Р Е Ш Е Н И Е

№ 35/06.06.2017г.

град Трън

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Трънски  районен съд,   втори състав в публично съдебно заседание на тридесети май, вторник, през  две хиляди и седемнадесета година в състав

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

 

При участието на секретар Г.А., като разгледа докладваното от съдията  НАХД № 35 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано на основание чл. 59 и следващите от ЗАНН

Образувано е по жалба на С.П.М., с ЕГН  **********, против Наказателно постановление № *** на Началника на РУП – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. чл.182 ал.1 т.3 и чл.185 от ЗДвП и е наложено административно наказание „глоба” в размер на 110 лв. за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.21 ал.1 от ЗДвП и чл.157 ал.6 от ЗДвП.

В жалбата си въззивника сочи, че издаденото наказателно постановление № *** е незаконосъобразно, тъй като не е съгласна с фактическите констатации по наказателното постановление, и че са налице процесуални нарушения по издаване на наказателното постановление.

След като прецени обжалваното постановление, с оглед обстоятелствата посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, Трънски районен съд на основание чл. 14 и 18 от НПК прие за установено от фактическа страна следното:

На 21.03.2014г. около 16.11ч.  свидетелите Б.Н.Г. и Д.Т.Ц.-*** били на работа по охрана на обществения ред и контрол на автомобилното движение на път втори клас №II -63-км.33, в с.Н., община Трън. В изпълнение на възложените им задължения двамата извършили проверка на водач на лек автомобил - марка  *** с рег.№ ***. Работели по контрол на скоростта в населено място. При приближаването на лек автомобил *** с рег.№ *** техническото средство TR-4D“с фабр.№ 330/02  отчело скорост на движение на автомобила от 74 км.ч   Установили, че водача  е С.П.М., с ЕГН  **********. Същата управлявала МПС с превишаваща разрешената максималната скорост за населено място от 50 км.ч, а именно със 74 км.ч. с което виновно е нарушила чл.21 ал.1 от ЗДвП; както и че носи АУАН с.Т, №213410/15.10.2013г. по ЗДвП с изтекъл срок, с което виновно е нарушила чл.157 ал.6 от ЗДвП. 

 С оглед на констатираните административни нарушения актосъставителя – св. Б.Г. съставил на място на водача Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 62/ серия Т, № 231668/21.03.2014 година.

Препис от акта за установяване на административно нарушение е връчен на  жалбоподателя срещу „разписка„ като е отбелязана датата на неговото подписване   21.03.2014 година.

Възражения по съставения акт не са постъпили пред Началника на РУ на МВР-Трън в законоустановения тридневен срок съгласно разпоредбата на чл. 44 ал.1 от ЗАНН.

         По наказателното постановление :

Въз основа на така съставения акт  Началникът на РУ на МВР-Трън, упълномощен със Заповед № 8121з-748/24.06.2015 година на Министъра на вътрешните работи на Република България е издал наказателно постановление № ***, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. чл.182 ал.1 т.3 и чл.185 от ЗДвП наложил на С.П.М., с ЕГН  ********** административно наказание „глоба” в размер на 110 лв. за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.21 ал.1 от ЗДвП и чл.157 ал.6 от ЗДвП.

В описанието на нарушението в наказателното постановление е посочено, че „на 21.03.2014г., в 16.11ч.  в община Трън, на път втори клас №II -63-км.33, в с.Н., посока на движение гр.Трън като водач на лек автомобил *** с рег.№ ***, държава България, при обстоятелства: 1.На установъчен пункт №1 при разрешена скорост за населено място 50 км.ч водача управлява автомобила със 74 км.ч. Наказуема скорост 71 км.ч предвид допустима грешка на техническо средство от 3 км до 100 км.ч. Скоростта е фиксирана с техническо средство „Трафик радар  TR-4D“с фабр.№ 330/02 с точен час и дата и е показан на водача. 2. Водача управлява с изтекъл срок на АУАН с.Т, № *** е извършил: 1. Водач превишаващ разрешената максималната скорост за населено място от 21 до 30 км.ч, с което виновно е нарушил чл.21 ал.1 от ЗДвП; 2. Носи акт за нарушение по ЗДП с изтекъл срок, с което виновно е нарушил чл.157 ал.6 от ЗДвП.“ 

 Горната фактическа обстановка се установява от  показанията на разпитаните  по делото свидетели Б.Н.Г. и Д.Т.Ц., както и приложените писмени доказателства. Няма индиция за заинтересованост  от  страна на свидетелите Г. и Ц., които поддържат  изцяло и в пълен обем констатациите, изложени в акта за установяване на административно нарушение.

При постановяване на решението си съдът се запозна и с всички, приложени по административно наказателната преписка    писмени документи и тези, събрани в хода на съдебното следствие.

При така, установеното от фактическа страна и правна страна съдът намери за установено следното :

Производството е от административно наказателен характер, при което е необходимо да се установи  налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице  и извършено ли е виновно. Предпоставките  са абсолютни, като тежестта на доказване  лежи върху административно наказващия орган .

Актът за установяване на административно нарушение следва да съдържа всички реквизити, визирани в чл.42 от ЗАНН.

Издаденото въз основа на него наказателно постановление следва да съдържа реквизитите, визирани в чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

И актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни за това органи.

Въззивника по жалбата не отрича, че е управлявала с превишена за населеното място скорост, нито че при проверката  е представила АУАН с изтекъл срок.

Видно от свидетелските показания на актосъставителя Г. и свидетеля Ц. въззивника не е изявил желание да впише на съответното място в акта възраженията и обясненията си. Същата е подписала акта без възражения и е получен от нея на мястото на съставянето на АУАН. Няма и регламентирана забрана за описване на повече от едно извършени административни  нарушения с едно деяние или повече от едно нарушения от едно лице в един АУАН- аргумент от чл.18 ЗАНН.     

Въз основа на извършена служебна проверка съдът счита, че при съставянето на АУАН не са допуснати съществени процесуални нарушения – издаден е от компетентен административен орган, спазена е формата за съставяне на АУАН, съдържат всички необходими реквизити. При издаване на НП не е допуснато съществено процесуално нарушение.

По съществото на спора: Съгласно чл. 21 ал.1 от  ЗДвП (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 47 от 2012 г.)apis://desktop/icons/kwadrat.gif При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h:

       Пътно превозно средство от:

Населено място

Извън населено място

Автомагистрала

Скоростен път

Категория A

50

80

100

90

Категория B

50

90

140

120

Категории C, D

50

80

100

90

Категории B+E, C+E, D+E

50

70

100

90

Категория Т

50

50

-

-

Категория М

45

45

-

-

Самоходни машини

40

40

-

-

   В наказателното постановление е посочено, че нарушението е извършено „на 21.03.2014г., в 16.11ч.  в община Трън, на път втори клас №II -63-км.33, в с.Н., посока на движение гр.Трън“. От посоченото може да се установи категорично къде точно е извършено нарушението, кога и при какви обстоятелства. Установена по надлежния ред е и скоростта на движение на автомобила, управляван от въззивника. Съгласно чл.157 ал.6 ЗДвП „(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 51 от 2007 г.)apis://desktop/icons/kwadrat.gif При съставяне на акт за нарушение по този закон контролният талон се отнема и се връща на водача след изпълнение на задължението по чл. 190, ал. 3. Актът за нарушението заменя контролния талон за срок до един месец от издаването му;“

  В случая свидетелите Г. и Ц. установили при извършената проверка, че С.П.М. не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС от съответната категория, а АУАН с изтекъл срок съгласно чл.157 ал.6 от ЗДвП.

Съдът намира, че правилно е определен и размера на наказанието по чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП на изрично предвидената в този текст глоба от 100 предвид отчетената скорост от 74 км.ч. тоест водача се е движила с 21 км.ч  над разрешената за населено място. Както и по отношение на наказанието предвидено за нарушение на чл. 157 ал.6 от ЗДвП : Съгласно Чл. 183. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.)apis://desktop/icons/kwadrat.gif Наказва се с глоба 10 лв. водач, който: 1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., доп., бр. 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.)apis://desktop/icons/kwadrat.gif не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство;

     Що се касае за наведените в жалбата и пледоариите доводи за осъществяване на деянието при изтекла давност съдът намира, че такава не е изтекла. Съгласно чл. 11 от ЗАНН доколкото в този закон няма особен правила / включително и такива свързани с давността / се прилагат разпоредбите на НК.  Съгласно чл. 81 ал.3 от НК вр. с чл.80 ал.1 т.5 от НК давността в случая е четири години и половина считана от момента на извършване на административното нарушение- 21.03.2014г.  

    Предвид изложеното съдът счита, че обжалваното НП е и законосъобразно, при издаването му не е допуснато съществено процесуално нарушение, което е накърнило правото на защита на нарушителя, поради и следва да бъде потвърдено.

 

             Предвид  изложеното и в същия смисъл на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН  :

 

Р   Е   Ш   И   :

 

              ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно Наказателно постановление № *** на Началника на РУП – гр. Трън, с което на   С.П.М., с ЕГН  **********, на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. чл.182 ал.1 т.3 и чл.185 от ЗДвП и е наложено административно наказание „глоба” в размер на 110 лв. за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.21 ал.1 от ЗДвП и чл.157 ал.6 от ЗДвП.

 

            РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията, визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред  Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :