РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 15.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 31/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Л.С. А.А.С.,
Л.А.С.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 3.10.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Л.А.С. с ЕГН **********, с адрес: *** и А.А.С., с ЕГН: **********, гр.София, с адрес: ***, че А.Л.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, е собственик на ? идеална чст на следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на с.Л., общ.Трън, обл.Перник, целият с площ от 1 693 /хиляда шестотин деветдесет и три/ квадратни метра, представляваща западната половина от УПИ II-41 /втори за имот с планоснимачен номер четиридесет и първи/ , в квартал 21 /двадесет и първи/, по плана на селото, заедно с построените върху парцела в западната му част полумасивна жилищна сграда, на един етаж, със застроена площ от 55 /петдесет и пет/ квадратни метра, и стопанска сграда със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ квадртни метра, при граници на целия парцел по скица: о.т. 28-32, УПИ I-40, улица с о.т. 27-35, УПИ XV-42, УПИ III-42, УПИ XIV-42, в кв.21 на селото, утвърден със заповед № 1086/1932г. по силата на наследство и давностно владение.
2 Гражданско дело No 156/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.С.Н.,
К.Х.С.
  Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 27.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК сключения на 16.03.2013 година граждански брак между Х.С.Н. родена на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, с висше образование, л.к.№ ***г. от МВР София, и К.Х.С. - роден на *** г. в гр.В., с постоянен адрес:***, и настоящ адрес *** с ЕГН: **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, л.к.№ ***г. от МВР София. ОДОБРЯВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва:
В законна сила на 27.9.2018г.
3 АНД No 33/2018 КАТ В.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 2.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0361-000214/17.11.2017г.на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179 ал.3 т.4 от ЗДвП, на В.В.В., с ЕГН: **********, с адрес: ***, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв., за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл.139 ал.5 от ЗДвП.
4 АНД No 41/2018 КАТ Г.Б.Б. РУ НА МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 4.10.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №18-0361-000145 от 04.09.2018г. година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Г.Б.Б., с ЕГН **********, с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.