П Р О Т О К О Л

  гр.Трън, 06.10.2017 година

                                                                                                        

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на шести октомври  две хиляди и седемнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

  

при участието на секретаря: Гергана Ачанова

и прокурора Йордан Ченков

сложи за разглеждане НОХД №77 по описа за 2017 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 11:30 ч. се явиха лицата както следва:

Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

Обвиняемият П.Т.К. редовно призован се явява лично и с адв.Б.М. с пълномощно по делото.

РП гр. Трън редовно призована изпраща представител прокурор Ченков.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯ: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

Предвид становищата на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Дава ход на делото.

         Сне самоличността на обвиняемия П.Т.К., ЕГН **********, роден на ***г***, ***, с *** гражданство, със *** образование, ***, ***, живущ ***, ***.

         Съдът разясни правата на обвиняемия в настоящето производство по чл.55 НПК.

ОБВИНЯЕМИЯ: Разбрах правата си, няма да правя отвод на изброените лица.

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен.

АДВ. М.: Господин Съдия,   поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия , считам че споразумението не противоречи на закона и морала.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

за решаване на наказателно  производство по  реда на Глава двадесет и девета от НПК

 

            Днес, 06.10.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 32/2017г. по описа на РУМВР гр. Трън, пр. преписка № 121/2017г. по описа на Районна прокуратура гр. Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5 от НПК, между:

            1. ЙОРДАН ЧЕНКОВ – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и

            2. АДВ. Б.М. ***, в качеството на защитник на обвиняемия П.Т.К. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, с *** гражданство, със *** образование, ***, ***, жив. в с. К., общ. Трън, обл. Перник, ***,

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

 

І. Обвиняемият П.Т.К. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, с *** гражданство, със *** образование, ***, ***, жив. в с. К., общ. Трън, обл. Перник, ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 11.04.2017г., около 11.10 часа в с. К., общ. Трън, обл. Перник, пред къщата на В. К. ***, се е заканил на В. К. Н. с убийство, като насочил срещу него законно притежавано огнестрелно оръжие – ловна пушка ***, с номер *** и казвайки му думите „Ще те убия“, „Ще те закопам“, и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, във вр. с ал.1 от  НК.

            Обвиняемият П.Т.К. е извършил престъплението при форма на вина ПРЯК УМИСЪЛ.        

            ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия П.Т.К. със снета по – горе самоличност на основание чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1/една/ година и 6/шест/ месеца, с периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2/два/ пъти седмично;  

- задължителни периодични срещи с пробационен служител -  за срок от 1/една/ година и 6/шест/ месеца.

III. По делото няма веществени доказателства.

      IV. Разноските по делото – 210/двеста и десет/ лева за изготвена комплексна съдебна психолого - психиатрична експертиза, да се възложат на обвиняемия П.Т.К. и да бъдат преведени по банкова сметка ***. Перник. 

V. С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди.             

С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК.           

        

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:……………   

                                           /Й.Ченков/                                                                      

                                                                          ЗАЩИТНИК:...................          

                                                                                                    /Адв.Б.М./                        

ПОДСЪДИМ: …………..       

                      /П.Т.К./

                                                               

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И: №57

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.М. и подсъдимия П.Т.К., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 77/2017 г. по описа на ТРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение "Подписка" и след като намери, че основанието за налагане на същата е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия П.Т.К. мярка за неотклонение, а именно "Подписка".

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието приключи в 11.50 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

  

      СЕКРЕТАР: