РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 137/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД Л.М.З.,
С.А.З.,
С.П.Ч.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 15.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените субективно съединени искове от „БАНКА ДСК“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Оборище“, ул.“Московска“ №19, представлявано от главния изпълнителен директор В.М.С., ЕИК: 121830616, С.П.В.- юр.к, против Л.М.З., с ЕГН **********, с адрес: ***, С.А.З., с ЕГН **********, с адрес: *** и С.П.Ч., с ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 от ГПК, с които се претендира да бъдат осъдени ответниците Л.М.З., С.А.З. и С.П.Ч. да заплатят на „БАНКА ДСК“ ЕАД сумата от 3793,63 (три хиляди седемстотин деветдесет и три и 0,63) лева, от които главница по Договор за кредит за текущо потребление от 18.09.2007 г. в размер на 3040,37 (три хиляди и четиридесет и 0,37) лева, лихва за периода от 06.10.2011 г. до 19.12.2012 г. в размер на 534,25 (петстотин тридесет и четири и 0,25) лева, наказателна лихва в размер на 184,01 (сто осемдесет и четири и 0,01) лева, заемни такси в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, ведно със законна лихва върху главницата в размер от 3040,37 лева, считано от 20.12.2012 г. до окончателно изплащане на вземането, както и направените по делото разноски в размер на 334,68 (триста тридесет и четири и 0,68) лева, от които 80,87 (осемдесет и 0,87) лева платена държавна такса и 253,81 (двеста петдесет и три и 0,81) лева юрисконсултско възнаграждение.
2 Гражданско дело No 147/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Т.П.,
К.Т.Р.,
Р.К.П.,
Н.Т.А.
С.И.К.,
Е.П.К.,
И.С.К.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 17.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 299, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ГПК производството по гр. д. № 147/2018 г. по описа на ТРС като недопустимо.