РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за насрочени дела
за периода от 16.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 45/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН К.В.Ч. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
26.10.2018 10:00
2 Гражданско дело No 30/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.Т.Н. П.Н.П.,
М.М.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
26.10.2018 11:00
3 Гражданско дело No 38/2016 Делба А.Е.С. Н.Е.Р. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
26.10.2018 13:30