Р Е Ш Е Н И Е 

62

Гр.Трън, 12.10.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ТРЪНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

на секретаря: Гергана Ачанова като разгледа докладвано от съдията наказателно административен характер дело № 74 по описа за 2017 година на ТРС    

 

Р Е Ш И

 

Признава Г.А.Е., ЕГН **********, роден на *** г. в гр.Б., българин, с българско гражданство, със средно образование, вдовец, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, за виновен в това, че на 03.07.2017г. около 17.10ч. на път II-63 при Районна пътна служба /РПС/ гр.Трън е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка БМВ 316 с рег.№ ***, без съответно свидетелство за управление , в едногодишен срок от наказването му по административен ред / с Наказателно постановление № 17-0361-000086/13.06.2017г. на Началника на РУМВР- гр.Трън, влязло в сила на 23.06.2017г./ за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343 „в“, ал.2 от НК,

като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

 

Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: