РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до 15.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 56/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ГР.ТРЪН, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА - КМЕТ ЛИЗИ 2003 ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СПАСОВ-УПРАВИТЕЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 29.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ на основание чл. 232, ал. 2 от ЗЗД предявените на искове от Община Трън, ЕИК 000368790, с адрес: пл.Владо Тричков №1, представлявана от Ц.Д.Ц.– кмет, чрез пълномощника си адв.М.С.Г. от САК, за признаване за установено че „ЛИЗИ-2003“ ЕООД, ЕИК:202586749, със седалище и адрес на управление: гр.Трън, ул.Владо Васев №33, представлявано от Л.Д.С.– управител дължи сумата в общ размер на 1 121.40 лв. / хиляда сто двадесет и един лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща както следва: главница в размер от 920,00 (деветстотин и двадесет) лева представляваща неплатени дължими суми по договор №86/09.07.2014г. за наем на терен №3, определен съгласно схема на съоръженията за търговия в централната градска част на ***, предназначен за поставяне на временно съоръжение за търговска дейност с площ от 115 кв.м. – неплатени месечни наемни вноски за следните месеци: юли, август, септември, ноември и декември 2015г., януари и февруари 2016г., лихва за забава в размер на 201.40 /двеста и един лева и четиридесет стотинки/ лева за периода от 06.07.2015г. до 15.12.2017г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 15.12.2017г. до окончателното изплащане на вземането, както и направените разноски по частно гр.д. № 194/2017г. по описа на ТРС в размер на общо 175 лв. / сто седемдесет и пет/ лева : 25.00лв. (двадесет и пет) лева държавна такса и 150.00 лв. (сто и петдесет) лева адвокатско възнаграждение, като погасено чрез плащане в хода на съдебното производство. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК „ЛИЗИ-2003“ ЕООД, ЕИК:202586749, със седалище и адрес на управление: гр.Трън, ул.Владо Васев №33, представлявано от Л.Д.С.– управител сумата от 325 лв. /триста двадесет и пет/ лева, представляващи заплатена държавна такса и адвокатски хонорар по настоящото съдебно производство.
2 Гражданско дело No 62/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Б.П. ОБЩИНА ТРЪН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 3.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от И.Б.П. обективно съединени искове, с които моли съдът да признае уволнението му, извършено със заповед № РД 05-52/30.01.2018г. на Кмета на община гр.Трън за незаконно, за отмяната му като такова, за възстановяване на заеманата от него длъжност преди уволнението –“директор на Общинско предприятие (ОП) „Трънска гора“ в ответното предприятие, за осъждане на ответникът да му заплати сумата в размер на 6 480 лева, представляваща обезщетение по чл.225 ал.1 от КТ за оставането му без работа за шестмесечен срок по причина на незаконното уволнение, обезщетение по чл.224 от КТ, както и направените по делото разноски. ОСЪЖДА И.Б.П. , с ЕГН ********** с настоящ адрес: ***, и постоянен адрес:*** да заплати на Кмета на община гр.Трън сумата в размер на 816 лв.( осемстотин и шестнадесет) лева, направени по делото разноски.
3 АНД No 16/2018 РДГ Б.Р.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5 от 04.04.2018 г., издадено от Директора на РДГ Кюстенди, с което на Б.Р.А., ЕГН ********** *** на основание чл. 275 ал.1 т.2 от ЗГ и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. за нарушение по чл.257 ал.1 т.1 , вр. с чл.211ал.1 т.2 от ЗГ.
4 АНД No 18/2018 КАТ В.П.В. РУ НА МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 13.7.2018г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 17-0361-000193/24.10.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179 ал.3 т.1 от ЗДвП, на В.П.В., с ЕГН: **********, с адрес: *** му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000 лв., за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл.139 ал.5 от ЗДвП ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0361-000193/24.10.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл.183 ал.1 т.1 предл.1 и 2 от ЗДвП и чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП, на В.П.В., с ЕГН: **********, с адрес: *** му е наложено административно наказание „глоба” общо в размер на 20 лв., за извършени административни нарушения на разпоредбите на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП.
5 НОХД No 19/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН П.И.П. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 5.7.2018г.
I. Обвиняемият П.И.П., се признава за виновен в това, че: - на 16.04.2018г. около 23.40 часа на път ІІІ – 637, км 22, с посока на движение към гр.Трън, при разклона за с. Лева река, общ. Трън е управлявал лек автомобил марка Фиат, модел Пунто с рег. № СО4299ВТ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред / с наказателно постановление № 17-0361-000243 на Началника на РУ на МВР- Трън, влязло в сила на 27.03.2018г / за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление- престъпление по чл. 343в ал.2, във вр. с ал.1 от НК. II.Страните се съгласяват на обвиняемия П.И.П., да се наложи следното наказание: На основание 343в ал.2, във вр. с ал.1, вр.чл.54 във вр. вр. чл.55, ал.1,т.1 от НК-„лишаване от свобода"за срок от 3 (три) месеца и „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода", да се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на споразумението в сила. III. Веществени доказателства- Няма. IV.Щети и разноски - няма
П.И.П.
В законна сила на 5.7.2018г.
6 НОХД No 21/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН В.А.Р. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 5.7.2018г.
I. Обвиняемият В.А.Р., се признава за виновен в това, че: - На 10.06.2018г. около 03,00 часа в гр. Трън, по ул. „Александър Стамболийски“ под квартал „Младост“ с посока на движение от Ждрелото към центъра на гр. Трън, управлява МПС- лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „190“ с рег. № РК 4103 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 580 от 12.06.2018г – престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК. II.Страните се съгласяват на обвиняемия В.А.Р., да се наложат следните наказания: -На основание 343б ал.1, вр. чл.54 във вр. вр. чл.55, ал.1,т.1 от НК-„Лишаване от свобода"за срок от 4 (четири) месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода", да се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на споразумението в сила. - „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лева - На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б ал.1 от НК- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 4/четири/ месеца. На осн. чл. 59 ал.4 от НК, да се приспадне времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право- от 10.06.2018г. III. Веществени доказателства- Няма.IV.Разноските, направени на ДП, се възлагат на обвиняемия, който следва да заплати на ОД на МВР-Перник 55/петдесет и пет/ лева, за експертиза, в полза на ОД на МВР-Перник, се възлагат на обвиняемия.
В.А.Р.
В законна сила на 5.7.2018г.