РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 15.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 91/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН Д.П.Ю. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 12.10.2016г.
се признава за виновен в това, че: на 01.10.2016 година около 16.05 часа на път II-63 при км.43+300 /в местността „Секирица“, общ. Трън/, с посока на движение към гр. Перник, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено” модел „Канго” с рег.№ ***, собственост на А.К.И. от гр. София, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.30 на хиляда, установена по надлежния ред - чрез Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 430 от 04.10.2016 год. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР Перник – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия Д.П.Ю. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия Д.П.Ю. със снета по-горе самоличност, на основание чл. 343б ал. 1 вр. чл. 54, вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му се определя следното наказание – наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/месеца, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изтърпяването на същото да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55 ал. 3 от НК, на обвиняемия Д.П.Ю. да не се налага предвиденото в разпоредбата на чл. 343б ал. 1 от НК по-леко наказание „Глоба“. На основание чл.343г, вр. чл. 343б ал.1 вр. чл.37 ал. 1 т.7 от НК се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца, като на основание чл. 59 ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, въз основа на АУАН с бланков № 811588/01.10.2016г., се приспада от наказанието лишаване от право да управлява МПС, считано от 01.10.2016г.
Д.П.Ю.
2 АНД No 96/2016 РДГ Л.Я.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Я.А. ЕГН **********, против Наказателно постановление № 257/04.08.2016г. на Директора на РДГ-Кюстендил, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 96 от ЗЛОД му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. /двеста лева / на основание чл. 83ж, ал. 1 от ЗЛОД, за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. 83ж, ал. 1, вр. чл. 58, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ЗЛОД, вр. чл. 59, ал. 3, т. 1 и 3 и чл. 86, ал. 4 от ППЗЛОД. ВРЪЩА жалбата на нейния подател. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 96/2016г. по описа на РС-Трън