1 от НК. Следва да му се наложи административно наказание ГЛОБА. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000 лв. до 5000 лв. Съдът намира, че справедливото и достатъчно за осъществяване целите по чл. 36, ал. 1 от НК, в случая е глоба в размер на 1000 лева. Изводът на съда е основан на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Обвиняемият *** е с добри характеристични данни, същия признава вината си, дава подробни обяснения за случилото се, разкайва се за постъпката си, не е осъждан или наказван по административен ред. Посочените обстоятелства са преценени от съда като смекчаващи отговорността. Предвид това и размерът на наказанието следва да бъде такъв, че да може чрез налагането му да се осъществи генералната и индивидуалната превенция, визирани в чл. 36 от НК. Поради изложеното съдът намира, че за извършеното от обвиняемият И.Д.И. следва да му бъде определено административно наказание ГЛОБА при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно в размер на 1000 лева. По изложените мотиви Съдът постанови Присъдата си.