РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 62/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН К.К.И. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 18.8.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.К.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 04.08.2017г. около 14,40 часа на път II - 63, км. 55, в с. Забел, общ. Трън, обл. Перник с посока на движение към с. Ярловци, без съответно свидетелство за управление, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка ’’Пежо”, модел 806, с рег.№ ****, собственост на И.А.П., в едногодишен срок от наказването му / с наказателно постановление № 16-0249-000019957 на Началник Сектор „Пътна полиция“ ОД на МВР-Перник, влязло в сила на 30.08.2016г/ по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление- престъпление по чл.343в, ал.2, вр.ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал. 1 от НК вр. чл.378, ал.4, т.1 от НПК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 лева, платими в полза на Държавата и по сметка на Трънски районен съд.
К.К.И.
Мотиви от 18.8.2017г.
В законна сила на 2.9.2017г.
2 НОХД No 67/2017 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Н.В.Г. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 31.8.2017г.
ВИНОВЕН в това, че: От неустановена дата в края на м. януари 2017г. до 15.02.2017г. в гр. Трън, общ. Трън, обл. Перник, в дома си, находящ се на ***, като пълнолетно лице, което, без да е сключило брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16–годишна възраст – Г. Д. П., родена на ***г. - престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК. Обвиняемият Н.В.Г. е извършил престъплението при форма на вина ПРЯК УМИСЪЛ. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия Н.В.Г. със снета по – горе самоличност на основание чл. 191, ал. 1, във вр. с чл. 54, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2/два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 7 /седем/ месеца. На обвиняемия Н.В.Г. се налага и наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да се изпълни чрез обявяване съдържанието на настоящото споразумение на видно място в сградата на Община Трън.
Н.В.Г.