РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 87/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Т.П.,
Н.Т.Г.,
Н.Т.А.,
К.Т.Р.
И.С.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 17.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 299, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ГПК производството по гр. д. № 87/2016 г. по описа на ТРС като недопустимо.
2 НОХД No 66/2016 Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН М.И.М. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 27.10.2016г.
се признава за виновен в това, че: На 23.10.2015г., в землището на с.Врабча, общ.Трън, обл.Перник, е направил опит да преведе през границата на страната от РБългария в РСърбия, група от хора, които не са български граждани- 23 лица, като за целта е използувал МПС-***, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини/ намеса на граничните власти/-престъпление по чл.280, ал. 2,т. 1,т.3 и т.4, вр.ал.1,вр.чл.18, ал.1, от НК. Престъплението е извършено от подсъдимия М.И.М. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление страните се съгласяват подсъдимият М.И.М., със снета по-горе самоличност, приемат, на основание, чл.280, ал. 2,т. 1,т.3 и т.4, вр.ал.1,вр.чл.18, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.55,ал.1,т.1 от НК да изтърпи следното наказание : Лишаване от свобода за срок от 2/две/ години, изтърпяването на което на основание чл.66,ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 4/четири/ години.
М.И.М.
В законна сила от 27.10.2016г.
3 АНД No 84/2016 Агенция "Митници" Д.С.Г. МИТНИЦА СТОЛИЧНА Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 18.10.2016г.
ПОТВРЪЖДАВА изцяло наказателно постановление № 182/19.07.2016г. на заместник-началник на Митница Столична, АНО съгласно заповед ЗАМ-227/32-61722 08.03..2016г. на Директора на Агенция „Митници“ , с което на Д.С.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. / хиляда лева/ на основание чл. 123 ал.3, ал.1 от ЗАДС, като на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС се отнемат в полза на държавата 92 / деветдесет и два броя/ кутии цигари без бандерол за платен акциз в РБългария, както следва: 60 броя кутии по 20 къса всяка от марка „Merilin“, 10 броя кутии по 20 къса всяка от марка „Jackpot“, 10 броя кутии по 20 къса всяка от марка „Fisher Blue“, 10 броя кутии по 20 къса всяка от марка „City“ и 2 броя кутии по 20 къса всяка от марка „Winston“.
4 АНД No 93/2016 Комисия за защита на потребителите Б.Б.И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 31.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № /НП/ № К-15071/19.08.2016г. на Румяна Йорданова Пеканова в качеството и на директор на Регионална Дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград / РД-София/ към главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите / КЗП /, упълномощена съгласно заповед №388 от 03.05.2016г. на Председателя на КЗП, с което на ***, с ЕИК ***, представлявана от Б.Б.И. с ЕГН: ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. / хиляда лева / за нарушение на чл. 132 ал.1 от ЗТ, на основание чл. 214 вр. с чл.132 ал.1 от ЗТ -, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.