РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до 15.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 64/2015 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Е.П.П.,
А.П.С.
И.Ц.О. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 2.11.2016г.
2 Гражданско дело No 113/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие Л.С.И. И.Р.И. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 10.11.2016г.
На основание чл.5, ал.1 ,т.1 от Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/ ЗАДЪЛЖАВА И.Р.И. ***, с ЕГН ********** да се въздържа от извършване на домашно насилие. На основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН НАЛАГА на И.Р.И. ***, с ЕГН ********** глоба в размер на 200 /двеста/ лева. Осъжда И.Р.И. ***, с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата, по сметка на Висшия съдебен съвет, чрез ТРС сумата 25,00/двадесет и пет/ лева, представляваща държавна такса за образуване на делото. На основание чл. 15, ал.2, вр. с ал.1 от ЗЗДН ДА СЕ ИЗДАДЕ Заповед за защита в полза на молителката и срещу ответника по молбата съгласно наложените на ответника по делото мерки за защита от домашното насилие, предмет на настоящото решение. ПРЕПИС от Заповедта да се връчи на страните, както и на РПУ град Трън, за сведение и изпълнение, с указанието, че заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение, като в същата се укаже и предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл. 21,ал.2 от ЗЗДН. Решението подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес за молителя и от връчването му, заедно със заповедта за защита, за ответника.
В законна сила от 3.12.2016г.
3 НЧХД No 74/2016 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) И.С.К. Р.И.И. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 2.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, адрес *** за ВИНОВЕН, в това че: на 26.06.2016г. и на 28.06.2016г. в гр.Трън на ***, в условията на продължавано престъпление и при еднородност на вината казал унизителна за честта и достойнството на И.С.К. с ЕГН **********, дума - курва в нейно присъствие, която обида била извършена публично, както следва: на 26.06.2016г. в гр.Трън на ***, казал унизителна за честта и достойнството на И.С.К. с ЕГН **********, дума - курва, в нейно присъствие, която обида била извършена публично,: на 28.06.2016г. в гр.Трън на ***, казал унизителна за честта и достойнството на И.С.К. с ЕГН **********, дума - курва в нейно присъствие, която обида била извършена публично- престъпление по чл. 148, ал.1, т. 1, вр. чл. 146, ал. 1, вр. 26, ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА на основание чл.78а, ал.1 от НК подсъдимия Р.И.И. с ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.148, ал.1, т. 1, вр. чл. 146, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева. ПРИЗНАВА подсъдимия Р.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с ЕГН **********, адрес *** за НЕВИНОВЕН, в това че: в периода 17.06.2016г. и на 28.06.2016г. в гр.Трън на ***, в условията на продължавано престъпление и при еднородност на вината казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К. думи - „проститутка“, „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“ в нейно присъствие, която обида била извършена публично, както следва: На 17.06.2016г. между 21.30 часа и 22.00 часа в гр.Трън, ул.Тако Пеев №23, казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К., думи - „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“, в нейно присъствие, която обида била извършена публично, На 25.06.2016г. събота около 23.00 часа казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К., думи - „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“, “, в нейно присъствие, която обида била извършена публично,: На 26.06.216г. неделя около 23.00 часа казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К., думи - „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“, “, в нейно присъствие, която обида била извършена публично,: На 28.06.2016г. около 14.00 часа казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К., думи - „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“, “, в нейно присъствие, която обида била извършена публично,: престъпление по чл. 148, ал.1, т. 1, вр. чл. 146, ал. 1, вр. 26, ал. 1 от НК ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимия Р.И.И., с посочена по-горе самоличност, да заплати на гражданския ищец И.С.К. с ЕГН **********, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на деянието 28.06.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част до пълния предявен размер от 5000 /пет хиляди/ лева като неоснователен. ОСЪЖДА подсъдимия Р.И.И., с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Трън, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск, както и сумата от 5 /пет/ лева, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият Р.И.И. с посочена по-горе самоличност, да заплати на частния тъжител И.С.К. с ЕГН ********** сумата от 512 /петстотин и дванадесет/ лева разноски по делото, от които 500 /петстотин/ лева, представляващи заплатен от частния тъжител адвокатски хонорар на повереника му, и 12 /дванадесет/ лева, представляващи заплатена от частния тъжител държавна такса.
Р.И.И.
Мотиви от 17.11.2016г.
Производството е образувано по тъжба на И.С.К. срещу Р.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, адрес ***, за това, че • На 17.06.2016г. между 21.30 часа и 22.00часа в ***, е нанесъл публично обиди на И.С.К.; • На 25.06.2016г. събота около 23.00часа И. е обидил И.К. наричайки я „курва”, „тапанарка”, „нещастница”, „луда”, „малоумна”. • На 26.06.2016г. недела около 23.00часа И. е обидил И.К. наричайки я „курва”, „тапанарка”, „нещастница”, „луда”, „малоумна”. • На 28.06.2016г. около 14.00часа И. започнал отново да обижда И. с грозни думи „курва”, „тапанарка”, „нещастница”, „луда”, „малоумна”. - престъпление по чл.148, ал.1 т.1, вр. чл. 146, ал.1, вр. Чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс. Приет е за съвместно разглеждане в наказателния процес, предявеният от тъжителката И.С.К. граждански иск срещу подсъдимия Р.И.И. за неимуществени вреди, причинени от деянието по чл.148, ал.1 т.1 вр. чл.146, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК в размер на 5000 лева. Претендират се и направените по делото разноски. Тъжителката е конституирана по делото като граждански ищец. В съдебно заседание гражданският ищец И.С.К. лично и чрез повереника си прави искане за постановяване на осъдителна присъда по посочената в тъжбата правна квалификация и уважаване на гражданския иск, така както е предявен и приет за разглеждане от съда. Излага подробно становище по същество. В съдебно заседание подсъдимия Р.И.И., редовно призован се явява лично. Подсъдимия не признава вината си като дава обяснения, в които заявява, че деянието е резултат от афект, а поведението било предизвикано от невъзможността да се наспи предвид лая на кучета на тъжителката. СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, приема за установено следното от фактическа страна: Подсъдимия Р.И.И. е роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, адрес ***. В съседния имот, на адрес *** живее със семейството си тъжителката и граждански ищец И.К.. На 26.06.2016г. тъжителката И.К. била в дома си, находящ се на адрес ***, на двора бил съпругът й – св. Н.К., в дома си бил и сина на тъжителката – св. Н.А.. Било вечерта, когато подсъдимият И. бил излязъл на терасата на къщата си, която е съседна на къщата на тъжителката и викал силно на висок глас „Курво“, и други цинични изрази, които били насочени към тъжителката. Тези думи били възприети както от нея, така и от свидетелите, така и от съседите на тъжителката. На 28.06.2016г. подсъдимият отново бил в дома си и отново викал през оградата на съседката си – тъжителката И.К. „Курва“, тези думи били възприети от нея, от св. Н.К. и от съседите на тъжителката. Тъжителката много се притеснила от казаното и веднага се обадила на сина си св. Н.А., на когото разказала, че подсъдимия я е обиждал отново, като й викал „Курва“ и това отново е било чуто и от съседите. След тези обиди тъжителката се чувствала много зле, била притеснена, плачела, срамувала се от съседите си, не желаела да излиза от дома си, защото я било срам от съседите си, не желаела да излиза от дома си и защото се страхувала, че ще бъде видяна от подсъдимия и ще бъде отново обиждана публично. Въз основа на тъжба вх.№981/13.07.2016г. е образувано настоящето съдебно производство №74/2016г. по описа на РС-Трън. Тъжбата е подадена в 6 месечния срок по чл. 81, ал.3 НПК, поради което е процесуално допустима. По съществото си тъжбата е ОСНОВАТЕЛНА. От приобщените по делото гласни доказателства, съдържащи се в показанията на свидетелите Н.К. и Н.А. гореизложената фактическа обстановка се доказва по безспорен и категоричен начин. Показанията на свидетелите Н.К. и Н.А. кореспондират както помежду си, така и с писмените доказателства, а именно документи предоставени от РУП Трън и РП Трън, поради което съдът ги кредитира изцяло с доверие като обективни и безпристрастни и съответстващи на обективната действителност. Същевременно свидетелите Н.К. и Н.А. излагат в показанията си факти, кореспондиращи с обективната действителност, които внасят преки доказателства в процеса относно автора на престъплението и елементите от обективна и субективна страна на деянието по чл.148, ал.1 т.1, вр. чл. 146, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. По отношение на другите твърдени в тъжбата обидни думи, различни от думата „Курва“, както и нанесени обиди на други дати, различни от 26 и 28 юни не се събраха категорични доказателства, тъй като само по един свидетел ги сочи. Съдът намира, че в случая единствено свидетелските показания на един свидетел не са достатъчни, за да се възприеме тази фактическа обстановка. Тези свидетелски показания, не се подкрепят нито от показанията на другия свидетел, нито от събраните в хода на съдебното производство писмени доказателства. Съдът намира, че обясненията на тъжителката не следва да се ценят, тъй като тя като частен тъжител не може да бъде свидетел в настоящето производство. Предвид на това и съдът с присъдата си оправда подсъдимия за останалите деяния, за които му е повдигнато обвинение с тъжбата. При формиране на решението си съдът не кредитира обясненията на подсъдимия, тъй като те се явяват изолирани и противоречат на всички останали, събрани в хода на съдебното следствие доказателства, поради което и съдът ги цени единствено като защитна теза. Гореизложеното води до извода, че с деянието си Р.И.И. е осъществил състав на престъпление по чл.148, ал.1 т.1 вр. чл. 146, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс като на 26.06.2016г. и на 28.06.2016г. в гр.Трън на ***, в условията на продължавано престъпление и при еднородност на вината казал унизителна за честта и достойнството на И.С.К. с ЕГН **********, дума - курва в нейно присъствие, която обида била извършена публично. От обективна страна доказателства за осъществени признаците на състава на престъплението се установяват от гласните доказателства, съдържащи се в показанията на Н.К. и Н.А.. Свидетелите са единодушни относно времето, мястото, начина на осъществяване на изпълнителното деяние, както и за автора на престъплението. Техните показания се подкрепят и допълват помежду си и в своята единност обусловят извод за съставомерност на поведението на подсъдимия в осъществяването на престъпление по чл. 148 ал.1 т.1 вр. чл.146, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Действително съгласно практиката на ВКС Решение № 737 от 16.12.1974г. по н. д. № 700/1974 Г., II н. о. на ВС дворното място по естеството си не се счита за публично място, но нанесената там обида може да се квалифицира като публична при наличие на фактически данни относно наличието на такова инкриминирано деяние. За да се квалифицира едно деяние по т. 1 на чл. 148, ал. 1 НК е налице постоянна съдебна практика, че не е достатъчно посочването на публично място на извършване на престъплението, а за да бъде обидата, нанесена публично, е необходимо същата да е в присъствие на повече лица, като не е достатъчно само присъствието им, а и същите да са чули и възприели обидните думи /в този смисъл е и решение № 270 от 17.05.1975 г. по н.д. № 213/1975 г., ІІ н.о., решение № 737 от 16.12.1974 г. по н.д. № 700/1974 г., ІІ н.о./. В хода на съдебното производство се установи по безспорен и
В законна сила от 17.11.2016г.
4 НОХД No 97/2016 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН А.И.В. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 8.11.2016г.
II. Страните се съгласяват на подсъдимия А.И.В., с ЕГН ********** роден на *** ***, с настоящ адрес *** и постоянен адрес ***, да се наложи следното наказание: 1.На основание чл.354в ал.1, вр.чл.54, във вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК – 1 /една/ година „лишаване от свобода”. На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода”, да се отложи за срок от 3 години, считано от влизането на споразумението в сила. На основание чл.55 ал.3 от НК, на А.И.В., с ЕГН **********, да не се налага по-лекото наказание – глоба , което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. 2. на основание чл. 354а ал.3, т.1 , пр.1-во , вр.чл.54 във вр. вр.чл.55, ал.1,т.1 от НК - 10 (десет ) месеца „лишаване от свобода”. На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода”, да се отложи за срок от 3 години, считано от влизането на споразумението в сила. На основание чл.55 ал.3 от НК, на подсъдимия А.И.В., с ЕГН **********, да не се налага по- лекото наказание – глоба , което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. 3.На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия А.И.В., с ЕГН **********, да се наложи едно общо и най-тежко наказание – 1 /една/ година „лишаване от свобода”, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” да се отложи за срок от 3 години, считано от влизането на споразумението в сила.
А.И.В.
В законна сила от 8.11.2016г.