П Р О Т О К О Л

гр.Трън, 27.10.2016 година

 

Трънски районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми октомври  две хиляди и шестнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.В.М.

2.З.К.

при  участието на секретаря: Гергана Ачанова

и прокурора: Йордан Ченков

сложи за разглеждане НОХД № 66 по описа за 2016 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 11.00 ч. се явиха лицата както следва:

РП ГР. ТРЪН:  изпраща представител прокурор Йордан Ченков.

ПОДСЪДИМИЯТ- М.И.М.: редовно призован се явява лично и с адв.Т. от АК – гр.Варна.

СВИДЕТЕЛЯ: С.К.С., редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯ: И.С.Ф., редовно призован, не се явява. СВИДЕТЕЛЯ : Д.А.П., редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯ : Г.Д.С. редовно призован, се явява.

СВИДЕТЕЛЯ : Б.Ш., нередовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯ : А.Х., нередовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯ : Д.Х., нередовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯ : Д.А., нередовно призован, не се явява.

Съдът докладва постъпило писмо от Общинска администрация гр.Свиленград с рег. индекс И-6074/18.10.2016г., с което уведомяват Районен съд – Трън, че лицето Д.А.Х., гражданин на Сирия, регистриран в транзитен център село Пъстрогор на 28.10.2015г.с ЛНЧ ***. Лицето самоволно е напуснало центъра на 29.10.2015г. и с докладна записка 1724 от 02.11.2015г. е обявено в неизвестност. Чужденеца е с приключило производство и личното му дело е предадено в София за архив.

Съдът докладва писмо от ОД на МВР – Перник с рег. №1380/21.10.2016г. на Началник 01 РУ – гр.Перник, с което уведомява Районен съд – Трън, че на М.И.М. с ЕГН ********** не са издавали разрешения за дейности с огнестрелни оръжия по ЗОБВВПИ.

Съдът докладва писмо рег. №1342/14.10.2016г. на Община Перник, Дирекция „Местни приходи и такси”, с което уведомяват Районен съд – Трън, относно декларирани данни по чл.14 от ЗМДТ, че Община Перник няма декларирани данни за МПС и ППС като собственик или ползвател.

Съдът докладва писмо на ОД на МВР-Перник, че М.И.М. има регистрирани като собственик следните МПС: *** и ***.

 

Съдът разясни на подсъдимия правото на отвод на съда, съдебния състав, секретаря и прокурора, по реда на чл. 274, ал.1 от НПК.

ПОДСЪДИМИЯ: Разбрах правата си. Няма да правя отвод на състава на съда, прокурора и съдебния секретар.

Възражения не се направиха.

 

На основание чл. 274, ал.2 от НПК съдът разясни останалите права на подсъдимия по реда чл. 55, ал.1 и чл.115, ал.3 и 4 и чл. 275, ал.1 от НПК, включително и диференцираните процедури по гл. 27 и 29 от НПК.

Отводи и възражения не се направиха.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото

Предвид становищата на страните съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Дава ход на съдебното следствие.

Делото се докладва с прочитане на обвинителния акт.

Съдът сне самоличността на подсъдимия:

М.И.М. на **г., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, работи като ***, женен, осъждан, живущ ***, с ЕГН **********.

 

АДВ.Т.: След обсъждане с моя подзащитен желаем делото да бъде разгледано със споразумение, което представяме в писмен вид. Моля да го одобрите като непротиворечащо на закона и морала.

 

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен.

 

ПОДСЪДИМИЯ: Признавам се за виновен и желая делото да приключи със споразумение.

 

Съдът разясни на подсъдимия последиците от разглеждане на делото със споразумение.

 

АДВ.Т.: Господин Съдия,     поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия , считам че споразумението на противоречи на закона и морала. И това наказание ще постигне целите си и ще въздейства възпиращо на доверителя ми и който осъзнава направената грешка, която не би направил занапред и ще постигне целите с предвидения минимален размер на наказанието.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е

 

За решаване на делото по реда на глава ХХІХ от НПК, на основание чл.384 от НПК във вр. чл.381 от НПК, по НОХД № 66/2016г., по описа на Районен съд - гр.Трън, преписка рег.№ 663/2015г. по описа на Районна прокуратура - гр.Трън.

 

Днес, 27.10.2016г. в гр. Трън, на основание чл. 381 ал. 1 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД№ 66/2016г. по описа на Районен съд-гр.Трън, преписка рег. № 663/2015г. по описа на Районна прокуратура – гр.Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5  от  НПК,  между:

            1. Йордан Ченков – прокурор при Районна прокуратура – Трън и

         2.Адв.В.Т. от ВАК, в качеството на защитник на подс.М.И.М.,

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

І. Подсъдимият М.И.М.,  се признава за виновен в това, че:

На 23.10.2015г., в землището на с.Врабча, общ.Трън, обл.Перник, е направил опит да преведе през границата на страната от РБългария в РСърбия, група от хора, които не са български граждани- 23 лица, като за целта е използувал МПС-***, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини/ намеса на граничните власти/-престъпление по чл.280, ал. 2,т. 1,т.3 и т.4, вр.ал.1,вр.чл.18, ал.1, от НК.

 

Престъплението е извършено от  подсъдимия М.И.М.  при условията на пряк умисъл.

           ІІ. За така извършеното престъпление страните се съгласяват подсъдимият М.И.М., със  снета по-горе самоличност, приемат, на основание, чл.280, ал. 2,т. 1,т.3 и т.4, вр.ал.1,вр.чл.18, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.55,ал.1,т.1 от НК да изтърпи следното наказание :

      Лишаване от свобода за срок от  2/две/ години, изтърпяването на което на основание чл.66,ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 4/четири/ години.

      ІІІ. Причинени щети-няма

      ІV. Разноски по делото- няма

      V. Веществени доказателства- няма

            С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.           

             На подсъдимия М.И.М., беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

 

                                                          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:…………         ЗАЩИТНИК:...........................      ПОДСЪДИМ:………….

                   /Й.Ченков/                  /Адв. В.Т./                         /М.М. /

          

 

Съдът разясни на страните хипотезата на чл.382, ал.5 от НПК.

Такива не се направиха.                                                                                                                                               

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И: №74

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трънпрокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.Т. и подсъдимия М.М., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе:                                                                   

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 66/2016 г. по описа на ТРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение "Подписка" и след като намери, че основанието за налагане на същата е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М.И.М. мярка за неотклонение, а именно "Подписка" .

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието приключи в 11.45 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

  

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :

1.

 

2.

 

 

      СЕКРЕТАР: