РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело (ГО) No 1/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА МАНЧИНИ ЕООД   Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Манчини“ ЕООД - Трън срещу Заповед РД-50/01.02.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Перник, издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал. 1, т. 2 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрено разпределението на масивите за ползване в землището на с. Н., общ. Трън, обл. Перник, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година и регистър на пропорционално разпределение на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, окончателен регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, в частта извън следните имоти: 1. На стр. 19 от по-горния регистър, имот пореден номер шестнадесет от горе на долу, представляващ: Масив№2, Имот № в КВС: 060077, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 10.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 10.000, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 2. На стр. 25 от по-горния регистър, имот пореден номер девет от горе на долу, представляващ: Масив№10, Имот № в КВС: 010011, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 9.700, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 9.613, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 3. На стр. 27 от по-горния регистър, имот пореден номер десет от горе на долу, представляващ: Масив№25, Имот № в КВС: 050010, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 4.299, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 3.043, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 4. На стр. 28 от по-горния регистър, имот пореден номер осем от горе на долу, представляващ: Масив№ 12, Имот № в КВС: 050067, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 13.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 11.599, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 5. На стр. 28 от по-горния регистър, имот пореден номер шестнадесет от горе на долу, представляващ: Масив№13, Имот № в КВС: 030026, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 8.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 7.534, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Манчини“ ЕООД - Трън срещу Заповед РД-50/01.02.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Перник, издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал. 1, т. 2 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрено разпределението на масивите за ползване в землището на с. Н., общ. Трън, обл. Перник, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година и регистър на пропорционално разпределение на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, окончателен регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването в частта относно следните имоти: 1. На стр. 19 от по-горния регистър, имот пореден номер шестнадесет от горе на долу, представляващ: Масив№2, Имот № в КВС: 060077, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 10.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 10.000, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 2. На стр. 25 от по-горния регистър, имот пореден номер девет от горе на долу, представляващ: Масив№10, Имот № в КВС: 010011, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 9.700, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 9.613, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 3. На стр. 27 от по-горния регистър, имот пореден номер десет от горе на долу, представляващ: Масив№25, Имот № в КВС: 050010, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 4.299, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 3.043, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 4. На стр. 28 от по-горния регистър, имот пореден номер осем от горе на долу, представляващ: Масив№ 12, Имот № в КВС: 050067, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 13.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 11.599, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 5. На стр. 28 от по-горния регистър, имот пореден номер шестнадесет от горе на долу, представляващ: Масив№13, Имот № в КВС: 030026, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 8.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 7.534, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б., като неоснователна.
В законна сила на 3.10.2017г.
2 Гражданско дело No 66/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Р.А.П. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 23.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО предявеният от ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ", гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ; № 136, с ЕИК 121100421, представляван Изпълнителен директор против Р.А.П. с ЕГН **********,*** иск по чл.422 от ГПК във вр. с чл.79 от ЗЗД за признаване за установено, че Р.А.П. с посочен адрес и ЕГН ДЪЛЖИ на Държавен фонд "Земеделие" гр.София 24 446.00 лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева), представляваща главница предоставеното на длъжника финансова помощ/първо плащане по договор 14/112/04125 от 12.02.2010 г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/; сума от 571,53 лв. (петстотин седемдесет и един лева и петдесет и три стотинки), представляващи лихви за периода 27.09.2013г. до 19.12.2013г, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението по чл. 417 от ГПК - 20.12.2013г., до окончателното й изплащане, както и на основание чл, 78, ал, 1 от ГПК направените разноски в производството по издаване на изпълнителен лист за заплатена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение, в общ размер на 1 200.53 /хиляда и двеста лева и петдесет стотинки/ лева, за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.417 от ГПК по ч.гр.д. №183/2013г. на Районен съд гр. Трън., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 28.11.2016
Гражданско дело № 100/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 18.10.2017
Гражданско дело № 1033/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
3 Гражданско дело No 40/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.Й.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 18.9.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 от ГПК по отношение на К. Й. К., ЕГН **********, с адрес ***, че дължи на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с адрес гр. София, ж.к. „Младост -4 Бизнес парк София, сграда 14, ЕИК: 130697606, представлявано от Н.Н. и Д.Д.- Прокуристи, чрез юр.к Д.И.В. сумата 165.36 лв./сто шестдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща главница по договор за потребителски кредит с № CREX-12431596 на 31.12.2015г. , възнаградителна лихва в размер на 13.86 лв./тринадесет лев и осемдесет и шест стотинки/ и законна лихва за забава, считано за периода 20.02.2016 г. – 23.01.2017 г., всички предмет на заповед за изпълнение на парично задължение № 12 /23.01.2017 г., издадена по ч.гр. д. № 9/2017 г. по описа на РС – Трън. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК К. Й. К., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на БНП „Париба Пърсънъл Файнесис ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Н.Н. и Д.Д.- Прокуристи, чрез юр.к Д.И.В. направените разноски в заповедното производство - 25.00 лв. – държавна такса и 300 лв. – юристконсултско възнаграждение, както и тези направени в исковото производство – 125.00 лв. – държавна такса, 100лв. юристконсултско възнаграждение и 300 лв. платен депозит за назначаване на особен представител или общо 850 лева.
В законна сила на 17.10.2017г.
4 НОХД No 2/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН П.И.Р. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 17.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.И.Р., роден на *** г., в гр.Перник, българин, български гражданин, неосъждан, женен, със средно образование, с адрес ***, с ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2016г. около 18,30 часа в гр.Трън, на път II-63 при км. 50+500 /в местността „Илиин хан“/, с посока на движение от с.Туроковци към с.Кожинци е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“, модел „19“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установена по надлежния ред – чрез Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество №453 от 12.10.2016г. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР - Перник, поради което и на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл. 54 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца и „Глоба” в размер на 400 лв. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание «лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, като на основание чл. 59 ал. 4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, въз основа на АУАН , а именно считано от 09.10.2016г.
П.И.Р.
Мотиви от 1.6.2017г.
Мотиви по НОХД № 2 по описа на Районен съд гр. Трън, І с-в за 2017 г. Обвинението е повдигнато от Районна прокуратура гр. Трън против П.И.Р. за това че на 09.10.2016г. около 18.30 часа в гр. Трън, на път II-63 при км. 50+500 /в местността „Илиин хан“/, с посока на движение от с. Туроковци към с. Кожинци, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено”, модел „19” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установена по надлежния ред - чрез Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 453 от 12.10.2016 год. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР Перник - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Трън поддържа обвинението спрямо подсъдимия във вида, в който е внесено с обвинителния акт/ОА/. Поддържаното обвинение счита, че се доказва по несъмнен начин в хода на съдебното следствие от събраните по делото доказателства, които кореспондират с фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА. С оглед на изложеното предлага на съда да признае подсъдимия да виновен и да му наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година, изтърпяването на което да бъде отложено за срок от три години и глоба в размер на 200 лева, като на основание чл. 343г от НК подсъдимият да бъде лишен и от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. Подсъдимият П.И.Р., чрез упълномощения си защитник пледира, че не се признава за виновен, като моли да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 от НПК, намира за установено следното: ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА: Подсъдимият П.И.Р. е с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Перник, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, пенсионер, жив. в ***, неосъждан На 05.02.2011г. свидетелите Б.Н.Г. и В.С.С.– полицейски служители при РУП-Трън, изпълнявали служебните си задължения във връзка с контрол на движението по пътищата, като се намирали на път II-63, км. 50+500 /в местността “Илиин хан“. Около 18.30ч. забелязали лек автомобил марка „Рено“, модел 19 с рег. № ***, който се движел по посочения път с посока на движение от с. Туроковци към с. Кожинци, като автомобила аварирал на пътното платно точно преди кръстовището с път 637, от мястото на шофьора слязъл подс. Р. и отворил предния капак на автомобила. Тъй като авариралият автомобил пречел на движението, свидетелят Г. отишъл до него. До автомобила били подсъдимия Р. и свидетелите П.К. и Б.С.. Св. Г. разпоредил на водача му подсъдимия да премести автомобила встрани от пътя, за да не пречи на движението. Св. К., С., Г. и подсъдимия избутали автомобила, като последния го и управлявал. Автомобила бил преместен в страни на път II-63, а именно в кръстовището по път 637. Докато оказвал съдействие свидетелят Г. усетил, че от подсъдимия Р. се носи силен мирис на алкохол, предвид на което и бил поканен от св. Г. при намиращия в другия край на т-образното кръстовище на път II-63 и път 637 патрулен автомобил за извършване на проверка. Подс. Р. признал пред свидетеля Г., че е употребил алкохол. Полицейските служители му извършили проверка, в рамките на която Г. и С. установили самоличността на подсъдимия. Свидетелят Г. тествал подс. с техническо средство – „Дрегер 7510“ с фабричен № 0096, като уреда отчел резултат- 1,40 на хиляда концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия. Свидетелят Б.Г. издал на подсъдимия Талон за медицинско изследване с бланков № 0004346 от 09.10.2016г., подсъдимия се съгласил да даде кръвна проба, предвид на което и бил съпроводен от полицейските служители до ФСМП – Трън. Там доброволно дал кръвна проба за химическо изследване, като бил съставен и Протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, който протокол също бил подписан от подсъдимия. Кръвната проба била взета от св. Н.С., която съгласно установената практика промила мястото, от където щяла да вземе кръв на подсъдимия с хибитан – сапунен разтвор, взела кръв със спринцовка 10 мл., с която напълнила 2/3 от обема на стерилно стъклено шише, което затворила с тапа, запечатала с парафин и надписала имената на подсъдимия, след което пуснала шишето в специален метален куфар, с един единствен отвор, отговарящ на диаметъра на шишето, предоставен за ползване на от ОД МВР Перник, в който се поставяли единствено за кръвните проби за употреба на алкохол. Металния куфар поставила в работещ хладилник. На 10.10.2016г. ръководителят на ЦСМП филиал Трън с писмо изх. №9/10.10.2016г. изпратил на НТЛ ОД Полиция Перник кръвната проба. Пробата била транспортирана от пътуваща по направлението Трън – Перник линейка /кола 8385, тръгваща в 11,15 часа/, която транспортирала болен от ЦСМП –филиал Трън до Перник. Кръвната проба била приета същия ден от Г. Т. – експерт при НТЛ ЕКД ОД на МВР Перник /видно от отбелязването на писмо изх. №9/10.10.2016г./. Видно заключението на извършената в НТЛ –ЕКД при ОД на МВР гр. Перник химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 453/12.10.2016г. в кръвната проба, иззета от подсъдимия П.И.Р. било установено наличие на алкохол в количество 1,67 промила.. ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА: Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните гласни и писмени доказателства по делото събрани в хода на проведеното съдебно следствие, разпитаните свидетели Б.Н.Г. и В.С.С., приложените по досъдебното производство писмени доказателства: АУАН, справка за съдимост, справка от КАТ, Протокол за медицинско изследване, Талон за медицинско изследване, протокол за медицинско изследване, протокол на съдебно-химическа експертиза. Посочените доказателства бяха приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 от НПК. Съдът кредитира показанията на св. Г. и С., тъй като те са вътрешно непротиворечиви и кореспондират с останалите доказателства, същите са ясни, последователни и еднопосочни, като взаимно се допълват. И двамата свидетели по убедителен начин сочат, че още при спирането на процесния автомобил са видели, че в автомобила освен водача, който са запомнили визуално и впоследствие установили, е имало само двама други пътници, Наблюдавали са автомобила и трите лица, които са били в него и малко време след това св. Г. е отишъл при автомобила им. Налице е едно единствено противоречие между първоначалните показания на двамата свидетели и последващите такива, а именно дали те са спряли движещия се автомобил или той е спрял тъй като е аварирал. По отношение на това разминаване св. С. сочи, че вечерта, когато са давали показания е било късно и не са прочели представения им от разследващия полицая протокол за разпит преди да го подпишат. Св. С. след прочитане на показания му, обективирани в протокол за разпит на свидетел от 09.10.2016г. по ДП 70/2016 по описа на РПУ Трън изрично сочи, че автомобила не е бил спиран от него и колегата му, а е аварирал и сам е спрял. С оглед пълнота следва да се отбележи, че се установи по безспорен начин, че подс. Р. е управлявал автомобила и в един последващ момент, а именно когато е бил изблъскан автомобила и в този момент подс. Р. макар и при неработещ двигател си се служел с органите за управление на автомобила. Налице е константна съдебна практика, че с това поведение се осъществява управление на МПС

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 2.10.2017
Наказателно дело № 201/2017
В законна сила на 2.10.2017г.
5 АНД No 5/2017 Други административни от наказателен характер дела В.Й.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4362/14.12.2016 г., с което началникът на отдел "Мониторинг", Дирекция "АРОК" при Агенция „Пътна инфраструктура“ е наложил на В.Й.К. с ЕГН********** на основание чл. 53, ал.1 от Закона за пътищата административно наказание "глоба" в размер на 1 000 лева, за нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 1, б."а" от Закона за пътищата, във вр. с чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № 11/03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства на МРРБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Наказателно дело № 317/2017
В законна сила на 13.10.2017г.
6 АНД No 55/2017 КАТ А.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 19.9.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление 17-0361-000054/20.04.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу А.К.П.- ЕГН ********** в частта в пункт втори касаещо извършено администратвно нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП за УПРАВЛЕНИЕ НА МПС КОЕТО НЕ Е ПРЕДСТАВЕНО ЗА ГТП, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 185 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление 17-0361-000054/20.04.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу А.К.П.- ЕГН **********, в частта в пункт първи касаещо извършено администратвно нарушение по чл.157 ал.8 от ЗДвП, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 185 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20лв.
В законна сила на 13.10.2017г.
7 АНД No 74/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Г.А.Е. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 12.10.2017г.
Признава Г.А.Е., ЕГН **********, роден на *** г. в гр.Б., българин, с българско гражданство, със средно образование, вдовец, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, за виновен в това, че на 03.07.2017г. около 17.10ч. на път II-63 при Районна пътна служба /РПС/ гр.Трън е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка БМВ 316 с рег.№ ***, без съответно свидетелство за управление , в едногодишен срок от наказването му по административен ред / с Наказателно постановление № 17-0361-000086/13.06.2017г. на Началника на РУМВР- гр.Трън, влязло в сила на 23.06.2017г./ за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343 „в“, ал.2 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.
Г.А.Е.
Мотиви от 12.10.2017г.
В законна сила на 28.10.2017г.
8 НОХД No 77/2017 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН П.Т.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 6.10.2017г.
се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 11.04.2017г., около 11.10 часа в с. К., общ. Трън, обл. Перник, пред къщата на В. К. ***, се е заканил на В. К. Н. с убийство, като насочил срещу него законно притежавано огнестрелно оръжие – ловна пушка ***, с номер *** и казвайки му думите „Ще те убия“, „Ще те закопам“, и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, във вр. с ал.1 от НК. Обвиняемият П.Т.К. е извършил престъплението при форма на вина ПРЯК УМИСЪЛ. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия П.Т.К. със снета по – горе самоличност на основание чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1/една/ година и 6/шест/ месеца, с периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2/два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1/една/ година и 6/шест/ месеца.
П.Т.К.
В законна сила на 6.10.2017г.