П Р О Т О К О Л

     гр.Трън, 12.09.2016 година

                                                                                   

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

 

при участието на секретаря: Ренета Милтенова

и прокурора Бисерка Милушева

сложи за разглеждане НОХД № 59 по описа за 2016 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 11.30 ч. се явиха лицата както следва:

Подсъдимия И.Б.Ц. редовно призован се явява лично и с адв.П. служебен защитник.

РП гр. Трън редовно призована изпраща представител прокурор Милушева.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ:. Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Дава ход на делото.

Продължава съдебното следствие.

 АДВ.П.: Представям квитанция към приходен касов ордер № 450542/12.09.2016 г. на ДГС гр.Трън, от която е видно, че щетата по настоящето дело е възстановена от подсъдимия.

ПРОКУРОРА: Да се приеме представената бележка.

Съдът намира, че представената квитанция към приходен КО № 450542/12.09.2016 г. на ДГС гр.Трън е относима към предмета на доказване и същата следва да бъде прието, като доказателство по делото.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Прочита и прилага като доказателство по делото квитанция към приходен касов ордер квитанция № 450542/12.09.2016 г. на ДГС гр.Трън.

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, по чл. 384 от НПК, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен.

АДВ. П.:   Господин Съдия,  поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия, считам че споразумението на противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Предвид изявлението на подсъдимия съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е

За приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 384вр.чл.381 от НПК по НОХД № 59/2016  по описа на Районен съд гр.Трън,преписка № 281/2013 г.по описа на Районна   прокуратура гр.Трън.

Днес,12.09.2016г. в гр. Трън, на основание чл.384, вр.чл. 381 ал. 1 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №  59 / 2016 г.  по описа на Районен съд гр.Трън, преписка рег. № 281/2015г. по описа на Районна прокуратура – гр.Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5  от  НПК,  между:

             1.БИСЕРКА МИЛУШЕВА – Районен прокурор при Районна прокуратура – Трън и

  2. Адв. В.П.- ПАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия И.Б.Ц., с ЕГН **********,  роден на ***г. в гр.В., българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, гледа крави в с.Г. общ.С., постоянен адрес-***

 

   ОТНОСНО СЛЕДНОТО:                                                                          

 

 І И.Б.Ц., с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.В., българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, гледа крави в с.Г. общ.С., постоянен адрес-***, се признава за виновен

                                                      ЗА ТОВА, ЧЕ:

   На 14.11.2012 г. и на 24.12.2012 г. в землището на с.Еловица,общ.-Трън, отдели 131”б”, 131”г” и 132”б”, в условията на продължавано престъпление, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета /4,5 плътни кубически метра за огрев от бук/ на обща стойност 318,60 лв., собственост на |Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. ***, както следва:

- На 14.11.2012 г. в землището на с.Еловица, общ.Трън, отдел 131”б”, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета-3 /плътни/ куб.м.дърва за огрев/ бук/, на стойност 212,40 лв.,собственост на Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. ***, и

- на 24.12.2012 г. в землището на с.Еловица, общ.Трън, отдели 131”г” и 132”б”, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета- 1,5/ плътни/ куб.м.дърва за огрев /бук/, на стойност 106,20лв.,собственост на Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. ***,

          като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.235,ал.6, вр.ал.1, вр.чл.26,ал.1  от НК

 

Престъплението е извършено от подсъдимия И.Б.Ц. при условията на пряк умисъл.

ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият И.Б.Ц., със  снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 235, ал.6, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1  от НК, вр.чл.54, от НК да изтърпи следното наказание : „ ГЛОБА” в размер на 200/двеста / лв.

 ІІІ. Разноски-няма

             ІV. Веществени доказателства –  няма

              V. Причинени щети-няма. Същите са възстановени на ДГС- Трън от подсъдимия до приключване на съдебното производство.

             С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.           

               На подсъдимия И.Б.Ц. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

 

            

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:……………    ЗАЩИТНИК:..................     ПОДСЪДИМ:………….

                   /Б.  Милушева/                 /Адв. В.П./                       / И.Ц./

                                                                              

 

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия И.Б.Ц. по реда на глава ХХІХ от НПК позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С посоченото споразумение е постигнато съгласие по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Милушева, защитника на обвиняемия - адв.В.П. и обвиняемия И.Б.Ц., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение "Подписка" и след като намери, че основанието за налагане на същата е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия И.Б.Ц. мярка за неотклонение, а именно "Подписка" .

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

 

 

 

 

 

 

АДВ.П.: Моля да ми бъде издаден заверен препис от протокола от днешното съдебно заседение, необходимо ми за отчитане пред Бюрото за правна помощ.

ПРОКУРОРА: Моля да ми бъде издаден заверен препис.

Съдът намира, че направените искания от страните са основателни и следва да бъдат уважени, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Да се издадат заверени преписи от настоящия протокол на адв. П. и прокурор Милушева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 59/2016 г. по описа на ТРС.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: