П Р О Т О К О Л

гр.Трън, 12.09.2016 година

 

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

                                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: М.Т.

        И.Р.

при участието на секретаря: Ренета Милтенова

и прокурора Бисерка Милушева

сложи за разглеждане НОХД № 77 по описа за 2016 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 10.30 ч. се явиха лицата както следва:

Подсъдимия П.В.Б. редовно призован се явява лично, доведен от органите на ОЗ „Охрана” Перник.

РП гр. Трън редовно призована изпраща представител прокурор Милушева.

Пострадалото лице Р.Й.А. – редовно призована не се явява.

Явява се адв. З. от ПАК определена за служебен защитник на подсъдимия Съдът докладва постъпила молба рег. № 1162/09.09.2016 г. от Е.Е.И. съпруга на подсъдимия П.Б., с която уведомява съда, че е преведена сумата от 52.00 лева на пострадалата Р.А..

.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ:. Да се даде ход на делото.

АДВ.З.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Дава ход на делото.

Продължава съдебното следствие.

ПРОКУРОРА: Да се приеме представената копие.

АДВ.З.: Да се приеме като доказателство.

Съдът намира, че представеното копие на фискален бон 00131882/09.09.2016 г. е относимо към предмета на доказване и същото следва да бъде прието, като доказателство по делото.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Прочита и прилага като доказателство по делото ксерокопие на фискален бон с издател № 00131882/09.09.2016 г.

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, по чл. 384 от НПК, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен.

АДВ. З.:   Господин Съдия,   поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия, считам че споразумението на противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът намира, че в така постигнатото споразумение следва да бъдат внесени изменения, поради което и на осн.чл. 382 ал.5 от НПК съдът предложи на страните промени в споразумението, а именно: под т. ІІІ, разноски в размер на 60.81 лева, да се посочи на кого се възлагат, както и по отношение на вещественото доказателство 1бр. брадва, да се посочи същата дали се отнема в полза на държавата и дали следва да бъде унищожена.

Съдът намира, че след промени текста на споразумението следва да бъде както следва:

   ІІІ. Разноски - 60,81 лв.- за експертиза се възлагат на подсъдимия, който да ги заплати в полза на ОД на МВР гр.Перник.

   ІV. Веществени доказателства –  1 бр.брадва се отнема в полза на държавата тъй като същото представлява средство за извършване на престъплението.

ПРОКУРОРА: Съгласна съм с така предложените промени в споразумението.

АДВ.З.: Съгласна съм.

ПОДСЪДИМИЯ: Съгласен съм.

Предвид изявлението на подсъдимия съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е

За приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 384вр.чл.381 от НПК по

     НОХД № 77/2016  по описа на Районен съд гр.Трън,преписка № 195//2016 г.по описа на Районна   прокуратура гр.Трън.

 

 

     Днес,12.09.2016г. в гр. Трън, на основание чл.384, вр.чл. 381 ал. 1 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 77/ 2016 г.  по описа на Районен съд гр.Трън, преписка рег. №195/2016г. по описа на Районна прокуратура – гр.Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5  от  НПК,  между:

     1. БИСЕРКА МИЛУШЕВА – Районен прокурор при Районна прокуратура – Трън

     и

     2. Адв. Р.З. - ПАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия П.В.  Б.- с ЕГН **********, роден на *** ***,  българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование, неженен, осъждан, с адрес ***

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:     

 І. Подсъдимият П.В.Б.- с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование, неженен, осъждан, с адрес ***

се признава за виновен в това, че:

За времето от 22,00 ч.на 22.03.2016 г. до 06,45 ч.на 23.03.2016 г. в гр.Трън, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот/взломяване на врата/, отнел чужди движими вещи/монети на обща стойност 40,00 лв. с различни стойности- от 0,05 лв. до 1 лв.; 4 бр.стека с по 6 бири „Ариана”- кен; 5 бр.пасти ”Сахер”, 5 бр.плодови пасти; 5 бр. пасти ”Еклерова”; 5 бр.пасти ”Малина”; 5 бр.пасти ”Шоко-лешник”; 5 бр.пасти ”Тирамису”; 5 бр.пасти ”Шоколад”; 5 бр.пасти ”Мини паста”; 6 бр.пасти ”Тудей” в целофанова опаковка и 5 бр.кроасани/ на обща стойност 124,90 лв., представляващи 0,30 бр. минимални работни заплати, установени за страната към момента на извършване на деянието, собственост на „Роси-Син”ЕООД, БУЛСТАТ 202187209, със седалище и адрес ***, от владението на МОЛ Р.Й.А., без нейно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив/ обвиняемият Б. е извършил престъплението, след като е осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК/ Със Споразумение № 57/26.06.2014 г. по НОХД № 67/2014 г., в сила от 20.06.2014 г.е осъден на лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, НОХД № 38/2010 г.,Присъда № 24/14.06.2010 г.на РС Трън-лишаване от свобода за срок от 2/две /години/, както и че е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК/ НОХД № 38/2010 г., Присъда № 24/14.06.2010 г. на РС Трън- 2 години лишаване от свобода, НОХДело № 67/2010г., Присъда № 43/11.11.2010 г.- 11 месеца лишаване от свобода, в сила от 27.11.2010г.,  със Споразумение № 57/26.06.2014 г. по НОХД № 67/2014 г., в сила от 20.06.2014 г.,е осъден на лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца/- престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК.

     Престъплението е извършено от  подсъдимия П.В.Б. при условията на пряк умисъл.

         

  ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият П.В.Б., със  снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1.”а”и ,б.”б” , вр.чл.55, ал.1,т.1, вр.чл.54 от НК да изтърпи следното наказание :

      -Лишаване от свобода за срок от 1/една/ година и 6/шест/ месеца,.

       -На осн.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да се определи първоначален ”строг” режим на изтърпяване на наказанието, което следва да се изтърпи в заведение от закрит тип- затвор.        

     - Следва да бъде зачетено времето на изтърпяване на взетата МНО”задържане под стража” за периода от 24.03.2016 г. до 12.09.2016 г.

   ІІІ. Разноски - 60,81 лв.- за експертиза се възлагат на подсъдимия, който да ги заплати в полза на ОД на МВР гр.Перник.

   ІV. Веществени доказателства –  1 бр.брадва се отнема в полза на държавата тъй като същото представлява средство за извършване на престъплението.

   С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.           

    На подсъдимия П.В.Б. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

           

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

          ЗАЩИТНИК:...........................             ПОДСЪДИМ:………….

                   /               /Адв. Р.З./                          / П.В.Б./

                                                                 

                                                                  ПРОКУРОР:

                                                                                      /Б.Милушева/

                        Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия П.В.Б. по реда на глава ХХІХ от НПК позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С посоченото споразумение е постигнато съгласие по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И: № 59

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Милушева, защитника на обвиняемия - адв.Р.З. и обвиняемия П.В.Б., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение "Задържане под стража" и след като намери, че основанието за налагане на същата не е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

Потвърждава взетата по отношение на подсъдимия П.В.Б. мярка за неотклонение, а именно "Задържане под стража" .

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

 

 

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 77/2016 г. по описа на ТРС.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………….

                                                              2…………

СЕКРЕТАР: