РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 19/2017 Обида и квалифицирана обида В.Т.В. Д.М.Б. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 21.6.2017г.
Прекратява съдебното производство по НЧХД № 19/2017 г. образувано по подадена частна тъжба с рег. № 428/31.03.2017 г. от В.Т.В. с ЕГН **********, чрез процесуалния му представител адв. В. Виденова против Д.М.Б. с ЕГН ********** за извършено престъпление по чл. 148, ал.2 вр.чл. 148, ал.1, т.1 вр.чл. 26 от НК.
2 АНД No 40/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Е.Е.Н. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.6.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемата Е.Е.Н., родена на *** ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, за ВИНОВНА за това, че на 15.03.2017 година около 17,00 часа в гр. Трън, по ул. „Захари Иванов“ при кръстовището й с ул. „Денчо Знеполски“ е управлявала моторно превозно средство /лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Либра“ , с рег.№ ***, собственост на И.И.Г./, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена й със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0361-000072/01.11.2016г.,наложено от началника на РУП – Трън, влязла в сила на 30.11.2016г. - престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал. 1 от НК вр. чл.378, ал.4, т.1 от НПК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 лева, платими в полза на Държавата и по сметка на Трънски районен съд. ОСЪЖДА на основание чл.190, ал.2 от НПК обвиняемата Е.Е.Н. с посочени данни и ЕГН **********, да заплати 5 лева /пет лева/ за служебно издаване изпълнителен лист в полза на Държавата и по сметка на Трънски районен съд.
Е.Е.Н.
3 ЧНД No 43/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Д.П.С. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 21.6.2017г.
ГРУПИРА, на основание чл. 25, ал.1 във вр. чл. 23, ал.1 от НК, по отношение на осъдената Д.П.С. с ЕГН **********, родена на *** ***, българка, българска гражданка, осъждана, разведена - без деца, пенсионер по болест, със средно образование, с постоянен адрес:***, ж.к. „Гоце Делчев” ул. „Орехова гора” бл.40, вх.А, ет.1, ап.3, понастоящем в затвора в гр. Сливен, наказанията наложени по НОХД №18215/2011г. по описа на СРС, НОХД № 16393/2012 г. по описа на СРС и НОХД № 56/2013г. по описа на Районен съд – гр. Трън като определя едно общо най-тежко наказание на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, а именно, 2 (две) години „лишаване от свобода”, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор. ГРУПИРА, на основание чл. 25, ал.1 във вр. чл. 23, ал.1 от НК, по отношение на осъдената Д.П.С. с ЕГН **********, родена на *** ***, българка, българска гражданка, осъждана, разведена - без деца, пенсионер по болест, със средно образование, с постоянен адрес:***, ж.к. „Гоце Делчев” ул. „Орехова гора” бл.40, вх.А, ет.1, ап.3, понастоящем в затвора в гр. Сливен, наказанията наложени по НОХД И-3502/2009г по описа на СРС, НОХД № 1816/2008г. по описа на СРС, НОХД № 9056/2009г. по описа на СРС и НОХД № 2134/2010г. по описа на СРС като определя едно общо най-тежко наказание на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, а именно, 1 (една) година „лишаване от свобода”, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор. Наложеното със Споразумение от 23.04.2014 г.по НОХД № 22/2014 г. по описа на РС Трън, влязло в сила на 23.04.2014 г. наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година и 7 (седем) месеца, за извършено от С. на 20.01.2014 г. престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1,б.”б”, вр.чл.55,ал.1,т.1 от НК, както и наказанието наложено по НОХД № 16539/2006г. по описа на СРС, а именно „Пробация“ с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /шест/ месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/ месеца следва да бъдат изтърпяни отделно. На основание чл.25 ал.2 от НК приспада времето, през което осъдената е изтърпяла общо най-тежко наказание, а именно „лишаване от свобода“ за срок от една година по присъди по НОХД № 2134/2010г. и НОХД № 1816/2008г. и двете по описа на СРС. На основание чл.25 ал.2 от НК приспада времето, през което осъдената е изтърпяла общо най-тежко наказание, а именно „лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца по присъди по НОХД № 16393/2012г. по описа на СРС и НОХД № 56/2013г. по описа на РС Трън. На основание чл. 25 ал.2 от НК приспада времето от 24.02.2016г. до 21.06.2017г., през което осъдената е изтърпявала наказанието „лишаване от свобода“, наложено със Споразумение по НОХД № 22/2014г. по описа на РС Трън.
Д.П.С.