РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 40/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.Й.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 18.9.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 от ГПК по отношение на К. Й. К., ЕГН **********, с адрес ***, че дължи на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с адрес гр. София, ж.к. „Младост -4 Бизнес парк София, сграда 14, ЕИК: 130697606, представлявано от Н.Н. и Д.Д.- Прокуристи, чрез юр.к Д.И.В. сумата 165.36 лв./сто шестдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща главница по договор за потребителски кредит с № CREX-12431596 на 31.12.2015г. , възнаградителна лихва в размер на 13.86 лв./тринадесет лев и осемдесет и шест стотинки/ и законна лихва за забава, считано за периода 20.02.2016 г. – 23.01.2017 г., всички предмет на заповед за изпълнение на парично задължение № 12 /23.01.2017 г., издадена по ч.гр. д. № 9/2017 г. по описа на РС – Трън. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК К. Й. К., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на БНП „Париба Пърсънъл Файнесис ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Н.Н. и Д.Д.- Прокуристи, чрез юр.к Д.И.В. направените разноски в заповедното производство - 25.00 лв. – държавна такса и 300 лв. – юристконсултско възнаграждение, както и тези направени в исковото производство – 125.00 лв. – държавна такса, 100лв. юристконсултско възнаграждение и 300 лв. платен депозит за назначаване на особен представител или общо 850 лева.
2 АНД No 55/2017 КАТ А.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 19.9.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление 17-0361-000054/20.04.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу А.К.П.- ЕГН ********** в частта в пункт втори касаещо извършено администратвно нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП за УПРАВЛЕНИЕ НА МПС КОЕТО НЕ Е ПРЕДСТАВЕНО ЗА ГТП, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 185 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление 17-0361-000054/20.04.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу А.К.П.- ЕГН **********, в частта в пункт първи касаещо извършено администратвно нарушение по чл.157 ал.8 от ЗДвП, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 185 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20лв.