РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 90/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.В.И. Р.А.Б. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 23.8.2016г.
На основание чл.5, ал.1 ,т.1 от Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/ ЗАДЪЛЖАВА Р.А.Б. с ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо И.В.И., ЕГН: **********,***. На основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН ЗАБРАНЯВА на Р.А.Б. с ЕГН ********** *** да приближава жилището на И.В.И., ЕГН: **********,***. ??ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на за налагане на забрана на да посещава местата й за социални контакти и отдих – площада на гр. Трън и местоработата й.?? На основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН НАЛАГА на Р.А.Б. с ЕГН ********** *** глоба в размер на 200 /триста/ лева. ОСЪЖДА Р.А.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на държавата, по сметка на Висшия съдебен съвет, чрез ТРС сумата 25,00/двадесет и пет/ лева, представляваща държавна такса за образуване на делото. На основание чл. 15, ал.2, вр. с ал.1 от ЗЗДН ДА СЕ ИЗДАДЕ Заповед за защита в полза на молителката и срещу ответника по молбата съгласно наложените на ответника по делото мерки за защита от домашното насилие, предмет на настоящото решение. ПРЕПИС от Заповедта да се връчи на страните, както и на РУ на МВР - град Трън, за сведение и изпълнение, с указанието, че заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение, като в същата се укаже и предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл. 21,ал.2 от ЗЗДН.
В законна сила от 2.9.2016г.