РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 26/2016 КАТ С.Г.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 4.5.2016г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно Наказателно постановление № 16-0361-000014/29.01.2016г. на Началника на РУП – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174 ал.3, чл.183 ал.1 т.1 предл.1-во и 2-ро и чл.183 ал.1 т.1 предл. 3-то от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2020 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.174 ал.3 т.1 от ЗДвП, чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 3.10.2016
Наказателно дело № 334/2016
В законна сила от 3.10.2016г.
2 НОХД No 66/2016 Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН М.И.М. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 27.10.2016г.
се признава за виновен в това, че: На 23.10.2015г., в землището на с.Врабча, общ.Трън, обл.Перник, е направил опит да преведе през границата на страната от РБългария в РСърбия, група от хора, които не са български граждани- 23 лица, като за целта е използувал МПС-***, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини/ намеса на граничните власти/-престъпление по чл.280, ал. 2,т. 1,т.3 и т.4, вр.ал.1,вр.чл.18, ал.1, от НК. Престъплението е извършено от подсъдимия М.И.М. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление страните се съгласяват подсъдимият М.И.М., със снета по-горе самоличност, приемат, на основание, чл.280, ал. 2,т. 1,т.3 и т.4, вр.ал.1,вр.чл.18, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.55,ал.1,т.1 от НК да изтърпи следното наказание : Лишаване от свобода за срок от 2/две/ години, изтърпяването на което на основание чл.66,ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 4/четири/ години.
М.И.М.
В законна сила от 27.10.2016г.
3 АНД No 83/2016 МВР Д.Н. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.9.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12/ 05.07.2016г. на началника на ГПУ-гр.Трън, по ЗЧРБ с което на основание чл. 53 от ЗАНН на Д.Н. / N.D. / гражданин на РС, с персонален № 0706991744126, с постоянен адрес:***, РС му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл.48, ал.1 т.3 от ЗЧРБ в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл.34 от ЗЧРБ.
В законна сила от 13.10.2016г.