П Р О Т О К О Л

  гр.Трън, 03.07.2017 година

                                                                                                        

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на трети юли две хиляди и седемнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

  

при участието на секретаря: Г.А.

и прокурора Йордан Ченков

сложи за разглеждане НОХД №51 по описа за 2017 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 11:30 ч. се явиха лицата както следва:

 

Обвиняемият Р.А.М. редовно призован се явява лично и с адв.В.Г. от САК.

Обвиняемият Б.В.Л.  редовно призован се явява лично и с адв.В.Г. от САК.

РП гр. Трън редовно призована изпраща представител прокурор Ченков.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯ М.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯ Л.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото

Предвид становищата на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

  О П Р Е Д Е Л И:

    Дава ход на делото.

     I.   Сне самоличността на подсъдимия Р.А.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, ***, с постоянен адрес ***, ***,          Съдът разясни правата на подсъдимия в настоящето производство по чл.55 НПК.

ОБВИНЯЕМИЯ Р.А.М.: Разбрах правата си, няма да правя отвод на изброените лица.

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен. 

АДВ. Г.: Господин Съдия,     поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия, считам че споразумението не противоречи на закона и морала. И това наказание ще постигне целите си и ще въздейства възпиращо на доверителя ми и който осъзнава направената грешка, която не би направил занапред и ще постигне целите с предвидения минимален размер на наказанието.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ Р.А.М.:

Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

                                На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът

                                                                О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

         Днес, 26.06.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № ***ън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5 от НПК, между:

            1. ЙОРДАН ЧЕНКОВ – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и

            2. АДВ. В.Г.Г. - САК, в качеството на защитник на обвиняемия Р.А.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, ***, с постоянен адрес ***, ***,

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

 

І. Обвиняемият Р.А.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, ***, с постоянен адрес ***, ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 17.10.2015 г. около 20:30 часа в района на с. Л., общ. Трън, обл. Перник с цел да набави за себе си имотна облага, парична сума в размер на 500 /петстотин/ лева, противозаконно - в нарушение на пар. 1, т. 3 от ДР на Закона за автомобилните превози, тъй като превозвал пътници в МПС, без същото да е специално конструирано и оборудвано за целта, подпомагал чужденци – пет иракски граждани: 1.Х.С.К. - ЛНЧ **********; 2. Б.К.М. - ЛНЧ **********; 3.К.Л.М. - ЛНЧ **********; 4.И.Х.С.-ЛНЧ ********** - ненавършило 16-годишна възраст; 5. А.Х.С. - ЛНЧ ********** - ненавършило 16-годишна възраст,  да преминават в страната в нарушение на закона, а именно чл. 30, ал. 1, т. 6 от Закона за убежището и бежанците, тъй като по време на производството чужденцът е длъжен да не навлиза в граничната зона на Република България без надлежно разрешение, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ с рег. ***, собственост на И.И.С., ЕГН ********** и е извършено по отношение на лица, ненавършили 16-годишна възраст, по отношение на повече от едно лица - 5/пет/ лица и по начин, опасен за живота на лицата - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1 от НК.

            Престъплението е извършено от обвиняемия Р.А.М. при пряк умисъл като форма на вината.         

            ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия Р.А.М. със снета по – горе самоличност на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години. Спрямо обвиняемия да не се възлагат възпитателни грижи по реда на чл. 67 от НК.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, на обвиняемия Р.А.М. не се налага предвиденото в разпоредбата на чл. 281, ал. 2 от НК по - леко наказание „Глоба“ в размер от пет хиляди до дванадесет хиляди лева.

III. На основание чл. 281, ал. 3, във вр. с ал. 2, т. 1 от НК лек автомобил марка „***“ с рег. *** и № на рама ***, ведно с 1бр. контактен ключ за него и свидетелството му за регистрация час II с № *** се отнема в полза на държавата, като намиращата се в моторното превозно средство допълнилено поставена аудио система да се върне на собственика й Р.А.М..

      ІV. Разноските по делото – 200 лева за преводач при извършени по реда на чл. 223 от НПК четири бр. разпити на свидетели, да се възложат солидарно на обвиняемите Р.А.М. и Б.В.Л., които да бъдат преведени по банкова сметка ***. Трън.

V. С престъплението не са причинени имуществени вреди.              

            VI. Вещественото доказателство – лек автомобил марка „***“, модел „***“ с рег. № ***, ведно с 1бр. контактен ключ и дистанционно към него и свидетелството му за регистрация част II с № *** да се върне на собственика му С.А.Д..

 

             На обвиняемия Р.А.М. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:……………   

                                           /Й.Ченков/                                                                      

                                                                          ЗАЩИТНИК:...................          

                                                                                                    /Адв.Г./                        

ПОДСЪДИМ: …………..       

                      / Р.М.  /

                                                                              

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.Г. и подсъдимия Р.А.М., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

 

II. Съдът сне самоличността на подсъдимия Б.В.Л. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, ***, ***“, с постоянен адрес ***, ***.       

Съдът разясни правата на подсъдимия в настоящето производство по чл.55 НПК.

ОБВИНЯЕМИЯ Б.В.Л.: Разбрах правата си, няма да правя отвод на изброените лица.

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен. 

АДВ. Г.: Господин Съдия,     поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия , считам че споразумението не противоречи на закона и морала. И това наказание ще постигне целите си и ще въздейства възпиращо на доверителя ми и който осъзнава направената грешка, която не би направил занапред и ще постигне целите с предвидения минимален размер на наказанието.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ Б.В.Л.:

Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

                                На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът

                                                                О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

          Днес, 20.06.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № ***ън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5 от НПК, между:

            1. ЙОРДАН ЧЕНКОВ – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и

            2. АДВ. В.Г.Г. - САК, в качеството на защитник на обвиняемия Б.В.Л. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, ***, ***“, с постоянен адрес ***, ***,

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

 

І. Обвиняемият Б.В.Л. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, ***, ***“, с постоянен адрес ***, ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 17.10.2015 г. около 20:30 часа в района на с. Л., общ. Трън, обл. Перник с цел да набави за себе си имотна облага, парична сума в размер на 600/шестстотин/ лева, противозаконно - в нарушение на пар. 1, т. 3 от ДР на Закона за автомобилните превози, тъй като превозвал пътници в МПС, без същото да е специално конструирано и оборудвано за целта, подпомагал чужденци – шест иракски граждани: 1.К.Л.М. – ЛНЧ **********; 2.Ф.Х.М.– ЛНЧ **********; 3.С.Х.М.С. – ЛНЧ **********; 4.М.Ф.Х. - ЛНЧ********** - ненавършило 16-годишна възраст; 5.М.Ф.Х. – ЛНЧ ********** - ненавършило 16-годишна възраст; 6.Д.Ф.Х. – ЛНЧ ********** - ненавършило 16-годишна възраст, да преминават в страната в нарушение на закона, а именно чл. 30, ал. 1, т. 6 от Закона за убежището и бежанците, тъй като по време на производството чужденцът е длъжен да не навлиза в граничната зона на Република България без надлежно разрешение, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «***», модел «***», с рег. № ***, собственост на Т.И.Н., ЕГН ********** и е извършено по отношение на лица, ненавършили 16-годишна възраст, по отношение на повече от едно лица - 6/шест/ лица и по начин, опасен за живота на лицата - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1 от НК.

            Престъплението е извършено от обвиняемия Б.В.Л. при пряк умисъл като форма на вината.         

            ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия Б.В.Л. със снета по – горе самоличност на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години. Спрямо обвиняемия да не се възлагат възпитателни грижи по реда на чл. 67 от НК.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, на обвиняемия Б.В.Л. не се налага предвиденото в разпоредбата на чл. 281, ал. 2 от НК по - леко наказание „Глоба“ в размер от пет хиляди до дванадесет хиляди лева.

III. На основание чл. 281, ал. 3, във вр. с ал. 2, т. 1 от НК лек автомобил марка «***», модел «***», с рег. № *** и № на рама ***,  ведно с 1бр. контактен ключ за него и свидетелството му за регистрация час II с № *** се отнема в полза на държавата.

      ІV. Разноските по делото – 200 лева за преводач при извършени по реда на чл. 223 от НПК четири бр. разпити на свидетели, да се възложат солидарно на обвиняемите Б.В.Л. и Р.А.М., които да бъдат преведени по банкова сметка ***. Трън.

V. С престъплението не са причинени имуществени вреди.              

            VI. Вещественото доказателство – лек автомобил марка „***“, модел „***“ с рег. № ***, ведно с 1бр. контактен ключ и дистанционно към него и свидетелството му за регистрация част II с № *** да се върне на собственика му С.А.Д..

 

             На обвиняемия Б.В.Л. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:……………   

                                           /Й.Ченков/                                                                      

                                                                          ЗАЩИТНИК:...................          

                                                                                                    /Адв.Г./                        

ПОДСЪДИМ: …………..       

                      / Б.Л. /

                                                                              

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И: 42

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.Г. и подсъдимия Б.В.Л., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

Съдът служебно се занима с МНО на обвиняемите Р.А.М. и Б.В.Л. на осн. чл.309, ал.1 от НПК и

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетите спрямо обвиняемите Р.А.М. и Б.В.Л. МНО в досъдебното производство 13/2015г. на ГПУ – Трън „парична гаранция” в размер на 300 лева.

Определението относно МНО на обвиняемите подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок по реда на глава 22 НПК пред Пернишки окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №51/2017 г. по описа на ТРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

Заседанието приключи в 11.50 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

   

      СЕКРЕТАР: