РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 160/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Б.П. П.А.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Б.П. срещу П.А.А. иск с правно основание чл. 109 от ЗС за осъждане на ответника да преустанови действията, с които нарушава и смущава правото и на собственост върху ? идеална част от дворно място, с площ от 1 398 кв.м., представляващо ***, в ***по регулационния план на с.З., общ.Трън, обл.Перник, заедно с ? идеална част от югозападната половина на двуетажна жилищна сграда, построена в имота, като същият ползва западна стая на първи етаж, западната кухня на първия етаж със сервизното помещение и южна стая на втория етаж. Както и искането да осъди ответника да премахне незаконно изградената преградна стена, с която се нарушава правото на достъп до стаята на втория етаж, и да възстанови предишното фактическо положение съществувало отпреди извършването на неоснователните действия.
В законна сила на 14.6.2018г.
2 Гражданско дело No 46/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.М.Б. С.Б.С.,
М.Б.С.,
П.К.С.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 29.5.2018г.
РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл.32,ал.2 от ЗС ПОЛЗВАНЕТО между Р.М.Б., ЕГН ********** и С.Б.С., ЕГН **********, НА СЪСОБСТВЕНОТО НА СТРАНИТЕ ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Б., обл.Перник, представляващо поземлен имот с идентификатор ***, с описание по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със заповед РД-38-35/23.04.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: гр.Б., ул.“***, с площ на целия имот по скица 637 кв.м., трайно преднзначние на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м. /, с номер по предходен план: квартал 79, парцел ***, при съседи по скица имоти с номера: ***, ***, ***, и ***., по начина отразен на СКИЦАТА вариант А от допълнителното заключение на вещото лице инж.Е.В.А., представляваща неразделна част от настоящото решение, а именно: ищецът Р.М.Б. и ответникът М.Б.С. да ползват частта от имот с идентификатор ***- оконтурена със следните точки: А-Б-Т-С-Р-П-О-Н-М-Л-К-Ч-И-Й-А с площ от 188,60 кв.м. ( сто осемдесет и осемцяло и шестдесет стотни) квадратни метра, и тази с точки Г-В-Ф-Х-Г с площ от 20,90 кв.м. ( двадесет цяло и деветдесет стотни) квадратни метра. Общо 209,50 кв.м. ( двеста и девет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, означена с I на приложената скица. Ответниците С.Б.С. и П.К.С. да ползват частта от имот с идентификатор ***- оконтурена със следните точки: Е-Ж-И-Ч-Ш-Ц-Е с площ от 198,20 кв.м. ( сто деветдесет и осем цяло и двадесет стотни) квадратни метра и тази с точки Б-В-Ф-У-Т-Б с площ от 11,30 кв.м. ( единадест цяло и тридесет стотни) квадратни метра, означена с II на приложената скица. За общо ползване- частта от имот с идентификатор ***- оконтурена със следните точки: Г-Д-Е-Ц-Х-Г с площ от 79,00 кв.м. ( седемдесет и девет) квадратни метра, означена с III на приложената скица. Двете страни ползват отделни входове за влизане в своите части от имота откъм улицата. ОСЪЖДА С.Б.С., ЕГН **********, да заплати на Р.М.Б., ЕГН ********** сумата от 45.90 лева– разноски за производството. ОСЪЖДА М.Б.С., ЕГН **********, да заплати на Р.М.Б., ЕГН ********** сумата от 45.90 лева– разноски за производството. ОСЪЖДА П.К.С., ЕГН **********, да заплати на Р.М.Б., ЕГН ********** сумата от 45.90 лева– разноски за производството. ОСЪЖДА Р.М.Б., ЕГН **********, да заплати на инж.Е.в.А. сумата от 25.00 лева– за извършена по делото допълнителна СТЕ. ОСЪЖДА С.Б.С., ЕГН **********, да заплати на инж.Е.В.А. сумата от 25.00 лева– за извършена по делото допълнителна СТЕ. ОСЪЖДА М.Б.С., ЕГН **********, да заплати на инж.Е.В.А. сумата от 25.00 лева– за извършена по делото допълнителна СТЕ. ОСЪЖДА П.К.С., ЕГН **********, да заплати на инж.Е.В.А. сумата от 25.00 лева– за извършена по делото допълнителна СТЕ.
В законна сила на 23.6.2018г.
3 АНД No 3/2018 БАБХ К.- В.В. ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЕРНИК Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 133/22.12.2017г. на директор на ОДБХ, гр.П., с което на ***“*** ***, ***, обл.П., представлявно от В.Т.В.,***, на основание чл. 171 ал.2 от ЗЗР е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. / четиристотин лева / за нарушение на чл. 7 ал.4 от Наредба №19 от 02.07.2001г. за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията Clavibakter michiganensis (Smit) Davis et al. ssp. Sepedonicus (Spikerman et Kotoff) Davis et.al., определена в подточка 1, буква „А“, подбуква „а“, от Приложение №4 на Наредба №19/02.07.2001г. и чл.17 от Закона за защита на растенията..

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.6.2018
Наказателно дело № 253/2018
В законна сила на 15.6.2018г.
4 АНД No 4/2018 БАБХ Б.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЕРНИК Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 132/22.12.2017г. на директор на ОДБХ, гр.Перник, с което на ЗП Б.В. ***, с ЕГН: **********, е наложено административно наказание както следва: на основание чл. 172 от Закона за защита на растенията / ЗЗР/ глоба в размер на 700 лв. / седемстотин лева / за нарушение на чл.35 ал.1 т.6 от Наредба № 8 от 27.02.2015г. за фитосанитарния контрол, издадена на основание чл.16 ал.2 от ЗЗР.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.6.2018
Наказателно дело № 254/2018
В законна сила на 15.6.2018г.