РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 16/2017 РДГ Н.Г.Н. РДГ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №*** на инж.З.П.Т. Директор на РДГ-Кюстендил, упълномощен съгласно заповед №РД 49-199/16.05.2011г. от Министъра на земеделието и горите, с което на Н.Г.Н. ЕГН: **********, адрес: *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. / сто лева / за нарушение на чл.213 ал.1 т.1 и т.2 от ЗГ, както и да заплати 40 лева – паричната равностойност на липсващите вещи като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.4.2017
Наказателно дело № 293/2017
В законна сила на 17.7.2017г.
2 АНД No 40/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Е.Е.Н. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.6.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемата Е.Е.Н., родена на *** ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, за ВИНОВНА за това, че на 15.03.2017 година около 17,00 часа в гр. Трън, по ул. „Захари Иванов“ при кръстовището й с ул. „Денчо Знеполски“ е управлявала моторно превозно средство /лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Либра“ , с рег.№ ***, собственост на И.И.Г./, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена й със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0361-000072/01.11.2016г.,наложено от началника на РУП – Трън, влязла в сила на 30.11.2016г. - престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал. 1 от НК вр. чл.378, ал.4, т.1 от НПК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 лева, платими в полза на Държавата и по сметка на Трънски районен съд. ОСЪЖДА на основание чл.190, ал.2 от НПК обвиняемата Е.Е.Н. с посочени данни и ЕГН **********, да заплати 5 лева /пет лева/ за служебно издаване изпълнителен лист в полза на Държавата и по сметка на Трънски районен съд.
Е.Е.Н.
Мотиви от 21.6.2017г.
В законна сила на 7.7.2017г.
3 АНД No 48/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Н.К.И. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 13.7.2017г.
Признава подсъдимия Н.К.И. с ЕГН: **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, с поС.ен адрес ***, ***, за виновен в това, че на неустановена дата през м. януари 2017г. /до 24.01.2017г./ в землището на гр. Трън, обл. Перник, местността ***, *** /собственост на ***, представляван от ***/ без редовно писмено позволително е сякъл и добил от горския фонд дървета – 2/два/ плътни кубически метра бял бор на обща стойност 130 /сто и тридесет/ лева, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 235, ал. 6, във вр. с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/. ОСЪЖДА подсъдимия Н.К.И. с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР- Перник сумата от 124 /сто двадесет и четири/ лева, представляваща размерът на направените в хода на досъдебното производство разноски по извършена съдебно – агрономическа експертиза На осн. чл.235, ал.7, вр. чл.53, ал.2 от НК веществените доказателства по делото: 1,6 плътни кубически метра бял бор се отнемат в полза на държавата. Веществените доказателства по делото: 2 плътни кубически метра бял бор се връщат на собственика им: ***, представляван от ***.
Н.К.И.
Мотиви от 13.7.2017г.
Подсъдимият Н.К.И. е предаден на съд от РП-гр.Трън по обвинение за извършено от него престъпление чл. 235, ал. 6, във вр. с ал. 1 от НК, осъществено по време, място и начин, описани подробно в обстоятелствената част на обвинителния акт. Подсъдимият в хода на досъдебното производство е дал обяснения, в които е описал подробно своите действия, като се признал за виновен. В съдебно заседание поддържа дадените обяснения. Заявява, че не е продал дървата, а ги е използвал за огрев и отопление на съседите си, тъй като семействата живеели бедно и на студено а зимата била много студен. Изразява съжаление. За наказанието предоставя на съда. Представителят на РП- Трън, поддържа внесеното предложение по реда на глава 28 от НПК и обвинението, повдигнато с него. Намира последното за доказано и счита, че подсъдимият е виновен по същото. Моли съда да постанови присъда, с която да признае последният за виновен, като замени наказанието предвидено в НК за това престъпление с административно наказание по реда на чл.78 А от НК, и на същият се наложи наказание глоба в минимален размер. Съдът, като обсъди събраните по делото поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена описаната в обвинителния акт фактическа обстановка, като подкрепена от събраните доказателства, които съдът намира за еднопосочни и убедителни. От тях се установява следното: На неустановена дата през месец януари 2017г. подсъдимият Н.К.И. отишъл с магарето си до боровата гора, намираща се в землището на гр. Трън, обл. Перник, в местността *** и попадаща в ***- ***. Там отсякъл с моторния си трион марка *** отсякъл 2/два/ плътни кубически метра дървета от бял бор. След което И. натоварил отсечените и добити от него дървета на магарето си и ги свалил до кв. *** на гр. Трън, където живеел. Пред дома си нарязал дърветата на метровки. Тъй като зимата била много студена, а неговият познат от кв. *** свидетелят свидетеля Б.В.М. нямал дърва за огрев, подсъдимия му дал отсечените и добити от него по - рано през деня 2/два/ плътни кубически дървета от бял бор. Въпросния дървен материал св.М. складирал в помещения на къщата си, находяща се в гр. Трън, кв. *** ***. Там съхранявал още 1,6 плътни кубическа метра дървета от бял бор, продадени му няколко дни по-рано от свидетелите Н. Н.Я., С. Н.Я. и М. Н.Я.. На 24.01.2017г. в служители на РУ-гр. Трън в неотложен случай, като единствена възможност за събиране и запазване на доказателства, извършили претърсване и изземване в дома на свидетеля Б.В.М., находящ се в гр. Трън, кв. *** ***. При това действие по разследването били намерени и иззети двата плътни кубически метра дървета от бял бор, които подсъдимият Н.И. отсякъл и добил без редовно писмено позволително от горския фонд в землището на гр. Трън, обл. Перник, местността ***, ***, собственост на ***, както и 1,6 пл. кубически метра дървета от бял бор, отсечени и събрани от същото място от свидетелите Н. Н.Я., С. Н.Я. и М. Н.Я.. Всичките 138 броя дървета - общо 3,6 плътни кубически метра бял бор, били иззети от дома на св.М. и откарани на съхранение в РУгр. Трън. При разговор със свидетеля П.С.Г. подсъдимият Н.К.И. обяснил, че един ден през месец януари 2017г. без да има редовно писмено позволително е отсякъл и добил от гората над кв. ***, *** собственост, около 2 кубически метра бял бор, които дал за отопление на своя познат Б.В.М.. От приложената и приета по делото писмена справка от директора на Държавна горско стопанство – Трън се установило, че на 24.01.2017г. негови служители и свидетели по делото са констатирали сеч от горския фонд в землището на гр. Трън, местността ***, ***, собственост на ***. За посочения имот през 2016 и 2017г. нямало издадено позволително за сеч. При извършената в хода на досъдебното производство съдебно – агрономическа експертиза се установило точното количество на намерените и иззети от дома на свидетеля М. дървета – 3,6 пл. кубически метра, техния вид – бял бор, както и общата им парична стойност – 234 лева /65 лева за 1 пл. кубичен метър/. При проведения разпит в качеството на обвиняем в хода на досъдебното производство, Н.К.И. се признал за виновен и изразил съжаление за постъпката си, дал е подробни обяснения. По така описания начин подсъдимият Н.К.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по смисъла на чл. 235, ал. 6, във вр. с ал. 1 от НК, като на неустановена дата през м. януари 2017г. /до 24.01.2017г./ в землището на гр. Трън, обл. Перник, местността ***, *** /собственост на ***, представляван от ***/ без редовно писмено позволително е сякъл и добил от горския фонд дървета – 2/два/плътни кубически метра бял бор на обща стойност 130/сто и тридесет/ лева, като деянието представлява маловажен случай. Причини и условия способствали извършване на престъпното деяние: незачитане на установения страната законов ред. Отегчаващи вината обстоятелства: липсват. Смекчаващи вината обстоятелства: чистото съдебно минало на обвиняемия, направените от него самопризнания и проявеното разкаяние за постъпката си. Мотивите за извършване са користни- проявено незачитане от страна на подсъдимия на частната собственост. Съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин, поради което подсъдимият следва да бъдат признат за виновен по повдигнатото обвинение, като му се наложи съответното на деянието наказание. Това е видно както от гласните доказателства по делото: свидетелските показания на свидетелите Б.В. М., В.Г. М., С. Н.Я., М. Н.Я., Н. Н.Я., А. К. П., К.Т.А., Р.Х.С., П.Б.А., Ю.З.П., Р.Т., Н. Х.П. и П.С.Г., обясненията на обвиняемия Н.К.И., така и от писмените доказателства събрани в хода на досъдебното производство: протокол за претърсване и изземване и фотоалбум към него, протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум към него; съдебно – агрономическа експертиза; справка от директора на ДГС – Трън и приложени към нея копия от документи; справка за съдимост. Съдът, при определяне на конкретното наказание-по вид и размер, съобрази степента на обществена опасност на дееца на престъплението и самото деяние. Самото деяние също не показва белезите на голяма обществена опасност- стойността на щетите причинени в следствие на деянието възлиза на 130 лева, като същата е възстановена. Съобразно това съдът счита, че спрямо подс.лице следва да се наложи наказанието "глоба" в размер на минимално предвидения в текста на нормата, по която е подведен под отговорност,- а именно "глоба" в размер на 1000 лева. Така наложеното наказание съдът намира, че ще отговаря на целите на наказателната репресия по смисъла на чл. 36 от НК и ще постигне поставените от законодателя резултати по общата и специалната превенция. Следва подсъдимото лице да бъде осъдено да заплати по сметка на ОДМВР- Перник направените по делото разноски в общ размер на 124 /сто двадесет и четири/ лева, представляваща размерът на направена хода на досъдебното производство разноски п
В законна сила на 29.7.2017г.
4 НОХД No 51/2017 Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Р.А.М.,
Б.В.Л.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 3.7.2017г.
І. Обвиняемият Р.А.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, ***, с постоянен адрес ***, ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 17.10.2015 г. около 20:30 часа в района на с. Л., общ. Трън, обл. Перник с цел да набави за себе си имотна облага, парична сума в размер на 500 /петстотин/ лева, противозаконно - в нарушение на пар. 1, т. 3 от ДР на Закона за автомобилните превози, тъй като превозвал пътници в МПС, без същото да е специално конструирано и оборудвано за целта, подпомагал чужденци – пет иракски граждани: 1.Х.С.К. - ЛНЧ **********; 2. Б.К.М. - ЛНЧ **********; 3.К.Л.М. - ЛНЧ **********; 4.И.Х.С.-ЛНЧ ********** - ненавършило 16-годишна възраст; 5. А.Х.С. - ЛНЧ ********** - ненавършило 16-годишна възраст, да преминават в страната в нарушение на закона, а именно чл. 30, ал. 1, т. 6 от Закона за убежището и бежанците, тъй като по време на производството чужденцът е длъжен да не навлиза в граничната зона на Република България без надлежно разрешение, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ с рег. № ***, собственост на И.И.С., ЕГН ********** и е извършено по отношение на лица, ненавършили 16-годишна възраст, по отношение на повече от едно лица - 5/пет/ лица и по начин, опасен за живота на лицата - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия Р.А.М. при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия Р.А.М. със снета по – горе самоличност на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години. Спрямо обвиняемия да не се възлагат възпитателни грижи по реда на чл. 67 от НК. На основание чл. 55, ал. 3 от НК, на обвиняемия Р.А.М. не се налага предвиденото в разпоредбата на чл. 281, ал. 2 от НК по - леко наказание „Глоба“ в размер от пет хиляди до дванадесет хиляди лева. III. На основание чл. 281, ал. 3, във вр. с ал. 2, т. 1 от НК лек автомобил марка „***“ с рег. № *** и № на рама ***, ведно с 1бр. контактен ключ за него и свидетелството му за регистрация час II с № *** се отнема в полза на държавата, като намиращата се в моторното превозно средство допълнилено поставена аудио система да се върне на собственика й Р.А.М.. ІV. Разноските по делото – 200 лева за преводач при извършени по реда на чл. 223 от НПК четири бр. разпити на свидетели, да се възложат солидарно на обвиняемите Р.А.М. и Б.В.Л., които да бъдат преведени по банкова сметка ***. Трън. V. С престъплението не са причинени имуществени вреди. VI. Вещественото доказателство – лек автомобил марка „***“, модел „***“ с рег. № ***, ведно с 1бр. контактен ключ и дистанционно към него и свидетелството му за регистрация част II с № *** да се върне на собственика му С.А.Д.. На обвиняемия Р.А.М. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред. СПОРАЗУМЕЛИ СЕ: ПРОКУРОР:…………… /Й.Ченков/ ЗАЩИТНИК:................... /Адв.Г./ ПОДСЪДИМ: ………….. / Р.М. / Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено. Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.Г. и подсъдимия Р.А.М., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе. II. Съдът сне самоличността на подсъдимия Б.В.Л. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, ***, ***“, с постоянен адрес ***, ***. Съдът разясни правата на подсъдимия в настоящето производство по чл.55 НПК. ОБВИНЯЕМИЯ Б.В.Л.: Разбрах правата си, няма да правя отвод на изброените лица. ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен. АДВ. Г.: Господин Съдия, поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия , считам че споразумението не противоречи на закона и морала. И това наказание ще постигне целите си и ще въздейства възпиращо на доверителя ми и който осъзнава направената грешка, която не би направил занапред и ще постигне целите с предвидения минимален размер на наказанието. С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК, ОПРЕДЕЛИ: СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ Б.В.Л.: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл: Днес, 20.06.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № ***ън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5 от НПК, между: 1. ЙОРДАН ЧЕНКОВ – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и 2. АДВ. В.Г.Г. - САК, в качеството на защитник на обвиняемия Б.В.Л. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, ***, ***“, с постоянен адрес ***, ***, ОТНОСНО СЛЕДНОТО: І. Обвиняемият Б.В.Л. с ЕГН **********, роден на 09.08
Р.А.М.
Б.В.Л.
В законна сила на 3.7.2017г.
5 НОХД No 53/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН А.М.Д. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 6.7.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.Д., с ЕГН **********,***, с настоящ адрес ***, ***, ***, ***, ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2017г. около 15.00 часа в с. П., общ. Трън, обл. Перник, на път 637 на 27 км. с посока на движение към с. Д., общ. Трън, обл. Перник, управлявал лек *** с рег. № ***, собственост на фирма ***, с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда, а именно 2.22 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез използване на техническо средство Алкотест Дрегер 7510/0097, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, от НК, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и глоба от 200 / двеста / лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание една година лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
А.М.Д.
Мотиви от 10.7.2017г.
МОТИВИ ПО НОХД № 53 ПО ОПИСА НА ТРЪНСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗА 2017 ГОДИНА Районна прокуратура – Трън е повдигнала обвинение срещу подсъдимия А.М.Д., с ЕГН **********, за това че на 19.06.2017г. около 15.00 часа в с. П., общ. Трън, обл. Перник, на път 637 на 27 км. с посока на движение към с. Д., общ. Трън, обл. Перник, управлявал лек *** с рег. № ***, собственост на фирма ***, с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда, а именно 2.22 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез използване на техническо средство Алкотест Дрегер 7510/0097 – престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК. Трънският районен съд, на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК призна подсъдимия Д. за виновен по повдигнатото обвинение и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и глоба от 200 лева, като отложи изпълнението на първото наказание съгласно чл.66 ал.1 от НК за срок от три години. В съдебно заседание, след приключване на съдебното следствие представителят на РП – Трън поддържа повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 343 Б, ал. 1 от НК. Пледира подсъдимият да бъде осъден като му се наложи наказание от една година лишаване от свобода. Предлага на основание чл. 66 от НК да бъде постановено да се отложи изтърпяването на наложеното наказание от една година лишаване от свобода за срок от три години. Подсъдимия А.М.Д. се признава за виновен, не оспорва фактическата обстановка и пледира за присъда на минимума определен в закона. Съдът, като обсъди на основание чл. 14 и чл. 18 от НПК всички доказателства събрани по делото – показанията на свидетелите А.М.А., Р.Р.Д., М.Р.З. и И.Г.С., прочетените и приети на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства – справка за съдимост, заверено копие на АУАН с бланков № ***, фиш за медицинска помощ, протокол за изследване, справка картон на водача, копие на списък с проверени технически средства, заверено копие на талон за медицинско изследване № 095763, намери за установено следното: Подсъдимият А.М.Д., с ЕГН **********,***, с настоящ адрес ***, ***, ***, осъждан, ***, към момента на извършване на деянието е бил неправоспособен. На 19.06.2017г. през деня свидетелите А.А. и Р.Д. *** изпълнявали задълженията по охрана на обществения ред и контрол на движението по пътищата в района на с. П., общ. Трън, обл. Перник, на път 637 на 27 км. Към около 15.00 часа извършили проверка на *** с рег. № ***, собственост на фирма ***. При проверката установили, че автомобила се управлява от подсъдимия Д.. Свидетелите А.А. и Р.Д. усетили, че водача лъха на алкохол, попитали го дали е употребил алкохол, на което Д., който бил сам в автомобила, отговорил утвърдително. Твърдял, че е употребил алкохол, след което се качил в лекия *** с рег. № *** и потеглил в посока към с. Д.. Тогава свидетелите А. и Д. уведомили колегите си работещи по КАТ свидетелите М.З. и И.С., които извършили на подсъдимия Д. проверка за употреба на алкохол чрез използване на техническо средство Алкотест Дрегер 7510/0097. Уредът отчел положителен резултат с концентрация на алкохол от 2,22 промила на хиляда. Служителите на полицията съставили на Д. АУАН бл. № *** и в 17.00 часа предоставили талон на водача за изпращане на медицинско изследване № 095763, който същия получил лично. След това го придружили до ФСМП- гр. Трън, където, видно от съставения протокол за медицинско изследване подсъдимият Д. отказал да даде кръвна проба. Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в съдебното производство гласни доказателства, прочетените и приети писмени такива. Тя се установява от показанията на свидетелите А.М.А., Р.Р.Д., М.Р.З. и И.Г.С., прочетените и приети на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства . От посочените доказателства точно и категорично се изясняват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда фактическа обстановка. При така констатираното, настоящият състав намира, че подсъдимият Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 б, ал.1 от НК. Същият на 19.06.2017г. около 15.00 часа в с. П., общ. Трън, обл. Перник, на път 637 на 27 км. с посока на движение към с. Д., общ. Трън, обл. Перник, управлявал лек *** с рег. № ***, собственост на фирма ***, с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда, а именно 2.22 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез използване на техническо средство Алкотест Дрегер 7510/0097 – престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК. Изпълнителното деяние е осъществено от подсъдимия, чрез боравене с механизмите на МПС – *** с рег. № ***, по начин, че той да бъде приведен в движение. Налице са останалите обективни елементи на престъплението – управлението осъществявал след употреба на алкохол в инкриминираните от закона стойности, над 1.2 промила на хиляда, като конкретната концентрация била измерена с уред годен за отчитане съгласно закона. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл. Деецът е съзнавал, че управлява МПС след като е употребил алкохол, предвиждал е общественоопасните последици от това поведение и е целял тяхното настъпване. За престъплението по чл. 343б ал.1 от НК предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 200 до хиляда лева. При индивидуализацията на наказанието, съдът отчете конкретната обществена опасност на деянието и дееца. Като смекчаващи обстоятелства прецени възрастта на подсъдимия и не лошата му обществена характеристика. Като отегчаващи обстоятелства отчете отказа на подсъдимия да даде кръв за изследване. наличието на предходно осъждане на подсъдимия за същото деяние извършено преди половин година. Съдът съобрази и целите на наказанието по чл. 36, ал. 1 от НК и намери, че по отношение на подсъдимия те ще се изпълнят с налагане на наказание лишаване от свобода за срок от една година и двеста лева глоба. На основание чл. 66 ал.1 от НК съдът определи отлагане за три години на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.
В законна сила на 22.7.2017г.