РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2016г. до 15.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 116/2015 Делба В.Б.Т.,
Н.Г.В.
С.С.Х.,
Е.Т.Х.,
П.Т.Х.,
Е.Г.Т.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 2.6.2016г.
2 Гражданско дело No 132/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи А.А.З. К.А.З. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 3.6.2016г.
РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл.32,ал.2 от ЗС ПОЛЗВАНЕТО между А.А.З., ЕГН ********** и К.А.З., ЕГН **********, НА СЪСОБСТВЕНОТО НА СТРАНИТЕ ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.М. общ.Т., обл.Перник, представляващо неурегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м. ( деветстотин квадратни метра), при граници: шосе за с.Лева река, наследници на Г.А.М., наследнци на Т.З.Г. и път, а над пътя- И.П., по начина отразен на СКИЦАТА на лист 66 от делото към заключението на вещото лице инж.А. П.Ц., представляваща неразделна част от настоящото решение, а именно: ищецът А.А.З. да ползва МЖ 1 с площ от 31 кв.м., ПС 3 с площ от 15 кв.м., ПС 4 с площ от 18 кв.м. и ПС 5 с площ от 5 кв.м., кладенец и 300 кв.м. от ПИ по т.АБВГДЕЖЗА, ответникът К.А.З. ще ползва МЖ 2 с площ 61кв.м и МС 6 с площ от 35 кв.м. и 600 кв.м. от ПИ по т.ВГДЕЖЙЛМНОПРСТУФВ, останалата площ извън нотариалният акт се разделя в същото съотношение1/3 към 2/3 –дъното на имота. Ищецът А.А.З. ще ползва частта с площ от 73.34 кв.м. по т.ЖЗИЙЖ, а ответника К.А.З. ще ползва частта с площ 146.66 кв.м. по т. ИЙЛКИ. Двете страни ползват отделни входове за влизане в своите части от имота откъм улицата.
3 Гражданско дело No 30/2016 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи В.М.З. Г.Я.Л. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 13.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гр. д. № 30/2016 г. по описа на РС – Трън, поради оттегляне на иска по волята на ищеца.
4 АНД No 40/2016 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Ц.Г.И. РУ НА МВР ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №16- 0361-000056 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Ц.Г.И. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и на основание чл. 638, ал. 5 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.
5 НОХД No 46/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН С.Б.Я. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 9.6.2016г.
Подсъдимият С.Б.Я., с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, живущ ***, се признава за виновен в това, че: На 12.03.2016 г., около 18,30 ч. в гр.Трън , по *** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ”Фолксфаген”, модел „Голф“ с рег.№ ***, собственост на Ч.К.Г. от гр.Земен, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,45 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Дрегер Алкокотест“, модел 7510, с фабр. № ARBA0157 - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. Престъплението е извършено от подсъдимия С.Б.Я. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление на подсъдимия С.Б.Я. , със снета по-горе самоличност, на основание чл. 343б, ал. 1, вр.чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание, „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.66 от НК, отлага изтърпяване на наказанието за срок от 3 /три/ години. 2. На основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1 вр. чл.37, ал. 1, т.7 от НК – го лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето от 12.03.2016 г. до 09.06.2016 г., през което подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, бъде приспаднато от наказанието „лишаване от право да управлява МПС”.
С.Б.Я.
Подсъдимият С.Б.Я., с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, живущ ***, се признава за виновен в това, че: На 12.03.2016 г., около 18,30 ч. в гр.Трън , по *** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ”Фолксфаген”, модел „Голф“ с рег.№ ***, собственост на Ч.К.Г. от гр.Земен, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,45 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Дрегер Алкокотест“, модел 7510, с фабр. № ARBA0157 - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. Престъплението е извършено от подсъдимия С.Б.Я. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление на подсъдимия С.Б.Я. , със снета по-горе самоличност, на основание чл. 343б, ал. 1, вр.чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание, „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.66 от НК, отлага изтърпяване на наказанието за срок от 3 /три/ години. 2. На основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1 вр. чл.37, ал. 1, т.7 от НК – го лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето от 12.03.2016 г. до 09.06.2016 г., през което подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, бъде приспаднато от наказанието „лишаване от право да управлява МПС”.