РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 148/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Б.Н.П. С.В.В.,
В.Т.В.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 13.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 45, ал.1 от ЗЗД, предявен от Б.Н.П. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез пълномощника му - адвокат Ч.Б. от ПАК, против С.В.В., с адрес: *** и В.Т.В., с адрес: ***, за сумата от 999.99 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от непозволено увреждане – за извършени от ответниците противоправни действия, изразяващи се в коситба на трева на площ 3.100 дка. и изкореняване на дървета, а именно: 4 бр.ябълки „Белфльор” на 5г., 2 бр. Ябълки „Златна пармена” на 4 г., 1.бр. ябълка „касунка” на 3 г., 1 бр. Слива „Тробоняча” на 10 г., 1 бр.слива „Тробоняча” на 15 г., 2 бр. дюли на 2 г., извършено през стопанската 2015г. в имот, находящ се в с.Цегриловци общ.Трън с номер 010201, нива, в местността „Върбица”, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
В законна сила от 1.9.2016г.
2 АНД No 80/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Ц.Х.К. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 26.1.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №14-0361-000057/2014 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Ц.Х.К. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 315, ал.1, т. 1 от КЗ в размер на 600 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ.
В законна сила от 14.9.2016г.
3 АНД No 81/2015 КАТ Ц.Х.К. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 23.12.2015г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 14-0361-000056/14.04.2014 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Ц.Х.К. с ЕГН: **********, с което на основание чл. 177 ал.1 т.2, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП, както и административно наказание „глоба” в размер на 20 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 147 ал1 от ЗДвП .
В законна сила от 17.9.2016г.
4 АНД No 27/2016 КАТ В.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.4.2016г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно Наказателно постановление № 16-0361-000015/29.01.2016г. на Началника на РУП – гр. Трън, с което на В.В.В.- ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174 ал.1, чл.183 ал.1 т.1 предл.1-во и 2-ро и чл.183 ал.1 т.1 предл. 3-то от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 820 лв. за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП, чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 26.9.2016
Наказателно дело № 302/2016
В законна сила от 26.9.2016г.
5 АНД No 33/2016 Комисия за защита на потребителите EТ ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГРИГОРОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-15167/08.01.2016г. на E.Е. в качеството и на главен директор на главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите / КЗП /, упълномощена съгласно заповед №286 от 22.04.2015г. на Председателя на КЗП, с което на ЕТ „*************, с ЕИК ************* с ЕГН: ********** са наложени административни наказания както следва: 1/ за нарушение на чл. 114, т.1 от Закона за туризма (Дв.бр.30/2013 г. изм.Дв.бр.68/2013 г. изм.Дв.бр. 109/2013 г., изм.Дв.бр.40/2014 г.) е наложена имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 206, ал.1, във връзка с чл. 114, т.1 от Закона за туризма; 2/ за нарушение на чл. 117, ал.1 от ЗТ (Дв.бр.30/2013 г. изм.Дв.бр.68/2013 г. изм.Дв.бр.109/2013 г., изм.Дв.бр.40/2014 г.) е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева, на основание чл. 211, във връзка с чл. 117, ал.1 от ЗТ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.9.2016
Наказателно дело № 310/2016
В законна сила от 9.9.2016г.
6 НОХД No 59/2016 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН И.Б.Ц.,
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО С ПРЕДСТАВИТЕЛ ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 12.9.2016г.
ЗА ТОВА, ЧЕ: На 14.11.2012 г. и на 24.12.2012 г. в землището на с.Еловица,общ.-Трън, отдели 131”б”, 131”г” и 132”б”, в условията на продължавано престъпление, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета /4,5 плътни кубически метра за огрев от бук/ на обща стойност 318,60 лв., собственост на |Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. ***, както следва: - На 14.11.2012 г. в землището на с.Еловица, общ.Трън, отдел 131”б”, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета-3 /плътни/ куб.м.дърва за огрев/ бук/, на стойност 212,40 лв.,собственост на Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. ***, и - на 24.12.2012 г. в землището на с.Еловица, общ.Трън, отдели 131”г” и 132”б”, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета- 1,5/ плътни/ куб.м.дърва за огрев /бук/, на стойност 106,20лв.,собственост на Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. ***, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.235,ал.6, вр.ал.1, вр.чл.26,ал.1 от НК Престъплението е извършено от подсъдимия И.Б.Ц. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият И.Б.Ц., със снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 235, ал.6, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, вр.чл.54, от НК да изтърпи следното наказание : „ ГЛОБА” в размер на 200/двеста / лв.
И.Б.Ц.
В законна сила от 12.9.2016г.
7 НОХД No 77/2016 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН П.В.Б. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 12.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Милушева, защитника на обвиняемия - адв.Р.З. и обвиняемия П.В.Б., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.
П.В.Б.
В законна сила от 12.9.2016г.