РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 26/2017 Привилегирован състав на транспортно престъпление РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД ПЕРНИК С.А.Н. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 18.5.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.Н., роден на *** г., в гр. ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, живущ ***, с ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г в гр. Трън, в зоната на нерегулирано кръстовище между ул. „В. С."***, пред училищния двор на СОУ „Гео Милев", при управление на моторно превозно /лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Туарег" с рег. № ***/, е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: не е изпълнил задължението си по чл.116 от ЗДвП- „водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата"- като водач на пътно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Туарег" с рег. № ***, не е бил внимателен и предпазлив към пешеходеца И.Я.С. на **** и задължението си по чл. 117 от ЗДвП- ,,При приближаване на място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост- и да спре"- като водач на пътно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Туарег" с рег. № *** в зоната на действие на пътен знак „А-19"-„Деца" е избрал скорост на движение 25 км/час, която не му е позволила при внезапната поява на малолетния И.Я.С. на **** да спре автомобила преди да настъпи ударът с него, и чл. 122 от ЗДвП- „Водъчът на пътно превозно средство при приближаване към спиращ, спрял или потегляш автобус, обозначен с опознавателен знак, че превозва организирана група деца, е длъжен да намали скоростта и при необходимост да спре, за да осигури безопасността на децата"- като водач на пътно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Туарег" с рег. № ***, при приближаване към спрял автобус „Хюндай" с рег. № ***, не намалил скоростта и не спрял, за да осигури безопасността на децата, и по непредпазливост причинил на малолетния И.Я.С. на ****: 1. тежка телесна повреда /тежка коремна травма, изразяващ се в травматично разкъсване на черен дроб (транссекция), наложила частичното му отстраняване по оперативен път, травматично разкъсване на долната празна вена и на жлъчните пътища, както и последвалия излив на кръв в коремната кухиня (хемоперитонеум), причинило ПОСТОЯННО ОБЩО РАЗСТРОИСТВО НА ЗДРАВЕТО, ОПАСНО ЗА ЖИВОТА/; 2. тежка телесна повреда /травматично разкъсване на слезката, наложило нейното оперативно отстраняване, осъществило медикобиологичния признак ЗАГУБА НА СЛЕЗКА/; 3. средна телесна повреда /травматичен шок, представляващ РАЗСТРОИСТВО НА ЗДРАВЕТО, ВРЕМЕННО ОПАСНО ЗА ЖИВОТА/ и 4. средна телесна повреда /контузия на гърдите, усложнена с развитието на двустранни плеврални изливи, представляваща РАЗСТРОИСТВО НА ЗДРАВЕТО, ВРЕМЕННО ОПАСНО ЗА ЖИВОТА/, като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия- престъпление по чл. 343а, ал.1, б."а", пр.1-во, вр. чл. 343 ал.1 б."б", пр.1-во, вр. чл. 342 ал.1 от НК.
С.А.Н.
Мотиви от 6.6.2018г.
По изложените съображения, съдът призна подсъдимия С.А.Н. за невиновен и на основание чл. 304 НПК го оправда изцяло по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „а“, пр. 1-во, вр. чл.343,ал. 1, б. “б“, пр. 1-во,вр. с чл.342,ал.1 от НК.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 3.10.2018
Наказателно дело № 193/2018
В законна сила на 3.10.2018г.
2 АНД No 34/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН В.В.М. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.9.2018г.
Признава обвиняемия В.В.М., с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2018 г. около 16.10ч. на общински път PER3158 преди навлизане в с.Туроковци, общ.Трън, с посока на движение към центъра на селото е управлявал колесен трактор марка Джон Диър, модел 6400, с рег.№ ***, собственост на К.П.С.от с.Велиново, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление (наложено с наказателно постановление № 18-0361-000117 от 09.07.2018 г. на Началника на РУ на МВР - Трън, влязъл в сила на 25.07.2018), – престъпление по чл. 343в ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 / хиляда/ лева.
В.В.М.
Мотиви от 20.9.2018г.
МОТИВИ ПО НАХД № 34/2018 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с. Срещу обвинения В.В.М., с ЕГН **********, е повдигнато обвинение в това, че на 10.08.2018 г. около 16.10ч. на общински път PER3158 преди навлизане в с.Туроковци, общ.Трън, с посока на движение към центъра на селото е управлявал колесен трактор марка Джон Диър, модел 6400, с рег.№ ***, собственост на К.П.С.от с.Велиново, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление (наложено с наказателно постановление № 18-0361-000117 от 09.07.2018 г. на Началника на РУ на МВР Трън, влязъл в сила на 25.07.2018), с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по – престъпление по чл. 343в ал. 2 вр. ал. 1 от НК., за което деяние РП-гр.Трън е внесла за разглеждане пред ТРС предложение по глава 28 НПК. В съдебно заседание РП– гр.Трън изпраща представител. Предложението е обвиненият В.В.М. бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.343 „в“ ал.2 вр. с ал.1 от НК и на основание чл.78 А от НК да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба. Обвиненият В.В.М. признава вината си и съжалява за извършеното. Моли съда да му наложи минималната глоба предвидена в чл.78 А НК. Съдът, като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Б.Н.Г., В.С.С.дадени в хода на досъдебното производство и приетите на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства- свидетелство за съдимост, НП №18-0361-000117/09.07.2018г. на ОДМВР Перник РУ - Трън, справка за нарушител-водач, АУАН №142/10.08.2018г., серия Д, бл.№ 413525, намери за установено следното: Обвиняемият В.В.М. е роден на роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, и не е освобождаван от наказателна отговорност, с добра обществена характеристика. На 27.06.2018г., около 16.10ч. свидетелите Б.Н.Г.и В.С.С., служители на РУ-Трън, спрели за проверка на общински път PER3158 преди навлизане в с.Туроковци, общ.Трън, колесен трактор марка Джон Диър, модел 6400, с рег.№ ***, собственост на К.П.С.от с.Велиново. Трактора се движел в посока към център на селото и бил управляван от обв. В.В.М.. Св. Б.Г., автоконтрольор, при извършената проверка установил, че водач на автомобила е В.В.М. ***. При поискване на документите му за правоуправление, същият признал, че не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и никога не е имал такова. При направената справка в ОДЧ на РУ- Трън се потвърдило обстоятелството, че водачът на автомобила не притежава съответно СУМПС, както и че вече му е било налагано административно наказание „глоба“ за нарушение по чл. 177 ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП. Деянието е установено чрез акт за установяване на административно нарушение № 142/10.08.2018г. серя Д, бл.413525. Така описаната фактическа обстановка се потвърждава изцяло от събраните в хода на разследване доказателства, а именно: показанията на свидетелите Б.Н.Г.и В.С.С., обясненията на обвиняемия и събраните писмени доказателства- справки, копия и други.. Същевременно, от приложеното по досъдебното производство копие от наказателно постановление 17-0361-000117 от 09.07.2018 г.на Началника на РУ на МВР Трън, връчено лично на 17.07.2018 и влязло в сила на 25.07.2018,. е видно, че на обв. В.В.М., е било наложено административно наказание по чл. 177 ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП за извършено от него на 27.06.2018 г.. административно нарушение по чл. 150 от ЗДвП. От приложената към ДП справка за нарушител на ОДМВР – Перник, РУ на МВР- Трън на обвиняемия В.В.М., се установява, че спрямо него има наложени административни наказания по реда на ЗДвП. Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в досъдебното производство гласни доказателства и приетите писмени такива. Между събраните по делото доказателства не съществуват противоречия. От тях точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка. При така констатираното, настоящият състав намира, че обв. В.В.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 „в“ ал.2 вр. с ал.1 от НК. В.В.М. е субект на престъплението по чл. 343 „в“ ал.2 вр. с ал.1 от НК. Същият е наказателно отговорно лице по смисъла на чл. 31, ал. 1 от НК От обективна страна е осъществил изпълнителното деяние на посочения престъпен състав като е управлявал МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред, без съответното свидетелство за управление на такова. Изпълнителното деяние е извършено чрез управляване на МПС без СУМПС, място и време описани в обвинението. В случая обвиняемият е засегнал обществените отношения, свързани с правилата за движението на транспортни средства. За престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК законът предвижда наказание от една до три години лишаване от свобода и с глоба от 500 до 1200 лева. Обвиняемият В.В.М. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Поради това съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 78А от НК и обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343 В ал.2, вр. с ал. 1 от НК. Следва да му се наложи административно наказание ГЛОБА. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000 лв. до 5000 лв. Съдът намира, че справедливото и достатъчно за осъществяване целите по чл. 36, ал. 1 от НК, в случая е глоба в размер на 1000 лева. Изводът на съда е основан на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Обвиняемият М. е с добри характеристични данни, същия признава вината си, дава обяснения по случилото се, на млада възраст е, не е осъждан или наказван по административен ред, не осъществява трудова дейност на постоянен договор, но от изявлението му пред съда се установи, че инцидентно полага труд. Посочените обстоятелства са преценени от съд като смекчаващи отговорността. Предвид това и размерът на наказанието следва да бъде такъв, че да може чрез налагането му да се осъществи генералната и индивидуалната превенция, визирани в чл. 36 от НК. Поради изложеното, съдът намира, че за извършеното от обвиняемият В.В.М. следва да му бъде определено административно наказание ГЛОБА при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно в размер на 1000 лева. По изложените мотиви Съдът постанови Решението си. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 6.10.2018г.
3 АНД No 39/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН А.Н.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 17.9.2018г.
Признава обвиняемия А.Н.А. с ЕГН: ********** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2018г. около 19.10ч. в с. Филиповци, общ Трън, път ІІ-63, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди” модел „А 7” с рег. № ***в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед № 14-1158-000295/13.03.2014г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Перник, влязла в сила на 28.03.2014г – престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
А.Н.А.
Признава обвиняемия А.Н.А. с ЕГН: ********** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2018г. около 19.10ч. в с. Филиповци, общ Трън, път ІІ-63, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди” модел „А 7” с рег. № ***в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед № 14-1158-000295/13.03.2014г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Перник, влязла в сила на 28.03.2014г – престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Мотиви от 17.9.2018г.
МОТИВИ ПО НАХД № 39/2018 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с. Срещу обвинения А.Н.А. с ЕГН: ********** ***, е повдигнато обвинение в това, че на 04.06.2018г. около 19.10. в с. Филиповци, общ Трън, път ІІ-63, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди” модел „А 7” с рег. №***в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед № 14-1158-000295/13.03.2014г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Перник, влязла в сила на 28.03.2014г с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по – престъпление по чл. 343в ал. 3 вр. ал. 1 от НК., за което деяние РП-гр.Трън е внесла за разглеждане пред ТРС предложение по глава 28 НПК. В съдебно заседание РП– гр.Трън изпраща представител. Предложението е обвиненият А.Н.А. бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.343 „в“ ал.2 вр. с ал.1 от НК и на основание чл.78 А от НК да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба. Обвиненият А.Н.А. признава вината си и съжалява за извършеното. Моли съда да му наложи минималната глоба предвидена в чл.78 А НК. Съдът, като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Т.Л.Д.и Р.А.Б.дадени в хода на досъдебното производство и приетите на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства - свидетелство за съдимост, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1158-000295/13.03.2014г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Перник, АУАН № 106, серия Т, бланков № 811759/04.06.2018 г. на ОДМВР РУ - Трън, НП № 16-0328-000671/26.09.2016г. на ОДМВР Перник, РУ Радомир, справка за нарушител - водач, намери за установено следното: Обвиняемият А.Н.А. е роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, и не е освобождаван от наказателна отговорност, с добра обществена характеристика. На 04.06.2018г., около 19,10ч. на път – ІІІ- 6372, км. 18 в с. Филиповци, общ.Трън свидетелите Т.Л.Д.и Р.А.Б., служители на РУ-Трън, спрели за проверка на в с. Филиповци, общ Трън, път ІІ-63, лек автомобил „Ауди” модел „А 7” с рег. № ***. Автомобила се движел в посока към гр.Перник и бил управляван от обв. А.Н.А.. Св.Т.Д., автоконтрольор, при извършената проверка установил, че водач на автомобила е А.Н.А., роден ***г***. При поискване на документите му за правоуправление, същият признал, че не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от 2014г. когато му било отнето. При направената справка в ОДЧ на РУ- Трън се потвърдило обстоятелството, че водачът на автомобила не притежава съответно СУМПС, както и че вече му е било отнето с наложена ПАМ със заповед № 14-1158-000295/13.03.2014г. на началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-гр.Перник на основание чл.171 т.4 от ЗДвП. Така описаната фактическа обстановка се потвърждава изцяло от събраните в хода на разследване доказателства, а именно: показанията на свидетелите Т.Л.Д.и Р.А.Б., обясненията на обвиняемия и събраните писмени доказателства - справки, копия и други. Същевременно, от приложената по досъдебното производство копие от заповед № 14-1158-000295/13.03.2014г. на началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-гр.Перник на основание чл.171 т.4 от ЗДвП, връчено лично на 13.03.2014 и влязло в сила на 28.03.2014,. е видно, че на обв. А.Н.А., е било наложено ПАМ по чл. 171 т. 4 от ЗДвП. От приложената към ДП справка за нарушител на ОДМВР – Перник, РУ на МВР- Трън на обвиняемия А.Н.А., се установява, че спрямо него има наложени административни наказания по реда на ЗДвП. Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в съдебното производство гласни доказателства и приетите писмени такива. Между събраните по делото доказателства не съществуват противоречия. От тях точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка. При така констатираното, настоящият състав намира, че обвиняемия А.Н.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 „в“ ал.3 вр. с ал.1 от НК. А.Н.А. е субект на престъплението по чл. 343 „в“ ал.3 вр. с ал.1 от НК. Същият е наказателно отговорно лице по смисъла на чл. 31, ал. 1 от НК От обективна страна е осъществил изпълнителното деяние на посочения престъпен състав като е управлявал МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред, без съответното свидетелство за управление на такова Изпълнителното деяние е извършено чрез управляване на МПС без СУМПС, място и време описани в обвинението. В случая обвиняемият е засегнал обществените отношения, свързани с правилата за движението на транспортни средства. За престъплението по чл. 343 „в“, ал. 3 вр.ал.1 от НК законът предвижда наказание до три години лишаване от свобода и с глоба от 200 до 1000 лева. Обвиняемият А.Н.А. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Поради това съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 78А от НК и обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343 „в“, ал.3 вр. с ал. 1 от НК. Следва да му се наложи административно наказание ГЛОБА. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000.00 лв. до 5000.00 лв. Съдът намира, че справедливото и достатъчно за осъществяване целите по чл. 36, ал. 1 от НК, в случая е глоба в размер на 1000.00 лева. Изводът на съда е основан на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Обвиняемият А.Н.А. е с добри характеристични данни, същия признава вината си, дава обяснения по случилото се, на млада възраст е, не е осъждан или наказван по административен ред. Посочените обстоятелства са преценени от съд като смекчаващи отговорността. Предвид това и размерът на наказанието следва да бъде такъв, че да може чрез налагането му да се осъществи генералната и индивидуалната превенция, визирани в чл. 36 от НК. Поради изложеното, съдът намира, че за извършеното от обвиняемият А.Н.А. следва да му бъде определено административно наказание ГЛОБА при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно в размер на 1000.00 лева. По изложените мотиви Съдът постанови решението си. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 3.10.2018г.