РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 15.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.З.П. Л.Д.С. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 8.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в следния смисъл: Ответникът Л.С. се задължава да предаде на адреса на ищеца И.П. в срок от 1-во до 15-то число на месец октомври 2017г., както и да го уведоми по телефона в 3 дни по-рано за датата на предаване на рентата за процесните имоти по двата договора представени по делото за стопанските 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. и 2016г. в размер на 5466 кг. картофи, както и да заплати в 2-дневен срок, считано от днес на ищеца направените разноски по настоящето производство общо в размер на 550,00 лева. Предаването на картофите за стопанските от 2011г. до 2015г. вкл. ще бъде извършено на адреса на ищеца в ***, а предаването на картофите за стопанската 2016г. в размер на 911 кг. ще бъде извършено в склада на ответника в с.Р., общ.Трън. Спогодбата има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
2 АНД No 25/2017 КАТ Р.Л.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №15-0361-000103/2015 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Р.Л.В. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 175, ал.1, т. 4 от ЗДвП в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 103 от ЗДвП.
3 АНД No 35/2017 КАТ С.П.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 6.6.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно Наказателно постановление № *** на Началника на РУП – гр. Трън, с което на С.П.М., с ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. чл.182 ал.1 т.3 и чл.185 от ЗДвП и е наложено административно наказание „глоба” в размер на 110 лв. за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.21 ал.1 от ЗДвП и чл.157 ал.6 от ЗДвП.