РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2016г. до 15.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 43/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ И.З.П. Л.Д.С. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 12.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.З.П., с адрес: *** и ЕГН ********** срещу Л.Д.С., с адрес: *** и с ЕГН ********** иск за осъждане на последния да му заплати сума в размер на 2 277.50 лв. /две хиляди двеста седемдесет и седем лева и петдесет стотинки/, представляващи неплатено годишно арендно възнаграждение за 2011г., 2012г., 2013г., 2014г. и 2015г. по два договора за аренда от 21.08.2008г. и законната лихва за периода от датата на завеждане на исковата молба на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД, до окончателното плащане на сумите.