РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.6.2016г. до
30.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 120/2014

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ

М.М.Д.,
С.Й.Д.,
В.Е.Л.,
Д.П.И.,
К.Е.А.,
К.А.А.,
Е.А.А.,
П.М.П.,
Д.М.П.,
М.М.Д.,
И.Т.Е.,
Д.М.Д.

Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ

Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО предявените от РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ-ТРЪН, чрез пълномощника й адв. Д.Й. – ПАК СРЕЩУ 1. К.Е.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***  01 057, 2. К.А.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***  01 057 3. Е.А.А. с ЕГН********** с постоянен адрес ***, 4. М.М.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** 003 04 5. С.Й.Д. е ЕГН ********** с постоянен адрес ***, 6. И.Т.Е. е ЕГН ********** е постоянен адрес ***, 7. Д.М.Д. е ЕГН ********** с постоянен адрес *** 8. М.М.Д. е ЕГИ ********** с постоянен адрес *** 9. В.Е.Л. с адрес ***, с ЕГН ********** 10. Д.П.И. с адрес *** с ЕГН ********** 11. П.М.П. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***. Д.М.П. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** искове за признаване за установено спрямо ответниците, че ищецът е собственик на Масивна сграда-магазии „Скара-бира", едноетажна със застроена площ от 140 /сто и четиридесет/ квадратни метра, находяща се в с. Стрезимировци, Община Трън, построена върху държавно място с площ от 1520 кв.м. /хиляда петстотин и двадесет/ квадратни метра, представляващо част от имот пл. № 6 /шести/ в кв. 1 /едно/ по плана на с. Стрезимировци, отредено за строеж на магазин при граници: шосе, И.Т., П. М
. и К. К., като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА Районна потребителна кооперация-Трън с ЕИК 000372303 със седалище и адрес на управление гр. Трън, ул. „Мосаловска“ №16, представлявана от председателя да заплати на Е.А.А. с ЕГН********** с постоянен адрес *** 07 052 сумата от 500,00 лв. /петстотин лева / представляващи съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА Районна потребителна кооперация-Трън с ЕИК 000372303 със седалище и адрес на управление гр. Трън, ул. „Мосаловска“ №16, представлявана от председателя да заплати на К.А.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** 042 Г 01 057 сумата от 500,00 лв. /петстотин лева / представляващи съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА Районна потребителна кооперация-Трън с ЕИК 000372303 със седалище и адрес на управление гр. Трън, ул. „Мосаловска“ №16, представлявана от председателя да заплати на К.Е.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** 042 Г 01 057 сумата от 500,00 лв. /петстотин лева / представляващи съдебно деловодни разноски. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адв. Ш. възнаграждение за участие в производство в качеството на особен представител на ответниците В.Е.Л., с ЕГН: ********** ***, Д.М.П. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и М.М.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** 003 04 в размер на 594.96 лв. /петстотин деветдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки/. Възнаграждението да се изплати от депозитните суми на съда. Да се издаде РКО.

2

Гражданско дело No 6/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК АД

М.Г.Й.

Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ

Решение от 20.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Г.Й. с ЕГН **********, с адрес *** че ДЪЛЖИ на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД с ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник 2303 кв. „Мошино” ТЕЦ „Република” представлявано от Изпълнителния директор СУМАТА в общ размер от 1009,22 лв. /хиляда и девет лева и двадесет и две стотинки/ от които: главница, представляваща стойността на незаплатена топлинна енергия в размер на 850,04 лв. /осемстотин и петдесет лева и четири стотинки/ за периода от 02.10.2012 г. до 30.04.2014г. , както и сумата от 159,18 лв. /сто и петдесет и девет лева и осемнадесет стотинки/ законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 02.10.2012 г. до 31.07.2015 г., както и лихва за забава от датата на подаване на Заявлението по чл.410 ГПК, за което е издадена заповед изпълнение на парично задължение по чл. 410 № 235/10.11.2015 по ч.гр. д. № 128/2015 по описа на Районен съд гр. Трън, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до пълния претендиран размер за консумирана топлинна енергия в общ размер на 1014,91 лв. /хиляда и четиринадесет лева и деветдесет и една стоники/, от които: главница, представляваща стойността на незаплатена топлинна енергия в размер на 854,44 лв. /осемстотин и петдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/ за периода от 01.05.2012 г. до 30.04.2014, както и сумата от 160,47 лв.. /сто и шестдесет лева и четиридесет и седем стотинки/ - законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 09.07.2012 г. до 31.07.2015 г., като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА М.Г.Й. с ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД с ЕИК 113012360 и със седалище и адрес на управление гр. Перник 2303 кв. „Мошино” ТЕЦ „Република” представлявано от Изпълнителния директор инж. Кремен Георгиев СУМАТА от 460.00 лв. /Четиристотин петдесет и девет лв. и 0 ст./ представляваща направените съдебно деловодни разноски съразмерно уважената част на иска.

3

Гражданско дело No 19/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

П.С.П.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Определение от 16.6.2016г.

4

ЧГД No 68/2016

Приемане и отказ от наследство

В.М.А.

 

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Определение от 20.6.2016г.

5

АНД No 41/2016

КАТ

Е.Л.Г.

РУ НА МВР ТРЪН

Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ

Решение от 17.6.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №16- 0361-000035 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Е.Л.Г. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и съответните норми от ЗДвП са му наложен следните административни наказания, както следва • на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. • на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП. • на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. • на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията, визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

6

АНД No 43/2016

КАТ

В.А.Р.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ТРЪН

Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ

Решение от 17.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0361-000059/04.04.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу В.А.Р. с ЕГН: **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174, ал.1, пр. 1 от ЗДвП са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 500 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от ЗДвП.