РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.10.2017г. до 30.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 57/2017 Агенция "Митници" Й.Й.М. МИТНИЦА СТОЛИЧНА Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 16.10.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление /НП/ № 857/2016г. на заместник - началника на Митница Столична, АНО съгласно заповед ЗАМ-22532-61660/08.03.2016г. на Директора на Агенция „Митници“ на Й.Й.М., ЕГН ********** са наложени административни наказания както следва: на основание чл. 233 ал.3, ал.6 и ал.8 вр. с ал.1 от ЗМ глоба в размер на 32 865 лв. / тридесет и две хиляди осемстотин шестдесет и пет лева / за нарушение на чл. 233 ал.1 вр. с ал.3 от ЗМ/ както и на основание ал.6 на чл.233 от ЗМ отнема в полза на държавата стоките, предмет на митническата контрабанда както следва : цигари марка „Merilin Slims“, без бандерол за платен акциз, 2 191 кутии цигари, всяка с по 20 къса на стойност 16 432.50 лв. / шестнадесет хиляди четиристотин тридесет и два лева и петдесет стотинки/, отнема в полза на държавата лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна“, с рег.№ ***и начална регистрация 09.09.2002г., на стойност по пазарни цени към момента на извършване на деянието / 20.02.2016г./ в размер на 3 600лв. / три хиляди и шестстотин/ лева.
2 АНД No 73/2017 Други административни от наказателен характер дела С.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.10.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА наказателно постановление /НП/ № 103/29.08.2017г. на директор на ОДБХ, гр.Перник, с което на ЗП С.В. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 150 ал.2 от ЗЗР е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000 лв. / три хиляди лева / за нарушение на чл. 30 ал.3 от Закона за защита на растенията.
3 АНД No 75/2017 КАТ А.К.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление против Наказателно постановление № 17- 0361-000153 от 13.09.2017 година на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН на А.К.С., с ЕГН:********** му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.
4 АНД No 76/2017 КАТ Н.Д.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.10.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление 17-0361-000164/15.09.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу Н.Д.Ц.- ЕГН ********** в частта в пунктове от първи до четвърти касаещи извършени административни нарушения по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП, чл.100 ал.1 т.3 от ЗДвП, чл.147 ал.1 от ЗДвП и чл.150 А ал.1 от ЗДвП за, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП, чл.183 ал.1 т.2 от ЗДвП, чл.185 от ЗДвП и чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер общо на 140 лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление 17-0361-000164/15.09.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу Н.Д.Ц.- ЕГН ********** в частта в пункт пети касаещо извършено административно нарушение по чл.146 ал.1 от ЗДвП, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 178 ал.1 т.2 пр.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000лв.
5 АНД No 78/2017 Други административни от наказателен характер дела С.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 26.10.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА наказателно постановление №61 от 26.09.2017г. година, издадено от за Началник на РУ на МВР - Трън срещу С.Г.Г.,с ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 80 т. 1 от ЗБЛД в размер на 50 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 6 от Закон за българските документи за самоличност.