РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 125/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК АД П.И.М. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 415 от ГПК иск от „Топлофикация-П.“ АД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр.П., ж.к.Мошино, ТЕЦ „Република“, със законен представител Л.В.С. – Изпълнителен директор, предявен по отношение на П.И.М., ЕГН:**********, с адрес: ***, за признаване за установено спрямо нея, че като собственик на топлоснабден имот находящ се в гр.П., ул.“***“ , ***, е абонат с № *** на дружеството, за периода от време от месец май 2014г. до месец април 2016г. е ползвала топлинна енергия, че дължи на „Топлофикация-П.“ АД, ЕИК: 113012360, сума в размер на 4031,63 лв. / четири хиляди и тридесет и два лева и шестдесет и три стотинки/, сумата в размер на главница – 3451.75 (три хиляди четиристотин петдесет и един лев и седемдесет и пет стотинки) лева неплатена топлинна енергия за периода от 01.05.2014г. до 30.04.2016г. /включително/, законна лихва за забава от 579.88 /петстотин седемдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева за периода от 08.07.2014г. до 28.12.2016г., както и законната лихва върху главницата от 3451.75 (три хиляди четиристотин петдесет и един лев и седемдесет и пет стотинки) лева, считано от датата на подаване на заявлението – 04.04.2017г. до окончателното изплащане на вземането.
В законна сила на 18.9.2018г.
2 Гражданско дело No 147/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Т.П.,
К.Т.Р.,
Р.К.П.,
Н.Т.А.
С.И.К.,
Е.П.К.,
И.С.К.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 17.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 299, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ГПК производството по гр. д. № 147/2018 г. по описа на ТРС като недопустимо.
В законна сила на 18.9.2018г.
3 АНД No 32/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН К.А.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 7.9.2018г.
Признава обвиняемия К.А.К., с ЕГН **********, роден на *** ***, ***, с *** образование, ***, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че от 11.07.2018 г. на път ІІІ- 6372, км. 18 в с. Д., общ.Трън, с посока на движение от центъра на селото към гр. Трън, без съответно свидетелство за управление, е управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил марка”***“, модел „***“, с рег.№ ***, собственост на фирма ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление (с наказателно постановление № 17-0361-000232 от 19.12.2017 г. на Началника на РУ на МВР Трън, влязъл в сила на 19.01.2018 г.), – престъпление по чл. 343в ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/. Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.
К.А.К.
Мотиви от 7.9.2018г.
МОТИВИ ПО НАХД № 32/2018 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с. Срещу обвинения К.А.К. е повдигнато обвинение за това, че на 11.07.2018 г. на път ІІІ- 6372, км. 18 в с. Д., общ.Трън, с посока на движение от центъра на селото към гр. Трън, без съответно свидетелство за управление, е управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил марка”***“, модел „***“, с рег.№ ***, собственост на фирма ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление (с наказателно постановление № 17-0361-000232 от 19.12.2017 г.на Началника на РУ на МВР Трън, влязъл в сила на 19.01.2018), с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по – престъпление по чл. 343в ал. 2 вр. ал. 1 от НК., за което деяние РП-гр.Трън е внесла за разглеждане пред ТРС предложение по глава 28 НПК. В съдебно заседание РП– гр.Трън изпраща представител. Предложението е обвиненият К.А.К. бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.343 „в“ ал.2 вр. с ал.1 от НК и на основание чл.78 А от НК да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба. Обвиненият К.А.К. признава вината си и съжалява за извършеното. Моли съда да му наложи минималната глоба предвидена в чл.78 А НК. Съдът, като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Б. К. Б.ов, В.Г.Я., Е.К.В. и Б.Н.Г., дадени в хода на съдебното производство и приетите на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства- свидетелство за съдимост, НП №17-0361-000232/19.12.2017г. на ОДМВР Перник, справка за нарушител- водеч, АУАН № 392155/18.12.2017г., АУАН от 11.07.2018г. серя Д, бл.№ 413518, намери за установено следното: Обвиняемият К.А.К. е роден на *** ***, с ЕГН **********, ***, с *** образование, ***, не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, с добра обществена характеристика. На 11.07.2018г., около 12,30ч. на път – ІІІ- 6372, км. 18 в с. Ф., общ.Трън свидетелите Е.К.В. и Б. К. Б.ов, служители на ГПУ-Трън, спрели за проверка в гранична зона товарен автомобил автомобил марка”***“, модел „***“, с рег.№ ***, собственост на фирма ***. Автомобила се движел в посока към гр.Трън, и бил управляван от обв. К.А.К.. Уведомили служител на КАТ от РУ на МВР-Трън, свид. Б.Г., автоконтрольор, като при извършената проверка се установило, че водач на автомобила е К.А.К. с ЕГН **********, роден на *** ***. При поискване на документите му за правоуправление, същият признал, че не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и никога не е имал такова. При направената справка в ОДЧ на РУ- Трън се потвърдило обстоятелството, че водачът на автомобила не притежава съответно СУМПС, както и че вече му е било налагано административно наказание „глоба“ за нарушение по чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП. Деянието е установено чрез акт за установяване на административно нарушение № 413518. Така описаната фактическа обстановка се потвърждава изцяло от събраните в хода на разследване доказателства, а именно: показанията на свидетелите Е.К.В., Б. К. Б.ов и Б.Н.Г., обясненията на обвиняемия и събраните писмени доказателства- справки, копия и други.. Същевременно, от приложеното по досъдебното производство копие от наказателно постановление 17-0361-000232 от 19.12.2017 г.на Началника на РУ на МВР Трън, връчено лично на 11.01.2018 и влязло в сила на 19.01.2018,. е видно, че на обв. К.А.К., е било наложено административно наказание по чл. 177 ал. 1 т. 2 пр. 1 от ЗДвП за извършено от него на 10.12.2017 г.. административно нарушение по чл. 150 от ЗДвП. От приложената към ДП справка за нарушител на ОДМВР – Перник, РУ на МВР- Трън на обвиняемия К.А.К., се установява, че спрямо него има наложени административни наказания по реда на ЗДвП. Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в съдебното производство гласни доказателства и приетите писмени такива. Между събраните по делото доказателства не съществуват противоречия. От тях точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка. При така констатираното, настоящият състав намира, че обв. К.А.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 „в“ ал.2 вр. с ал.1 от НК. К.А.К. е субект на престъплението по чл. 343 „в“ ал.2 вр. с ал.1 от НК. Същият е наказателно отговорно лице по смисъла на чл. 31, ал. 1 от НК От обективна страна е осъществил изпълнителното деяние на посочения престъпен състав като е управлявал МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред, без съответното свидетелство за управление на такова Изпълнителното деяние е извършено чрез управляване на МПС с ППС, място и време опсани в обвинението. В случая обвиняемият е засегнал обществените отношения, свързани с правилата за движението на транспортни средства. За престъплението по чл. 343, ал. 2 от НК законът предвижда наказание от една до три години лишаване от свобода и с глоба от 500 до 1200 лева . Обвиняемият К. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Поради това съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 78А от НК и обв. да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343 В ал.2 вр. с ал. 1 от НК. Следва да му се наложи административно наказание ГЛОБА. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000 лв. до 5000 лв. Съдът намира, че справедливото и достатъчно за осъществяване целите по чл. 36, ал. 1 от НК, в случая е глоба в размер на 1000 лева. Изводът на съда е основан на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Обвиняемият К. е с добри характеристични данни, същия признава вината си, дава обяснения по случилото се, на млада възраст е, не е осъждан или наказван по административен ред, не осъществява трудова дейност на постоянен договор, но от изявлението му пред съда се установи, че инцидентно полага труд. Посочените обстоятелства за преценени от съд като смекчаващи отговорността. Предвид това и размерът на наказанието следва да бъде такъв, че да може чрез налагането му да се осъществи генералната и индивидуалната превенция, визирани в чл. 36 от НК. Поради изложеното, съдът намира, че за извършеното от обвиняемият К. следва да му бъде определено административно наказание ГЛОБА при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно в размер на 1000 лева. По изложените мотиви Съдът постанови Присъдата си.
В законна сила на 26.9.2018г.
4 НОХД No 38/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Н.А.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 7.9.2018г.
- На основание 343б ал.1, вр. чл.54 във вр. вр. чл.55, ал.1,т.1 от НК-„Лишаване от свобода"за срок от 4 (четири) месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода", да се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на споразумението в сила. - „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лева - На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б ал.1 от НК- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. На осн. чл. 59 ал.4 от НК, да се приспадне времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право- от 31.07.2018г. III. Веществени доказателства- Няма. IV.Разноските, направени за експертиза на ДП, се възлагат на обвиняемия, който следва да заплати в полза на ОД на МВР-Перник 55/петдесет и пет/ лева,
Н.А.К.
В законна сила на 7.9.2018г.
5 НОХД No 40/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Б.Д.П. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 17.9.2018г.
I. Обвиняемият Б.Д.П., се признава за виновен в това, че: - На 24.08.2018г. около 10.50 часа в гр. Трън на ул. „Мосаловска“ до РСПБЗН - гр. Трън с посока на движение към гр. Брезник, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф 2, с рег. № ***, с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда, а именно 1.51 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез използване на техническо средство „Доказателствен анализатор 7110 - Дрегер“ с № ARUB-0026 – престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК. II.Страните се съгласяват на обвиняемия Б.Д.П., да се наложат следните наказания: - На основание 343б, ал.1, вр. чл.54 във вр. с чл.55, ал.1,т.1 от НК-„Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода", да се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на споразумението в сила. - На осн. чл. 55, ал. 3 от НПК да не се налага по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. - На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б ал.1 от НК- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. На осн. чл. 59 ал.4 от НК, да се приспадне времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право- от 24.08.2018г.
Б.Д.П.
I. Обвиняемият Б.Д.П., се признава за виновен в това, че: - На 24.08.2018г. около 10.50 часа в гр. Трън на ул. „Мосаловска“ до РСПБЗН - гр. Трън с посока на движение към гр. Брезник, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф 2, с рег. № ***, с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда, а именно 1.51 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез използване на техническо средство „Доказателствен анализатор 7110 - Дрегер“ с № ARUB-0026 – престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК. II.Страните се съгласяват на обвиняемия Б.Д.П., да се наложат следните наказания: - На основание 343б, ал.1, вр. чл.54 във вр. с чл.55, ал.1,т.1 от НК-„Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода", да се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на споразумението в сила. - На осн. чл. 55, ал. 3 от НПК да не се налага по лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. - На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б ал.1 от НК- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /шест/ месеца. На осн. чл. 59 ал.4 от НК, да се приспадне времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право- от 24.08.2018г.
В законна сила на 17.9.2018г.