РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело (ГО) No 1/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА МАНЧИНИ ЕООД   Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Манчини“ ЕООД - Трън срещу Заповед РД-50/01.02.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Перник, издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал. 1, т. 2 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрено разпределението на масивите за ползване в землището на с. Н., общ. Трън, обл. Перник, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година и регистър на пропорционално разпределение на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, окончателен регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, в частта извън следните имоти: 1. На стр. 19 от по-горния регистър, имот пореден номер шестнадесет от горе на долу, представляващ: Масив№2, Имот № в КВС: 060077, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 10.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 10.000, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 2. На стр. 25 от по-горния регистър, имот пореден номер девет от горе на долу, представляващ: Масив№10, Имот № в КВС: 010011, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 9.700, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 9.613, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 3. На стр. 27 от по-горния регистър, имот пореден номер десет от горе на долу, представляващ: Масив№25, Имот № в КВС: 050010, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 4.299, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 3.043, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 4. На стр. 28 от по-горния регистър, имот пореден номер осем от горе на долу, представляващ: Масив№ 12, Имот № в КВС: 050067, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 13.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 11.599, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 5. На стр. 28 от по-горния регистър, имот пореден номер шестнадесет от горе на долу, представляващ: Масив№13, Имот № в КВС: 030026, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 8.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 7.534, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Манчини“ ЕООД - Трън срещу Заповед РД-50/01.02.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Перник, издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал. 1, т. 2 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрено разпределението на масивите за ползване в землището на с. Н., общ. Трън, обл. Перник, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година и регистър на пропорционално разпределение на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, окончателен регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването в частта относно следните имоти: 1. На стр. 19 от по-горния регистър, имот пореден номер шестнадесет от горе на долу, представляващ: Масив№2, Имот № в КВС: 060077, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 10.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 10.000, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 2. На стр. 25 от по-горния регистър, имот пореден номер девет от горе на долу, представляващ: Масив№10, Имот № в КВС: 010011, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 9.700, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 9.613, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 3. На стр. 27 от по-горния регистър, имот пореден номер десет от горе на долу, представляващ: Масив№25, Имот № в КВС: 050010, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 4.299, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 3.043, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 4. На стр. 28 от по-горния регистър, имот пореден номер осем от горе на долу, представляващ: Масив№ 12, Имот № в КВС: 050067, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 13.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 11.599, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б.; 5. На стр. 28 от по-горния регистър, имот пореден номер шестнадесет от горе на долу, представляващ: Масив№13, Имот № в КВС: 030026, НТП на имота в КВС: Нива, Категория: VI, Имот площ декара: 8.000, Правно основание: Лична обработка, С правно основание декара: 7.534, Бели петна дка:0.000, Дължима рента лева:0.00,Ползвател по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ и Собственик имоти по чл. 37в, ал.3, т.2: И.Р.Б., като неоснователна.
2 АНД No 41/2017 КАТ И.Б.П. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0361-000056/20.04.2017 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу И.Б.П., ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева, на основание чл. 179, ал.3, т. 2от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т.1 от ЗП, вр. чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0361-000056/20.04.2017 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу И.Б.П., ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева, на основание чл. 183, ал. 1, т.1, пр.3 от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.
3 АНД No 45/2017 КАТ С.М.Ц. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 17- 0361-000060 от 20.04.2017 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу С.М.Ц. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 638, ал. 1, Т.1 ВР. 461, Т.1 от КЗ в размер на 250 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 483, ал. 1, Т. 1 от КЗ.