РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2016г. до 31.7.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 7/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК АД Е.С.Я. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 31.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 415 от ГПК иск от „ТОПЛОФИКАЦИЯ- ПЕРНИК” АД с адрес гр. Перник, ж.к. „Мошино” ТЕЦ „Република”, Булстат: BG 113012360, представлявано от К.В.Г. – Изпълнителен директор за признаване на установено, че Е.С.Я. ЕГН ********** с адрес: *** дължи сумата от 580,31 лева, в размер на: главница 487.72(четиристотин осемдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки) лева за периода от 01.05.2012 г. до 30.04.2014 г., за неизплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, кв.”ТЕВА” бл.50 вх.Б, ап.35, законна лихва за забава на месечни плащания в размер на 92.59/деветдесет и два лева и петдесет и девет стотинки/ лева, за периода от 09.07.2012 г. до 24.08.2015 г., ведно със законната лихва върху размера на главницата от 487.72 лева, считано от дата на подавана на заявлението до окончателното изплащане на сумата.
В законна сила от 5.7.2016г.
2 Гражданско дело No 19/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД П.С.П. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 16.6.2016г.
В законна сила от 12.7.2016г.