Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 45

 

Гр.Трън, 13.07.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ТРЪНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание на тринадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

 

на секретаря: Г.А. като разгледа докладвано от съдията наказателно административен характер дело № 48 по описа за 2017 година на ТРС      

 

Р Е Ш И

 

Признава подсъдимия Н.К.И. с ЕГН: **********, роден на ***г***, ***, ***, ***, с постоянен адрес ***, ***, за виновен в това, че на неустановена дата през м. януари 2017г. /до 24.01.2017г./ в землището на гр. Трън, обл. Перник, местността ***, *** /собственост на ***, представляван от ***/ без редовно писмено позволително е сякъл и добил от горския фонд дървета – 2/два/ плътни кубически метра бял бор на обща стойност 130 /сто и тридесет/ лева, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 235, ал. 6, във вр. с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

 ОСЪЖДА подсъдимия Н.К.И. с ЕГН:  **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР- Перник сумата от 124 /сто двадесет и четири/ лева, представляваща размерът на направените в хода на досъдебното производство разноски по извършена съдебно – агрономическа експертиза

На осн. чл.235, ал.7, вр. чл.53, ал.2 от НК веществените доказателства по делото: 1,6 плътни кубически метра бял бор се отнемат в полза на държавата.

Веществените доказателства по делото: 2 плътни кубически метра бял бор се връщат на собственика им: ***, представляван от ***.    

Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: