РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 41/2016 КАТ Е.Л.Г. РУ НА МВР ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 17.6.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №16- 0361-000035 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Е.Л.Г. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и съответните норми от ЗДвП са му наложен следните административни наказания, както следва • на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. • на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП. • на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. • на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията, визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .
В законна сила от 6.8.2016г.