РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.7.2016г. до 31.7.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 74/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЕТ К.-В.В. И.Х.Д.,
Д.М.Г.,
А.Р.М.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО предявеният от В.Т.В., осъществяващ дейността си под фирмата ЕТ ***, със седалище и адрес на управление гр. *** срещу И.Х.Д. с ЕГН **********,***; Д.М.Г. с ЕГН **********,*** и А.Р.М. с ЕГН **********,*** иск за признаване за установено, на основание чл. 124, ал. 1, вр. с чл. 537, ал.2 от ГПК в отношенията между ищеца и ответниците, че сключеният с първия ответник И.Х.Д. договор за аренда на земеделска земя с обща площ от 16,390 декара, находяща се в с.Г., състояща се от 12 имота както следва: 1. в местност Могила - пл. № 010019 с площ 1.290 дка; 2. в местност Могила - пл. № 010072 с площ 1.600 дка; 3.в местност Поток - пл. № 020020 с площ 0.800 дка; 4. в местност Поток - пл. № 020022 с площ 1.100 дка; 5. в местност Бойница - пл. № 030019 с площ 0.700 дка; 6. в местност Бойница - пл. № 030056 с площ 0.800 дка; 7. в местност Бойница - пл. № 030061 с площ 0.800 дка; 8. в местност Ръждевня - пл. № 040066 с площ 0.700 дка; 9.в местност Самоковище - пл.№ 060015 с площ 1.000 дка; 10. в местност Самоковище - пл. № 060022 с площ 4.800 дка; 11. в местност Загреня - пл. № 070016 с площ 1.300 дка; 12.в местност Загреня - пл. № 070032 с площ 1.500 дка, вписан под № 112, том I, peг. № 1148 на 15.09.2011 г. в Службата по вписванията - гр. Трън, е действителен и поражда валидно правоотношение между страните до 2021 г., тъй като не е развален с нотариалната покана от 25.03.2014 г., отправена чрез нотариус М.М.-Р„. с район на действие Районен съд София, с peг. № 504 на Нотариалната камара, както и основание чл. 537, ал.2 от ГПК да бъде отменено заличаването на вписването на горепосочения аренден договор, извършено с определение от 04.04.2014 г. на Съдията по вписванията при Районен съд гр. Трън и възстановяване на вписването на договора за аренда в регистрите на ОСЗ гр.Трън, заличено неправомерно., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.