РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 74/2016 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ф.Ц.В. З.А.И.,
П.С.И.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 26, ал. 2 предл.2-ро от ЗЗД иск от Ф.Ц.В. ***, с ЕГН: **********, срещу З.А.И. ***, с ЕГН: ********** и П.С.И. ***, с ЕГН: **********, за прогласяване на нищожността поради липса на съгласие на Договора за продажба, сключен с ***, с който на 28.01.2013 г. е прехвърлена на ответниците / съпрузи / З.А.И. и П.С.И., чрез договор за продажба, собствеността на урегулиран поземлен имот в кв. 8 „а“ с площ от 833 кв. м., по регулационния план на ***, одобрен със Заповед № III-1 от 1974 г. ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м.; масивен гараж, със застроена площ от 22 кв.м. и стопанска сграда, със застроена площ от 32 кв.м., при граници на недвижимия имот: от изток – улица о.т. 49 – 4, от юг – УПИ II, от запад – край на регулацията, от север – улица с о.т. 4 – 5. ПРОГЛАСЯВА нищожността на осн. чл. 26 ал.2 предл.3 вр. с чл.18 от ЗЗД поради липса на предписаната от закона форма, съгласно чл. 576 вр. чл. 583 от ГПК договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт *** на нотариус А. *** ***, с който на 28.01.2013 г. Ф.Ц.В. ***, с ЕГН: **********, е прехвърлена на ответниците З.А.И. ***, с ЕГН: ********** и П.С.И. ***, с ЕГН: **********, чрез договор за продажба, собствеността на урегулиран поземлен имот в кв. 8 „а“ с площ от 833 кв. м., по регулационния план на ***, одобрен със Заповед № III-1 от 1974 г. ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м.; масивен гараж, със застроена площ от 22 кв.м. и стопанска сграда, със застроена площ от 32 кв.м., при граници на недвижимия имот: от изток – улица о.т. 49 – 4, от юг – УПИ II, от запад – край на регулацията, от север – улица с о.т. 4 – 5.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.3.2017
Гражданско дело № 39/2017
В законна сила на 27.6.2017г.
2 Гражданско дело No 154/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Ц.М. К.М.Г.,
М.Н.Г.,
П.Н.Г.,
В.Р.Б.,
Н.Р.И.,
Р.Б.И.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 12.5.2017г.
ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД К.М.Г. с ЕГН: **********, с адрес *** да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 1144.82 лв. / хиляда сто четиридесет и четири лева и осемдесет и две стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД М.Н.Г., с ЕГН: **********, с адрес *** да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 228.96 лв. / двеста двадесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД П.Н.Г., с ЕГН: **********, с адрес *** да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 228.96 лв. / двеста двадесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД В.Р.Б., с ЕГН: **********, с адрес ***, представляван от баща му Р.Б.И. да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 114.48 лв. / сто и четиринадесет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД Н.Р.И., с ЕГН: **********, с адрес ***, представлявана от баща си Р.Б.И., на същия адрес, представлявана от баща си Р.Б.И. да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 114.48 лв. / сто и четиринадесет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 8, във вр. с ал. 1 от ответниците К.М.Г., с ЕГН: **********, с адрес ***, М.Н.Г., с ЕГН: **********, с адрес ***, П.Н.Г., с ЕГН: **********, с адрес ***, В.Р.Б., с ЕГН: **********, с адрес ***, представляван от баща му Р.Б.И., на същия адрес и Н.Р.И., с ЕГН: **********, с адрес ***, представлявана от баща си Р.Б.И.- на същия адрес, да заплатят на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 774 лв./седемстотин седемдесет и четири лева/, представляваща адвокатско възнаграждание в размер на 358лв. / триста петдесет и осем/ лева, разходи за извършена съдебно-икономическа експертиза в размер на 75лв. / седемдесет и пет/ лева, както и сумата от 339 лв. / триста тридесет и девет лева/ представляваща платена държавна такса.
В законна сила на 17.6.2017г.
3 Гражданско дело No 43/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Т.А. Ц.Д.Д.,
З.Р.Д.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 19.5.2017г.
Връща на И.Т.А. искова молба вх. 418/30.03.2017г. на Районен съд гр. Трън против Ц.Д.Д. и З.Р.Д., с която се иска предаване на собствеността и владението върху поземлен имот. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 73/2017 г. по описа на Районен съд гр. Трън. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от получаване съобщението пред Окръжен съд Перник.
В законна сила на 9.6.2017г.
4 АНД No 136/2016 МВР В.Й.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 24.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1/23.06.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу В.Й.С., ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 193, ал.1 от ЗОБВВПИ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин/ лева за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 98, ал. 1 от ЗОБВВПИ.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 24.1.2017
Наказателно дело № 96/2017
В законна сила на 19.6.2017г.
5 АНД No 20/2017 КАТ А.В.П. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №***/*** година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу А.В.П. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 638, ал. 3 от КЗ.
В законна сила на 14.6.2017г.
6 АНД No 30/2017 КАТ В.М.П. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 17.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №*** от ***г. година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу В.М.П. с ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.
В законна сила на 13.6.2017г.
7 АНД No 31/2017 КАТ В.М.П. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №*** година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу В.М.П. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1, т. от ЗДвП му е наложено административно наказание – „„Глоба“ в размер на 100,00 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП и на чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – „Глоба“ в размер на 10,00 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.
В законна сила на 16.6.2017г.
8 АНД No 35/2017 КАТ С.П.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 6.6.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно Наказателно постановление № *** на Началника на РУП – гр. Трън, с което на С.П.М., с ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. чл.182 ал.1 т.3 и чл.185 от ЗДвП и е наложено административно наказание „глоба” в размер на 110 лв. за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.21 ал.1 от ЗДвП и чл.157 ал.6 от ЗДвП.
В законна сила на 27.6.2017г.
9 АНД No 37/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН П.Г.М. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 17.5.2017г.
ПРИЗНАВА П.Г.М. е роден на *** ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, с постоянен адрес:*** и с ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 03.05.2017г. около 10.10 часа на път 11-63, км.43+300 в местността ***, общ. Трън, обл. Перник, при разклона за село Е., с посока на движение към гр. Трън, управлявал моторно превозно средство- *** без поставени регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред / чл. 140 от Закопа за движение по пътищата- „ по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места/ - престъпление по чл.345, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.1 от НК вр. чл.378, ал.4, т.1 от НПК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лв., платими в полза на Държавата и по сметка на Районен съд гр. Трън.
П.Г.М.
Мотиви от 17.5.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.