РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 50/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.С.Р. И.Л.М. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.11.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД И.Л.М., ЕГН ********** *** да заплати на К.С.Р., ЕГН ********** *** сумата от 1000 лв. / хиляда лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в болки, страдания от физическо и емоционално естество, в резултат на деяние, извършено на 09.08.2014г. в с. ***, с което му е нанесена лека телесна повреда, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 09.082014г. до окончателното плащане, като отхвърля като неоснователен и недоказан иска за разликата до пълния предявен размер от 3000лв.
2 Гражданско дело No 74/2016 Искове за обезщетение от деликт Ф.Ц.В. З.А.И.,
П.С.И.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 26, ал. 2 предл.2-ро от ЗЗД иск от Ф.Ц.В. ***, с ЕГН: **********, срещу З.А.И. ***, с ЕГН: ********** и П.С.И. ***, с ЕГН: **********, за прогласяване на нищожността поради липса на съгласие на Договора за продажба, сключен с ***, с който на 28.01.2013 г. е прехвърлена на ответниците / съпрузи / З.А.И. и П.С.И., чрез договор за продажба, собствеността на урегулиран поземлен имот в кв. 8 „а“ с площ от 833 кв. м., по регулационния план на ***, одобрен със Заповед № III-1 от 1974 г. ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м.; масивен гараж, със застроена площ от 22 кв.м. и стопанска сграда, със застроена площ от 32 кв.м., при граници на недвижимия имот: от изток – улица о.т. 49 – 4, от юг – УПИ II, от запад – край на регулацията, от север – улица с о.т. 4 – 5. ПРОГЛАСЯВА нищожността на осн. чл. 26 ал.2 предл.3 вр. с чл.18 от ЗЗД поради липса на предписаната от закона форма, съгласно чл. 576 вр. чл. 583 от ГПК договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт *** на нотариус А. *** ***, с който на 28.01.2013 г. Ф.Ц.В. ***, с ЕГН: **********, е прехвърлена на ответниците З.А.И. ***, с ЕГН: ********** и П.С.И. ***, с ЕГН: **********, чрез договор за продажба, собствеността на урегулиран поземлен имот в кв. 8 „а“ с площ от 833 кв. м., по регулационния план на ***, одобрен със Заповед № III-1 от 1974 г. ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м.; масивен гараж, със застроена площ от 22 кв.м. и стопанска сграда, със застроена площ от 32 кв.м., при граници на недвижимия имот: от изток – улица о.т. 49 – 4, от юг – УПИ II, от запад – край на регулацията, от север – улица с о.т. 4 – 5.
3 Гражданско дело No 81/2016 Искове за обезщетение от деликт М.П.М. И.М.И.,
Д.И.Й.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 23.11.2016г.
ОСЪЖДА И.М.И., с адрес: *** - непълнолетен и Д.И.Й. с адрес: *** солидарно да заплатят на М.П.М., с ЕГН: **********,***- непълнолетен, действащ съгласието на родителите си П.М.П. ЕГН ********** и М.К.П. ЕГН ********** сумата от 2000 лева /две хиляди лева/, представляваща обезщетение за нанесените му неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени физически болки и страдания, вследствие на нанесената му лека телесна повреда, изразяващи се в счупване на носните кости, отток и кръвонасядане в областта на носа, дребни охлузни наранявания по четвърти пръст на дясна ръка и по ляво коляно причинили му ВРЕМЕННО РАЗСТРОЙСТВО НА ЗДРАВЕТО, НЕОПАСНО ЗА ЖИВОТА, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от датата на увреждането -14.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА И.М.И., с адрес: *** - непълнолетен и Д.И.Й. с адрес: *** солидарно да заплатят на М.П.М., с ЕГН: **********,***- непълнолетен, действащ съгласието на родителите си П.М.П. ЕГН ********** и М.К.П. ЕГН ********** сумата от 580.00 лв. (петстотин и осемдесет лева) – съдебноделоводни разноски в настоящето производство.
4 НОХД No 73/2016 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Г.Е.В. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 18.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Е.В., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, ***, адрес ***, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2015 г., около 04,00 ч. в местността „Ждрелото” община Трън, чрез нанасяне на удар с юмрук в лицето /вдясно от брадичката/, е причинил средна телесна повреда на Л.И. ***, изразяваща се в счупване на челюст /долната челюст в дясно/, при което се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл. 129, ал.2 предл.3-то, вр. с ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от пет месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
Г.Е.В.
5 АНД No 76/2016 КАТ А.М.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО наказателно постановление №16- 0361-000101 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън, В ЧАСТТА с която на А.М.С. ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН и на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16- 0361-000101 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън, в останалата му част, с която на А.М.С. ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.
6 АНД No 87/2016 КАТ В.В.Н. РУ МВР ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0361-000127/04.09.2015 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу В.В.Н., ЕГН **********, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000 лева, на основание чл. 179, ал.3, т. 1 от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т.1 от ЗП, вр. чл. 139, ал. 5 от ЗДвП.