РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2016г. до 16.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 144/2015 Производства по Закона за защита от домашното насилие П.К.С. М.Б.С. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 1.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.231,ал.1 ГПК производството по спряно г.д. №144 по описа за 2015г. на РС-Трън, поради липса на искане за неговото възобновяване в 6-месечния срок.
В законна сила от 20.10.2016г.
2 Гражданско дело No 64/2016 Искове по СК - издръжка, изменение В.Д.Д. Н.М.Я. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 15.9.2016г.
ОСЪЖДА Н.М.Я. с ЕГН **********,*** да заплаща на В.Д.Д. с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетния В.Н. Я. ЕГН ********** и двамата с адрес ***, ежемесечна издръжка в размер на 140,00 /сто и четиридесет/ лева платима до 30-то число на месеца, за който се отнася, считано от датата на предявяване на иска – 03.06.2016г., до настъпване на обстоятелства, налагащи изменяването или прекратяването на това задължение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от деня на просрочието до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска за разликата до 200.00 лв.. ОСЪЖДА Н.М.Я. с ЕГН ********** *** да заплаща на В.Д.Д. с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетния В.Н. Я. ЕГН ********** и двамата с адрес ***, издръжка за минало време, считано от 03.06.2015г. до 03.06.2016г., в размер на 140,00 (сто и четиридесет) лева месечно, общо за периода в размер на 1680,00 лв. /хиляда и шестстотин и осемдесет лева/, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното му изплащане, като отхвърля иска за разликата до 2400,00 лв.. ОСЪЖДА Н.М.Я. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на ВСС, чрез Районен съд гр. Трън, сумата от 268.80 лв. /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки/- държавна такса за разглеждането на предявения иск ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане на сумата, както и 5 /пет/ лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист. Предупреждава ответника, че следва да заплати държавната такса в едноседмичен срок от влизане на решението в сила, като в случай на неплащане да се издаде служебно изпълнителен лист за присъдената държавна такса. ОСЪЖДА В.Д.Д. с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетния В.Н. Я. ЕГН ********** и двамата с адрес *** да заплати на Н.М.Я. с ЕГН **********,*** СУМАТА от 210,00 лв. (двеста и десет лева), направените в настоящото производство разноски съразмерно на отхвърлената част от иска. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му за издръжката, на основание чл. 242,ал.1 от ГПК.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 8.2.2017
Гражданско дело № 4/2017
В законна сила от 8.2.2017г.
3 НОХД No 59/2016 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН И.Б.Ц. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 12.9.2016г.
ЗА ТОВА, ЧЕ: На 14.11.2012 г. и на 24.12.2012 г. в землището на с.Еловица,общ.-Трън, отдели 131”б”, 131”г” и 132”б”, в условията на продължавано престъпление, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета /4,5 плътни кубически метра за огрев от бук/ на обща стойност 318,60 лв., собственост на |Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. ***, както следва: - На 14.11.2012 г. в землището на с.Еловица, общ.Трън, отдел 131”б”, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета-3 /плътни/ куб.м.дърва за огрев/ бук/, на стойност 212,40 лв.,собственост на Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. ***, и - на 24.12.2012 г. в землището на с.Еловица, общ.Трън, отдели 131”г” и 132”б”, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета- 1,5/ плътни/ куб.м.дърва за огрев /бук/, на стойност 106,20лв.,собственост на Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. ***, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.235,ал.6, вр.ал.1, вр.чл.26,ал.1 от НК Престъплението е извършено от подсъдимия И.Б.Ц. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият И.Б.Ц., със снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 235, ал.6, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, вр.чл.54, от НК да изтърпи следното наказание : „ ГЛОБА” в размер на 200/двеста / лв.
И.Б.Ц.
В законна сила от 12.9.2016г.
4 НОХД No 77/2016 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН П.В.Б. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 12.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Милушева, защитника на обвиняемия - адв.Р.З. и обвиняемия П.В.Б., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.
П.В.Б.
В законна сила от 12.9.2016г.