МОТИВИ ПО НАХД № 48/2017 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с.

 

       

Подсъдимият Н.К.И. е предаден на съд от РП-гр.Трън по обвинение за извършено от него престъпление чл. 235, ал. 6, във вр. с ал. 1 от НК, осъществено по време, място и начин, описани подробно в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Подсъдимият в хода на досъдебното производство е дал обяснения, в които е описал подробно своите действия, като се признал за виновен. В съдебно заседание поддържа дадените обяснения. Заявява, че не е продал дървата, а ги е използвал за огрев и отопление на съседите си, тъй като семействата живеели бедно и на студено а зимата била много  студен. Изразява съжаление. За наказанието предоставя на съда.

Представителят на РП- Трън, поддържа внесеното предложение по реда на глава 28 от НПК и обвинението, повдигнато с него. Намира последното за доказано и счита, че подсъдимият е виновен по същото. Моли съда да постанови присъда, с която да признае последният за виновен, като замени наказанието предвидено в НК за това престъпление с административно наказание по реда на чл.78 А от НК, и на същият се наложи наказание глоба в минимален размер.

Съдът, като обсъди събраните по делото поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена описаната в обвинителния акт фактическа обстановка, като подкрепена от събраните доказателства, които съдът намира за еднопосочни и убедителни. От тях се установява следното:

На неустановена дата през месец януари 2017г. подсъдимият Н.К.И. отишъл с магарето си до боровата гора, намираща се в землището на гр. Трън, обл. Перник, в местността *** и попадаща в ***- ***. Там отсякъл  с моторния си трион марка *** отсякъл 2/два/ плътни кубически метра дървета от бял бор. След което И. натоварил отсечените и добити от него дървета на магарето си и ги свалил до кв. *** на гр. Трън, където живеел. Пред дома си нарязал дърветата на метровки. Тъй като зимата била много студена, а неговият познат от кв. *** свидетелят свидетеля Б.В.М. нямал дърва за огрев, подсъдимия му дал отсечените и добити от него по - рано през деня 2/два/ плътни кубически дървета от бял бор. Въпросния дървен материал св.М. складирал в помещения на къщата си, находяща се в гр. Трън, кв. *** ***. Там съхранявал още 1,6 плътни кубическа метра дървета от бял бор, продадени му няколко дни по-рано от свидетелите Н. Н.Я., С. Н.Я. и М. Н.Я..

   На 24.01.2017г. в служители на РУ-гр. Трън в неотложен случай, като единствена възможност за събиране и запазване на доказателства, извършили претърсване и изземване в дома на свидетеля Б.В.М., находящ се в гр. Трън, кв. ***  ***. При това действие по разследването били намерени и иззети двата плътни кубически метра дървета от бял бор, които подсъдимият Н.И. отсякъл и добил без редовно писмено позволително от горския фонд в землището на гр. Трън, обл. Перник, местността ***, ***, собственост на ***, както и 1,6 пл. кубически метра дървета от бял бор, отсечени и събрани от същото място от свидетелите Н. Н.Я., С. Н.Я. и М. Н.Я.. Всичките 138 броя дървета - общо 3,6 плътни кубически метра бял бор, били иззети от дома на св.М. и  откарани на съхранение в РУгр. Трън. При разговор със свидетеля П.С.Г. подсъдимият Н.К.И. обяснил, че един ден през месец януари 2017г. без да има редовно писмено позволително е отсякъл и добил от гората над кв. ***, *** собственост, около 2 кубически метра бял бор, които дал за отопление на своя познат Б.В.М.. От приложената и приета по делото писмена справка от директора на Държавна горско стопанство – Трън се установило, че на 24.01.2017г. негови служители и свидетели по делото са констатирали сеч от горския фонд в землището на гр. Трън, местността ***, ***, собственост на ***. За посочения имот през 2016 и 2017г. нямало издадено позволително за сеч. При извършената в хода на досъдебното производство съдебно – агрономическа експертиза се установило точното количество на намерените и иззети от дома на свидетеля М. дървета – 3,6 пл. кубически метра, техния вид – бял бор, както и общата им парична стойност – 234 лева /65 лева за 1 пл. кубичен метър/. При проведения разпит в качеството на обвиняем в хода на досъдебното производство, Н.К.И. се признал за виновен и изразил съжаление за постъпката си, дал е подробни обяснения.

По така описания начин подсъдимият Н.К.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по смисъла на чл. 235, ал. 6, във вр. с ал. 1 от НК, като на неустановена дата през м. януари 2017г. /до 24.01.2017г./ в землището на гр. Трън, обл. Перник, местността ***, *** /собственост на ***, представляван от ***/ без редовно писмено позволително е сякъл и добил от горския фонд дървета – 2/два/плътни  кубически метра бял бор на обща стойност 130/сто и тридесет/ лева, като деянието представлява маловажен случай.

         Причини и условия способствали извършване на престъпното деяние: незачитане на установения страната законов ред.

Отегчаващи вината обстоятелства: липсват. Смекчаващи вината обстоятелства: чистото съдебно минало на обвиняемия, направените от него самопризнания и проявеното разкаяние за постъпката си.

        Мотивите за извършване са користни- проявено незачитане от страна на подсъдимия на частната собственост.

Съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин, поради  което подсъдимият следва да бъдат признат за виновен по повдигнатото обвинение, като му се наложи съответното на деянието наказание. Това е видно както от гласните доказателства по делото: свидетелските показания на свидетелите Б.В. М., В.Г. М., С. Н.Я., М. Н.Я., Н. Н.Я., А. К. П., К.Т.А., Р.Х.С., П.Б.А., Ю.З.П., Р.Т., Н. Х.П. и П.С.Г., обясненията на обвиняемия Н.К.И., така и от писмените доказателства събрани в хода на досъдебното производство: протокол за претърсване и изземване и фотоалбум към него, протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум към него; съдебно – агрономическа експертиза; справка от директора на ДГС – Трън и приложени към нея копия от документи; справка за съдимост.

Съдът, при определяне на конкретното наказание-по вид и размер, съобрази степента на обществена опасност на дееца на престъплението и самото деяние.

Самото деяние също не показва белезите на голяма обществена опасност- стойността на щетите причинени в следствие на деянието възлиза на 130 лева, като същата е възстановена.

Съобразно това съдът счита, че спрямо подс.лице следва да се наложи наказанието "глоба" в размер на минимално предвидения в текста на нормата, по която е подведен под отговорност,- а именно "глоба" в размер на 1000 лева.

Така наложеното наказание съдът намира, че ще отговаря на целите на наказателната репресия по смисъла на чл. 36 от НК и ще постигне поставените от законодателя резултати по общата и специалната превенция.

Следва подсъдимото лице да бъде осъдено да заплати по сметка на ОДМВР- Перник направените по делото разноски в общ размер на 124 /сто двадесет и четири/ лева, представляваща размерът на направена хода на досъдебното производство разноски по извършена съдебно – агрономическа експертиза.

Веществените доказателства: 2 плътни кубически метра дървесина от бял бор, добити в местността ***, ***, собственост на ***, следва да бъдат върнати на собственика им чрез неговия представител- ***. А другите веществени доказателства 1.6 плътни кубически метра дървесина от бял бор следва да бъдат отнети в полза на държавата. 

Водим от изложеното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: